R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 115
din 24 septembrie 2009
referitoare la modificarea și completarea Anexei 6 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.27/24 martie 2009 privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2009

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 3099/ 21.08.2009 a Direcției Județene de Evidența Persoanelor Mureș la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 6 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.27/24 martie 2009, referitoare la taxele și tarifele pentru efectuarea în regim normal și de urgență de către Direcția Județeană de Evidența a Persoanelor Mureș, a activităților de stare civilă și evidența persoanei începând cu 1 octombrie 2009, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu art. 248 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ale art. 27 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale ,
Cu respectarea procedurii reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
În temeiul prevederilor art.91, alin(3), lit.c și art.97 alin(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Anexa 6 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.27/24 martie 2009 se modifică după cum urmează :
- numărul curent 1 se modifică , iar după numărul curent 1 se introduce o poziție nouă cu numărul curent 1', potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.II. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ
A PERSOANELOR MUREȘ
NR. 3099/21.08.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 6 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.27/24 martie 2009 privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2009 începând cu 1 octombrie 2009


În conformitate cu prevederile articolul 248 lit h din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,ale art. 27 și 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare , Consiliul județean poate institui taxe și tarife locale în limitele și condițiile legii. Pentru efectuarea de către Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Mureș, a activităților de stare civilă și evidența persoanei, prin Hotărârea nr.27 din 24 martie 2009, Anexa 6, s-au aprobat tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș pentru efectuare în regim normal al activităților de stare civilă și evidența persoanei .
Propunem modificarea Anexei 6 la Hotărârea Consiliului județean Mureș nr. 27/24 martie 2009 astfel : numărul curent 1 se va modifica și va avea următorul conținut - taxa specială pentru verificarea dosarului, întocmirea referatului și eliberarea avizului pentru transcrierea în actele de stare civilă românești a certificatului de stare civilă procurat din străinătate în regim normal de 30 zile va fi de 50 Ron ; după numărul curent 1 se va introduce numărul curent 1' referitor la instituirea unei taxe de urgență de 100 Ron pentru verificarea dosarului, întocmirea referatului și eliberarea avizului pentru transcrierea în actele de stare civilă românești a certificatului de stare civilă procurat din străinătate în termen de 5 zile . Considerăm justificate aceste modificări și completări, avîndu - se în vedere numărul mare de dosare pentru care se solicită rezolvarea, prospectarea și analiza prețurilor altor instituții, precum și modul în care aceste prețuri ar urma să influențeze veniturile. Prin Legea 201/2009, de modificare și completare a Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare a rezultat transferarea competențelor de avizare a cererilor de transcriere a certficatelor de stare civilă ale cetățenilor români, dobândite în străinătate, în actele de stare civilă românești, către Direcția Județene de Evidența Persoanelor. În anexa la Expunerea de motive sunt prezentate taxele și tarifele propuse începând cu data de 1 octombrie 2009.
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea și completarea Anexei 6 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.27/24 martie 2009 privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2009

 

DIRECTOR EXECUTIV,
Ilieș Ioan