R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 141
din 29 octombrie 2009
privind încheierea unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean Mureș, Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar, Universitatea de Vest Timișoara, Direcția de Sănătate Publică Timiș, Institutul de Sănătate Publică "Prof. Dr. Leonida Georgescu" Timișoara, Direcția de Sănătate Publică Mureș și Centrul de Sănătate Publică Mureș pentru implementarea proiectului "Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane și instituționale din asistența medicală comunitară"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 14321/20.10.2009 și adresa nr. 2347/31.07.2009 a Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale și a Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale,
În baza prevederilor art. 91 alin. (5) lit. "a", pct.3 coroborat cu prevederile alin. (6) lit. "a" din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă colaborarea între Consiliul Județean Mureș, Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar, Universitatea de Vest Timișoara, Direcția de Sănătate Publică Timiș, Institutul de Sănătate Publică "Prof. Dr. Leonida Georgescu" Timișoara, Direcția de Sănătate Publică Mureș și Centrul de Sănătate Publică Mureș pentru implementarea proiectului "Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane și instituționale din asistența medicală comunitară", potrivit Protocolului de colaborare cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Mureș, doamna Lokodi Edita Emőke, să semneze Protocolul de colaborare prevăzut la art.1, precum și să desemneze, prin dispoziție, reprezentantul consiliului județean care va participa la lucrările echipei de implementare a activităților din proiect.
Art.3. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Direcției Dezvoltare Regională și Integrare Europeană și Direcției Juridică și Administrație Publică, care răspund de ducerea ei la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 14321/20.10.2009
Dosar IV/B/7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean Mureș, Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar, Universitatea de Vest Timișoara, Direcția de Sănătate Publică Timiș, Institutul de Sănătate Publică "Prof. Dr. Leonida Georgescu" Timișoara, Direcția de Sănătate Publică Mureș și Centrul de Sănătate Publică Mureș pentru implementarea proiectului "Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane și instituționale din asistența medicală comunitară"

Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar(SNSPMS), instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Sănătății Publice a primit finanțare din partea Uniunii Europene-Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial-Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului "Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane și instituționale din asistența medicală comunitară".
Inițiativa acestui proiect aparține Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar, Direcției de Sănătate Publică Timiș, Direcției de Sănătate Publică Mureș, Institutului de Sănătate Publică "Prof. Dr. Leonida Georgescu" Timișoara, Centrului de Sănătate Publică Mureș și Universității de Vest Timișoara, parteneri în realizarea activităților planificate în cadrul proiectului.
Prin adresa nr. 2347/31.07.2009, Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar ne propune încheierea unui protocol de colaborare pentru buna desfășurare și implementare a activităților proiectului la nivelul județului Mureș.
Proiectul se va implementa în regiunile de dezvoltare Vest și Centru, în toate cele 10 județe din aceste regiuni, în unitățile administrative din mediul rural, dar are în vedere și evaluarea oportunității înființării centrelor de asistență medicală comunitară și în zonele defavorizate din mediul urban.
Protocolul are ca obiect dezvoltarea rețelei de asistență medicală comunitară, îmbunătățirea accesului și calității serviciilor de asistență medicală comunitară nu numai pentru populația vulnerabilă ci și pentru restul populației din județul Mureș.
Scopul proiectului este să contribuie la reducerea disparităților și inegalităților existente în accesul la servicii medicale primare, îmbunătățirea accesului și calității serviciilor medicale și sociale pentru populația vulnerabilă, în special în mediul rural, repartizarea judicioasă și perfecționarea pregătirii profesionale a resurselor umane din rețeaua națională de asistență medicală comunitară(asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari rromi), precum și înființarea unor centre de asistență medicală comunitară acolo unde este necesar(dotarea cu aparatură medicală și logistică), prin dezvoltarea unui model de servicii de asistență medicală comunitară integrate.
Proiectul propune printre alte activități și realizarea unui parteneriat strategic între autoritățile locale și SNSPMS, care să conducă la implementarea în condiții optime a activităților planificate, precum și la creșterea calității vieții populației defavorizate prin asigurarea accesului la servicii de asistență medicală comunitară.
În județul Mureș, din bugetul proiectului se propune înființarea și dotarea unui centru pilot în comunitatea identificată cu cele mai mari nevoi, în vederea sprijinirii dezvoltării asistenței medicale comunitare, precum și dezvoltarea și promovarea unor programe de formare pentru specialiștii angajați în sistemul serviciilor de asistență medicală comunitară (asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari), în scopul consolidării competențelor și cunoștințelor acestora. Precizăm că toate activitățile propuse se vor finanța din bugetul proiectului, Consiliul Județean Mureș neavând nicio contribuție financiară.
Parteneriatul își propune a sprijini administrația publică locală în aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale. Potrivit acestui act normativ se realizează transferul atribuțiilor și competențelor în cadrul strategiei din domeniul sănătății cuprinse în Programul de guvernare de la Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, urmărindu-se implicarea autorităților administrației publice locale în managementul asistenței medicale, stabilindu-se premisele implicării acestora în identificarea, cunoașterea și soluționarea nevoilor reale de sănătate ale populației, precum și la organizarea unui serviciu public în administrarea căruia aceste autorități sunt implicate și de care beneficiază cetățenii în cadrul comunităților locale.
Având în vedere propunerea Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar și ținând cont de prevederile art. 91 alin. (5) lit. "a", pct.3 coroborat cu prevederile alin. (6) lit. "a" din Legea nr. 215/ 2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul județean "hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean", supunem spre aprobare Consiliului Județean Mureș, proiectul de hotărâre alăturat și Protocolul de colaborare, care face parte integrantă din acesta.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  SECRETAR
Paul Cosma