ROMÂNIA                                                                                                                               

           

 
     JUDEȚUL MUREȘ

 CONSILIUL JUDEȚEAN     

                 

 

HOTĂRÂREA  NR. 55

din 20 mai 2009

 

privind aprobarea caietului de sarcini și a componenței comisiei de concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Județene Mureș

 

 

         Consiliul Județean Mureș,

         Văzând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte nr.6784/2009, precum și avizul comisiei de specialitate,

         În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public,

         În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea Nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

hotărăște :

 

         Art.1.  Se aprobă Caietul de sarcini pentru concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Județene Mureș, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.2. (1) Se aprobă componența Comisiei de concurs de proiecte de management, formată din următorii membri:

         1. ___________________ ;

         2. ___________________ ;

         3. ___________________ ;

         4. ___________________ ;

         5. ___________________ ;

         6. ___________________ ;

         7. ___________________ .

                   (2) Componența nominală a comisiei de concurs va fi adusă la cunoștința publică numai după încheierea concursului.

         Art.3. Președintele Consiliului Județean Mureș va aproba, cu respectarea dispozițiilor legale, Regulamentul de organizare a concursului de proiecte de management și bibliografia pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Județene Mureș.

         În cazul în care se depun contestații, prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Mureș se va constitui comisie de soluționare a contestațiilor.

            Art.4. Pentru activitatea depusă în cadrul comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor, membrii acestora beneficiază de o indemnizație în cuantum de 20 % din remunerația directorului-manager al Bibliotecii Județene Mureș.

         Art.5. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Serviciul Resurse Umane, Consilieri Președinte și membrii comisiei de concurs.

 

 

     PREȘEDINTE                                          Contrasemnează

                                                                                             SECRETAR

  Lokodi Edita Emőke                                      

                                                                      Aurelian Paul Cosma

                                                                            

 

 

 

          ROMÂNIA

     JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

Serviciul Resurse Umane,

  Consilieri Președinte

 Nr.6784 din 15.05.2009

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și a componenței comisiei de concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Județene Mureș

 

 

         Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public stabilește regulile, principiile și condițiile privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și așezămintelor culturale, persoane juridice de drept public.

         În vederea asigurării managementului acestor instituții, organele administrației publice locale în subordinea cărora funcționează, organizează concurs de proiecte de management.

         Potrivit prevederilor art.5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 pregătirea concursului de proiecte de management constă în:

a)   întocmirea caietului de sarcini;

b)   desemnarea membrilor comisiei de concurs.

         Caietul de sarcini se întocmește în conformitate cu obiectivele și misiunea instituției, cu luarea în considerare a evoluțiilor economice și socioculturale ale mediului în care instituția își desfășoară activitatea, precum și a evoluției specifice a acesteia. Caietul de sarcini cuprinde prevederi organizatorice, financiare și tehnice privind proiectul de management.

Prin caietul de sarcini se solicită candidaților:

a)   o analiză socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;

b)   o analiză a activității profesionale a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia;

c)    o analiză a organizării/sistemului organizațional al instituției și propuneri de restructurare și/sau reorganizare, după caz;

d)    o analiză a situației economico-financiare a instituției;

e)    strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituției, conform sarcinilor și obiectivelor managementului;

f)    o previziune a evoluției economico-financiare a instituției, cu menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate.

         Potrivit  prevederilor art. 16 și ale art.48 din OUG nr.189/2008, pentru desfășurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorității se înființează comisii de concurs, pentru fiecare categorie de instituție,alcătuite din:

a)   reprezentanți ai autorității;

b)   specialiști în management cultural - persoane fizice cu studii universitare/postuniversitare și cu o experiență de minimum 3 ani de practică în domeniu;

c)    specialiști în domeniul de activitate al instituției pentru care se organizează concursul - persoane fizice cu studii universitare de lungă durată în domeniul de activitate specific instituției, cu expertiză în managementul instituțiilor de cultură, sau reprezentanți ai uniunilor/asociațiilor profesionale din domeniu.

     Numărul de reprezentanți ai autorității nu poate depăși o treime din numărul total al membrilor comisiei de concurs. Specialiștii nu pot face parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea sau cu instituția pentru care se organizează concursul.

Astfel, Președintele Consiliului Județean Mureș propune 2 reprezentanți ai autorității, specialiști în management cultural. Propunerile se prezintă în scris, anexă la materialele de ședință și sunt comunicate numai membrilor Consiliului Județean Mureș.

         Urmează ca ceilalți membri ai comisiei de concurs să fie nominalizați de Consiliul Județean Mureș.

         Membrii comisiei de concurs urmează a fi numiți prin hotărâre a autorității, iar componența nominală a comisiei de concurs va fi adusă la cunoștința publică numai după încheierea concursului.    

         Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și a componenței comisiei de concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Județene Mureș.

 

 

 

PREȘEDINTE,

Lokodi Edita Emőke

 

 

 

 

 Șef Serviciu Resurse Umane, Consilieri Președinte

                                                                                      Gâlea Elena