R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 110
din 24 septembrie 2009
privind darea în administrare a unui imobil ce aparține domeniului public județean, situat în Târnăveni, str.Avram Iancu, nr.160


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.12743/18.09.2009, prezentată de Direcția Economică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1(1) Se aprobă darea în administrare a imobilului ce aparține domeniului public județean , situat în Târnăveni, str.Avram Iancu, nr.160 către Consiliul Local al municipiului Târnăveni, în vederea organizării unui "centru social de urgență" și a unui " azil de bătrâni".
(2) Datele de identificare ale imobilului , sunt evidențiate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2(1) Predarea imobilului de la art.1 se va face prin Proces verbal de predare-primire, încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș, în calitate de predător și Consiliul Local al municipiului Tîrnăveni, în calitate de primitor, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
(2) Consiliul Local Târnăveni va respecta dreptul de folosință gratuită al Fundației " Buckner", încredințat prin HCJ nr. 14/2007, sub sancțiunea revocării dreptului de administrare transmis prin prezenta hotărâre, precum și condițiile exercitării acestui drept, stipulate în convenția de colaborare nr.1534/2.02.2007.
(3) Dreptul de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș asupra imobilului menționat la alin.(1) încetează la data încheierii Procesului verbal de predare-primire.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș și primarului municipiului Târnăveni , care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.12743/18.09.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
privind darea în administrare a unui imobil ce aparține domeniului public județean, situat în Târnăveni, str.Avram Iancu, nr.160


Imobilul situat în Târnăveni, str. Avram Iancu, nr.160,(fostă Secție Interne II a Spitalului Gh. Marinescu ) aparține domeniului public al județului Mureș, inventariat la poziția nr.310 la HCJ nr.34/2008 pentru modificarea anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare ( CF nr.1176/N/Târnăveni), și este administrat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în baza art.1 din HCJ nr.14/25.01.2007 privind aprobarea Convenției de colaborare cu fundația Buckner, în vederea înființării " Centrului de zi" pentru copii proveniți din familii aflate în dificultate.

Prin adresa nr.18843/2009 Primăria municipiului Târnăveni solicită sprijin pentru acordarea de spații în vederea realizării unui "centru social de urgență" și a unui "azil de bătrâni", acțiune ce se înscrie în programul demarat și finanțat de Ministerul Muncii cu surse de la bugetul de stat.

În mod concret, se solicită spații disponibile în imobilul mai sus menționat. Având în vedere că la parterul clădirii există spații neocupate, ținând cont de faptul că una din condițiile de eligibilitate ale proiectului o constituie dovada modului de deținere a spațiului, cu menținerea destinației acestuia pe o perioadă cât mai lungă de timp, se propune acordarea Consiliului Local al municipiului Târnăveni a dreptului de administrare asupra întregului imobil situat în str.Avram Iancu nr.160 . Susținem propunerea prin caracterul de interes local al serviciilor sociale care se intenționează a se organiza, același caracter avându-l și activitățile " Centrul de zi", înființat de Fundația " Buckner", activități a căror locație a fost stabilită la etajele I și II ale clădirii.(conform Convenției de colaborare încheiate în baza HCJ nr.14/2007).

Odată cu preluarea imobilului din administrarea Direcției de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș, Consiliul Local Târnăveni va respecta dreptul de folosință gratuită al Fundației " Buckner", încredințat prin HCJ nr. 14/2007, sub sancțiunea revocării dreptului de administrare propus a fi transmis prin prezenta hotărâre, precum și condițiile exercitării acestui drept, stipulate în convenția de colaborare nr.1534/2.02.2007.

Având în vedere motivațiile prezentate mai sus, se propune aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif