R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 164
din 26 noiembrie 2009
privind aprobarea evaluării finale a managementului la Muzeul Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.15.929 /19.XI.2009, a Direcției Economice privind aprobarea evaluării finale a managementului la Muzeului Județean Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Luând în considerare Raportul Comisiei de evaluare a managementului Muzeului Județean Mureș,
În conformitate cu prevederile art.42, alin.(4) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009,
În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă rezultatul final al evaluării managerului Muzeului Județean Mureș, domnul Soós Zoltan, cu nota 9,31.
Art.2.(1) Se aprobă Caietul de obiective privind managementul Muzeului Județean, pentru perioada 01.01.2010 - 31.12.2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
(2) Termenul de depunere al proiectului de management pentru perioada 01.01.2010 - 31.12.2012 este 15 decembrie 2009.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică managerului Muzeului Județean Mureș și Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Mureș care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.15.929/19.XI.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea evaluării finale a managementului la Muzeul Județean Mureș

Potrivit prevederilor OUG nr.189/2009 privind managementul instituțiilor publice aprobată cu modificări și completări, prin Legea nr.269/2009 în vederea asigurării managementului instituțiilor publice de cultură, organele administrației publice locale în subordinea cărora funcționează, organizează evaluarea anuală și finală a managementului aplicat de managerii care au obținut postul de conducere în urma unui concurs de proiecte. Evaluarea finală reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.152/2009 s-au constituit comisiile pentru evaluarea performanțelor manageriale ale directorilor instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean.
Potrivit prevederilor art.40 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 evaluarea finală a managerului Muzeului Județean Mureș s-a organizat astfel:
   - Etapa I - analiza raportului de activitate;
   - Etapa II - susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;
În urma aplicării procedurilor de evaluare, managerul Muzeului Județean Mureș, domnul Soós Zoltan, a obținut un rezultat al evaluării finale de 9,31, conform Raportului Comisiei de evaluare anexat prezentului proiect de hotărâre.
Conform prevederilor art.44, alin.(1) din OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, "în cazul în care rezultatul evaluării finale este situat peste nota 9,….managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerințele caietului de obiective întocmit de autoritate." Proiectul de management depus, constituie baza încheierii unui nou contract de management.
Caietul de obiective se întocmește de către autoritate ținând cont de obiectivele și misiunea instituției publice de cultură, de evoluțiile economice și socioculturale ale comunității în care instituția publică își desfășoară activitatea precum și de dezvoltarea specifică a instituției publice de cultură.
Prin Caietul de obiective se solicită :
a. Continuarea activităților și serviciilor oferite de Muzeul Județean în baza programelor elaborate pentru satisfacerea nevoilor culturale ale beneficiarilor, în contextul unei piețe informaționale concurențiale, evaluarea și reconsiderarea, după caz, a respectivelor programe și proiecte în funcție de dinamica implementării;
b. Diversificarea ofertei de produse și servicii și lărgirea accesului la informații;
c. Creșterea vizibilității Muzeului Județean Mureș și îmbunătățirea percepției asupra acesteia, gestionarea sistemului de comunicare publică și îmbunătățirea activităților de marketing și publicitate derulate la muzeu.
d. Utilizarea eficientă a resurselor umane, inițierea și perfecționarea profesională a personalului, precum și recrutarea și selecția viitorilor angajați;
e. Ridicarea calității produselor și serviciilor oferite de Muzeul Județean Mureș;
f. Realizarea de parteneriate cu instituții similare din țară și din străinătate în vederea atragerii de resurse (materiale informaționale și, după caz, financiare) și promovarea realizărilor;
g. Dezvoltarea de acțiuni culturale și profesionale care să faciliteze integrarea Muzeului Județean Mureș în contextul profesional al muzeelor din Uniunea Europeană, precum și promovarea culturii și a identității românești în spațiul cultural național și internațional;
h. Implicarea muzeului în politicile informaționale europene și naționale;
i. Realizarea unui mediu informațional competitiv și asigurarea unor servicii de calitate prin atragerea în cadrul personalului muzeului a unor specialiști care respectă și promovează calitatea și valoarea;
k. Stabilirea unor criterii relevante de evaluare a eficienței serviciilor muzeale;
l. Extinderea cooperării internaționale, inițierea unor proiecte de parteneriat cu muzee din străinătate și participarea la programe culturale cu caracter european;
m. Creșterea rolului muzeului în cadrul proiectelor județene de promovare prin evidențierea obiectivelor turistice încărcate istoric și extinderea cooperării cu instituțiile din sistemul de învățământ gimnazial, liceal și universitar;
n. Dezvoltarea mediului informațional prin digitizarea colecțiilor de patrimoniu - fișe și sporirea colecțiilor oferite utilizatorilor prin intermediul paginii web a Muzeului Județean Mureș.
o. Atragerea de noi surse de finanțare necesare pentru creșterea gradului de autofinanțare, respectiv pentru dezvoltarea turismului cultural, ecumenic și de nișă.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea evaluării finale a managementului la Muzeul Județean Mureș.

 

VAZUT
DIRECTOR ECONOMIC
Bartha Iosif

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Arpád