R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 171
din 17 decembrie 2009
pentru desemnarea administratorilor speciali la S.C " Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 17361/17.XII.2009, prezentată de Direcția Economică,
Având în vedere dispozițiile art.43 alin(8) și (10) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin HCJ nr.116/2006,
Luând în considerare adresa nr.6201/2009 a RVA MUREȘ INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, și prevederile art.18 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței,
Având în vedere atribuțiile Adunării Generale Extraordinare prevăzute la art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și la art.14 din Statutul societății,
Întrunit în ședința din 17 decembrie 2009, orele 13,00 îndeplinind atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. S.U.R.M. S.A, la sediul acționarului unic, Consiliul Județean Mureș, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare privind convocarea și cvorumul pentru ținerea ședinței,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1) litera "a" și "d" și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1 Se desemnează d-l Blaj Virgil (fost manager la SC SURM SA) și d-l Iosib Viorel (director executiv la Consiliul Județean Mureș), ca reprezentanți ai Consiliului Județean Mureș, pentru îndeplinirea funcției de administrator special la S.C " Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A, societate aflată în procedura insolvenței.
Art.2 Se mandatează președintele Consiliului Județean Mureș, doamna Lokodi Edita Emőke, să perfecteze și să semneze contractul de mandat cu administratorii speciali.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, administratorului judiciar - societatea RVA Mureș Insolvency Specialists SPRL Tîrgu Mureș și administratorilor speciali d-l Blaj Virgil și d-l Iosib Viorel, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr 17361/17.12.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru desemnarea administratorului special la S.C "Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A


S.C. " Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A, a cărei acționar unic este Consiliul Județean Mureș, s-a înființat în baza HCJ nr.37/8.08.1998, prin reorganizarea Regiei Autonome pentru Utilități Rurale, având ca obiect principal de activitate asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, în cadrul sistemelor zonale ce aparțin domeniului public al județului , vizând cu precădere clienții din mediul rural.
Situația economico-financiară a societății s-a deteriorat continuu, înregistrându-se pierderi economice ca urmare a stării precare a conductelor de distribuție ce necesita un amplu Program de investiții, precum și a costurilor unitare mari , consecință a unui număr relativ mic de clienți raportat la nivelul cheltuielilor.
Toate acestea au condus la practicarea de prețuri și tarife la cel mai mare nivel din țară, avizate de A.N.R.S.C ca autoritate de reglementare specializată în domeniul serviciilor de apă și canalizare, prețuri care deși erau la pragul de suportabilitate al populației, nu acopereau costurile reale.
Întrucât reabilitarea și înlocuirea conductelor necesita un volum mare de fonduri era nevoie de atragerea de fonduri europene, care nu pot fi accesate decât de operatori puternici.
Consiliul Județean Mureș, ținând cont de strategia Guvernului României cu privire la eficientizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, prin reorganizarea teritorială a operatorilor actuali, pe principii de eficiență economică și performanță operațională la nivel european, a subscris la înființarea în județul Mureș, a operatorului regional SC " Compania Aquaserv" S.A.
Ulterior, prin HCJ nr. 70/2008, Consiliul Județean a aprobat cesionarea de către S.C. " S.U.R.M." S.A a contractelor de concesiune, pentru exploatarea sistemelor zonale de alimentare cu apă și de canalizare, aflate în patrimoniul județului, către operatorul regional, S. C. " Compania Aquaserv" S.A.
Prin cedarea către S.C. " Aquaserv" S.A a principalului obiect de activitate al societății, activitatea SC SURM SA s-a diminuat semnificativ.
Conform bilanțului încheiat la 31 decembrie 2008 , activul net al societății , determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor societății are valoare negativă în sumă de 1.317.258 lei, mult sub nivelul capitalului social în valoare de 2.003.865 lei. În această situație sunt îndeplinite condițiile prevăzute de articolul 153 ^24 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, de convocare a Adunării Generale Extraordinare, pentru a decide dizolvarea societății sau " reducerea capitalului social cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor, care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social."
Întrucât societatea nu mai are principalul obiect de activitate pentru care a fost înființată, iar activul net este mult sub limita prevăzută de lege, adică jumătate din valoarea capitalului social subscris, nu se poate realiza reconstituirea activului net la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social, motiv pentru care , prin Hotărârea Consiliului Județean nr.60/28.05.2009 s-a hotărât lichidarea societății.
În același timp, Compania " Aquaserv", principalul creditor al firmei a inițiat procedura insolvenței la Tribunalul Comercial Mureș, obiect al dosarului nr.896/1371/2009.
Drept urmare, Consiliul Județean Mureș, a suspendat începerea demersurilor de dizolvare și lichidare voluntară a societății, măsură dispusă prin HCJ nr.60/28.05.2009, considerând că suntem în situația de aplicabilitate a procedurii simplificate prevăzută de Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, fiind incidente în speță prevederile art.1, alin.(2), lit."e" din aceasta.
Astfel, prin sentința comercială nr.2169/11.11.2009, pronunțată de Tribunalul Comercial Mureș, în dosarul nr.896/1371/2009, s-a dispus deschiderea procedurii de insolvență asupra debitorului SC SURM SA, desemnându-se ca administrator judiciar societatea RVA Mureș Insolvency Specialists SPRL, cu sediul în Tîrgu Mureș, G-ral Gh.Avramescu, nr.4, jud.Mureș
În acest sens, administratorul judiciar s-a adresat Consiliului Județean cu adresa nr.6201/2009, solicitând desemnarea administratorului special, în conformitate cu prevederile art.18 alin(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, care să reprezinte interesele acționarului în procedura instituită .
Analizându-se responsabilitățile administratorului special stipulate la art.18 alin(2) din Legea nr.85/2006 , apreciem că ar fi oportună numirea fostului manager SC SURM SA-d-l Blaj Virgil, precum și a unui specialist jurist din executivul Consiliului Județean și în acest sens, se propune d-l Iosib Viorel, director executiv la Direcția Juridică a Consiliului Județean.
Față de cele prezentate mai sus, supunem aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif