R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 94
din 30 iulie 2009
privind încetarea raporturilor de muncă ale domnului Cotârlan Constantin, director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 9958/21.07.2009 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte privind încetarea raporturilor de muncă ale domnului Cotârlan Constantin, director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș, solicitarea domnului Cotârlan Constantin înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.8628/24.06.2009, precum și avizul comisiei de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.32 lit. "e" din OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public și ale art.14 din Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 46/2003,
Potrivit prevederilor art. 45-47 și art. 55 lit. "b" din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91 alin.1 lit. "a", alin.2 lit. "e", art.97 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă încetarea raporturilor de muncă ale domnului Cotârlan Constantin, director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș, potrivit art.32 lit. "e" din OUG nr.189/2008, începând cu data de 1 august 2009.
Art.2. (1) Începând cu data de 1 august 2009 și până la ocuparea prin concurs a postului de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș, atribuțiile specifice vor fi exercitate temporar de către domnul Vajda András.
(2) Drepturile salariale pentru perioada exercitării temporare a funcției de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș vor fi stabilite prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș.
Art.3. Directorul Muzeului Județean Mureș va dispune detașarea în condițiile art. 45-47 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii cu modificările și completările ulterioare, a domnului Vajda András la Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice încredințate potrivit art. 2.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș, Muzeului Județean Mureș și persoanelor nominalizate la art.1 și 2.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane,
Consilieri Președinte
Nr.9958/21.07.2009

Expunere de motive
la proiectul de hotărâre privind încetarea raporturilor de muncă ale domnului Cotârlan Constantin, director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș


Potrivit prevederilor art. 91, alin.2 lit. "e" din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea instituțiilor publice de interes județean, consiliul județean are competența de a numi, sancționa și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru conducătorii acestor instituțiilor.
Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii tradiționale Mureș, prevede la art.14 faptul că directorul instituției se numește de către Consiliul Județean Mureș, în urma concursului organizat și desfășurat conform prevederilor legale.
Domnul Cotârlan Constantin, director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș, instituție de cultură de sub autoritatea Consiliul Județean Mureș, cu adresa nr. 8628/24.06.2009, solicită încetarea raporturilor de muncă, începând cu data de 1 august 2009 întrucât îndeplinește condițiile de pensionare.
Pentru continuitatea activității în perioada de derulare a termenelor stabilite de prevederile legale pentru organizarea concursului de ocupare a postului, se propune ca postul de director al Centrului Județean pentru Conservarea și promovarea Culturii Tradiționale Mureș să fie ocupat temporar prin detașare de către domnului Vajda András. Domnul Vajda András în prezent, este muzeograf la Muzeul Județean Mureș, îndeplinește condițiile de studii fiind licențiat în filologie, specializarea etnologie și master în etnografie având 6 ani vechime în specialitatea studiilor și cunoștințe în ceea ce privește literatura maghiară, etnografia și folclorul din județul Mureș. Detașarea se va dispune de către directorul Muzeului Județean Mureș în temeiul prevederilor art. 45-47 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind încetarea raporturilor de muncă ale domnului Cotârlan Constantin.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  ȘEF SERVICIU
Gâlea Elena