R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 50
din 29 aprilie 2009
privind aprobarea structurii organizatorice, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.10391 din 24.IV.2009, Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș nr.1/22.04.2009 și Avizul favorabil al Sindicatului ACORD privind aprobarea structurii organizatorice, Statului de Funcții al direcției și a Regulamentului de Organizare și Funcționare,
În conformitate cu prevederile art.107 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată și ale art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administrației publice,
Având în vedere Avizul nr.1883237/25.03.2009 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Conform prevederilor H.G. nr.1.434/2004, privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă structura organizatorică, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, conform anexelor I, II și III, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma