R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 32
din 24 martie 2009
privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 3520 din 18.03.2009 și adresa Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș nr. 100.739/27.02.2009, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, ale art. 4 și ale art. 5 alin. (2) lit. c din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului,
În temeiul prevederilor art. 97 alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se modifică componența Comisiei pentru Protecția Copilului în sensul că, domnul subcomisar de poliție Oprea Daniel se înlocuiește cu doamna inspector principal de poliție Pîncă Gabriela, coordonator al Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratul de Poliție al Județului Mureș.
Art.2. Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 128/2008 se modifică în mod corespunzător.
Art.3. Compartimentul cancelarie va comunica prezenta hotărâre Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și persoanelor nominalizate la art.1.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 3520/18.03.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Mureș

În conformitate cu art. 104 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și ale H.G. nr.1437/2004 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 58 din 16 decembrie 2004 s-a stabilit componența Comisiei pentru protecția copilului Mureș, actualizată ulterior prin hotărâri ale Consiliului județean, după caz.
Prin adresa nr. 100.739 din 27.02.2009 Inspectoratul de Poliție al Județului Mureș ne face cunoscut că, prin Dispoziția șefului Inspectoratului, emisă în baza notei-raport a Institutului pentru Cercetarea și Prevenirea Criminalității și aprobată de Inspectorul general al Poliției Române, începând cu data de 10.02.2009, inspector principal de poliție Pîncă Gabriela, ofițer coordonator al Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul inspectoratului a fost desemnată să facă parte din Comisia pentru protecția copilului Mureș, în locul domnului subcomisar de poliție Oprea Daniel.
Schimbarea reprezentantului Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș în Comisia pentru protecția copilului Mureș este motivată de aplicarea la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române a unei practici unitare în acest domeniu, în sensul că, ofițerii desemnați în aceste comisii să provină din structurile de analiză și prevenirea criminalității din cadrul inspectoratelor județene de poliție.
Față de cele prezentate, propunem Consiliului Județean Mureș modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Mureș prin înlocuirea domnului subcomisar de poliție Oprea Daniel cu doamna inspector principal de poliție Pîncă Gabriela, conform proiectului de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emőke
  SECRETAR
Paul Cosma