R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 179
din 17 decembrie 2009
privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011


Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive a Direcției Economice nr.14.699/27.X.2009, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
- Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative;
- Legii nr.218/2009 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere;
- Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 47/2008 privind aprobarea Programului județean de transport rutier public de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011;
- Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.125/2008 privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011;
Cu respectarea procedurilor reglementate de dispozițiile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională,
În temeiul prevederilor art.97 și a drepturilor conferite prin art. 115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.47/2008 privind aprobarea Programului județean de transport rutier public de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte din prezenta hotărâre.
Art 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Autorității Rutiere Române - A.R.R. - Agenția Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 14.699/27.X.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011

În baza Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, Consiliul Județean Mureș a aprobat, prin Hotărârea nr.47/27.03.2008, Programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011, numit în continuare Programul județean de transport.
Prin hotărârea nr.125/25.09.2008, Consiliul Județean a aprobat modificările propuse pentru actualizarea Programului județean de transport, care cuprinde un număr de 168 de trasee independente.
În perioada de 12 luni de la data actualizării Programului județean de transport, pe parcursul derulării activității de transport rutier public județean, operatorii de transport au constatat modificări ale fluxurilor de călători pe traseele executate astfel încât Programul județean de transport nu mai corespunde nevoilor actuale de deplasare ale publicului călător.
Drept urmare, în vederea actualizării Programul județean de transport, operatorii de transport și unele primării au depus solicitări și propuneri privind modificarea orelor de plecare / sosire în / din curse, suplimentarea / reducerea numărului de curse pe anumite trasee sau introducerea de noi stații.
În total, au fost înregistrate solicitările de modificare a graficelor de circulație aferente unui număr de 47 de trasee județene de transport, o solicitare de renunțare la executarea serviciului de transport pe traseul : Sighișoara-Vânători-Saschiz și o solicitare de înființare a unui nou traseu pe ruta Luduș-Iștihaza.
Toate solicitările înregistrate până la 02.10.2009 au fost publicate pe site-ul C.J.Mureș și au fost analizate în ședința de lucru din data de 09.10.2009. La ședința de analiză au participat: serviciul de specialitate din cadrul Consiliului Județean, reprezentanții operatorilor de transport, ai primăriilor, membrii Comisiei de servicii publice precum și doi reprezentanți ai Autorității Rutiere Române, ARR- Agenția Mureș.
De asemenea, pentru armonizarea graficelor de circulație ale unor trasee care se suprapun pe segmente mari de drum și care sunt executate simultan de mai mulți operatori de transport, au fost stabilite întâlniri de lucru și în zilele 12 respectiv 13 octombrie, întrevederi la care au participat atât transportatorii cât și reprezentanții primăriilor deservite.
Din analiza solicitărilor înregistrate precum și a propunerilor, sesizărilor și observațiilor venite din partea tuturor celor interesați, rezultă că principalele elemente care stau la baza actualizării Programului județean de transport vizează următoarele aspecte:
   - modificări ale orelor de plecare și/sau sosire pentru anumite curse cuprinse în graficul de circulație a 27 de trasee;
   - reducerea numărului de curse efectuate la executarea unui număr de 19 trasee;
   - suplimentarea numărului de curse pentru 11 trasee;
   - introducerea de noi stații pentru un număr de 2 trasee;
   - eliminarea unei stații din graficul de circulație al unui traseu;
   - prelungirea unui traseu existent prin modificarea unuia din capetele de traseu;
   - introducerea unui nou traseu: Luduș-Ațintiș-Iștihaza;
   - anularea unui număr de 4 trasee (traseul nr.134 Reghin-Periș-Teleac; traseul nr.159 Luduș-Zau de Câmpie-Valea Largă; traseul nr.160 Luduș- Zau de Câmpie-Șăulia, trasee care nu au fost licitate în două ședințe de atribuire consecutive și traseul cod 177, pe ruta Tg.Mureș-Sântana de Mureș-Curteni, desființat prin sentința nr.827 din 10 decembrie 2008, pronunțată de Tribunalul Mureș în dosarul nr.1481/102/2008, devenită irevocabilă prin decizia Curții de Apel Târgu Mureș nr.872/R din 06 octombrie 2009).
Analizele s-au făcut având în vedere legislația în vigoare privind transportul rutier public de persoane, potrivit prevederilor art.17, alin.(1), lit.c) și art.18, alin.(1), lit.d) din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, respectiv ale art.4, lit.e) și art.17 din Normele de aplicare a legii, aprobate prin Ordinul MIRA nr. 353/2007, iar concluziile rezultate au fost cuprinse în proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport.
În conformitate cu dispozițiile Legii nr.52 / 2003 privind transparența decizională, proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011 a fost publicat la adresa www.cjmures.ro începând cu data de 26.10.2009.
Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011, conform anexei.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

Văzut
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád