R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 174
din 17 decembrie 2009
pentru reglementarea regimului juridic al bunurilor și dotărilor aferente imobilului "Complex Parc"

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive a Direcției Economice nr.17056/2009, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Ținând cont de prevederile H.G. nr.1086/2009 pentru modificarea art.1 din HG nr.880/20.08.2008, privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș,
Având în vedere prevederile art.3 și art.10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
În temeiul art.91 alin.(1) lit.(c) și art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1.(1) Se aprobă cuprinderea în domeniul public al județului Mureș a bunurilor și dotărilor aferente imobilului "Complex Parc", situat în Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2 imobil transmis din domeniul privat al statului în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș.
(2) Anexa la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, se completează la Secțiunea II "Bunuri mobile", prin introducerea după poziția nr. 8 a unei noi poziții, poziția nr. 9, "Bunuri și dotări aferente Complexului Parc" la valoarea totală de inventar de 97 481,75 lei, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă trecerea bunurilor și dotărilor menționate la art.1, din domeniul public al județului în domeniul privat al județului și înregistrarea în contabilitatea de bilanț a Consiliului Județean.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice (Compartiment Patrimoniu și Birou Financiar-Contabil) a Consiliului Județean, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 17056/11.XII.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunurilor și dotărilor aferente imobilului "Complex Parc"

Prin Hotărârea Guvernului României nr.880 din 20 august 2008, Complexul Parc, compus din hotel, restaurant și teren aferent în suprafață de 3209,00 mp, situat în Tîrgu Mureș, str.Primăriei nr.2, a fost transmis din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean.
În aplicarea Hotărârii de Guvern mai sus menționate, între R.A."Administrația Patrimoniului Procotolului de Stat" - Sucursala pentru Reprezentare și Protocol VICTORIA Cluj și Consiliul Județean Mureș, s-a încheiat Protocolul de predare-preluare a imobilului "Complex Parc", compus din hotel, restaurant și terenul aferent în suprafață de 3209,00 mp.
Întrucât în HG nr.880/2008, nu erau cuprinse prevederi cu privire la transmiterea și a bunurilor și dotărilor aferente imobilului (investiții în curs - proiect tehnic pentru centrala termică, imobilizări corporale și obiecte de inventar) acestea s-au preluat în custodia Consiliului Județean, perioadă de timp în care, regia a făcut demersuri pentru transferul cu titlu gratuit în patrimoniul Consiliului Județean Mureș.
Astfel, în urma adoptării HG nr.1086/2009 pentru modificarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr.880/2008 s-au prevăzut completări față de forma inițială a Hotărârii de Guvern, în sensul transmiterii și a bunurilor și dotărilor aferente imobilului "Complex Parc".
Prin HG nr.880/2008 așa cum a fost modificată prin HG nr.1086/2009, bunurile și dotările aferente Complexului Parc au fost transmise ca și imobilul din domeniul privat al statului în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean.
Menționăm că în sensul Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, bunurile de natura celor transmise (mobilier, inventar gospodăresc) nu întrunesc condițiile pentru a fi declarate de uz și interes public, fiind evidentă apartenența lor la domeniul privat, respectiv, patrimoniul propriu al Consiliului Județean.

În condițiile arătate mai sus se impune înscrierea bunurilor și dotărilor "Complexului Parc" în inventarul domeniului public al județului, concomitent cu trecerea lor în domeniul privat și înscrierea în contabilitatea de bilanț a Consiliului Județean.
Față de motivațiile prezentate supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád