R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 140
din 29 octombrie 2009
pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea nr. 26 din 24 martie 2009 a Consiliului Județean Mureș privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru anul 2009

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 14499/23.10.2009 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea nr. 26 din 24 martie 2009 a Consiliului Județean Mureș privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș, pentru anul 2009, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Ținând seama de dispozițiile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin (3), lit"a" și ale art.97, alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. La punctul 2 din anexa nr.11 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26 din 24 martie 2009 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru anul 2009, conținutul coloanei nr. 5 se modifică și va avea următorul cuprins: "2.500.000 lei pentru extindere și modernizare stație de epurare în municipiul Sighișoara".
Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Consiliul Local al Municipiului Sighișoara și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 14499/23.10.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea nr. 26 din 24 martie 2009

În anexa nr. 11 la Hotărârea nr. 26 din 24 martie 2009, privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru anul 2009, este prevăzută repartizarea pentru municipiul Sighișoara a sumei de 4.000.000 lei, din care 2.500.000 lei pentru obiectivul "Extindere groapă deșeuri menajere".
Prin adresa nr.20505/X/1/15.10.2009, Primăria municipiului Sighișoara solicită redistribuirea sumei aprobate pentru obiectivul "Extindere groapă deșeuri menajere" la obiectivul "Extindere și modernizare stație de epurare în municipiul Sighișoara" în baza următoarelor considerente:
- obiectivul "Extindere groapă deșeuri menajere" se află în curs de derulare a procedurii de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de execuție, finanțarea acestui obiectiv urmând a se asigura din investiții private;
- contractul de execuție a lucrărilor aferente obiectivului "Extindere și modernizare stație de epurare în municipiul Sighișoara", semnat între Compania Națională de investiții S.A. și Vegyepszer International S.A. Budapesta, având ca termen de finalizare luna decembrie 2009, a fost contestat și ca urmare ordinul de începere a lucrărilor a fost emis pe data de 15.10.2009, fapt care a dus la urgentarea lucrărilor ca urmare a restrângerii perioadei de execuție;
- valoarea totală a contractului pentru obiectivul "Extindere și modernizare stație de epurare în municipiul Sighișoara" este de 23.101.766,89 lei fără TVA, contribuția proprie a municipiului Sighișoara ridicându-se la suma de 5.700.000 lei, din care 50% a fost alocată până în prezent.
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád
 

DIRECTOR
Bartha Iosif