R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 22
din 26 februarie 2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Extindere, amenajare sală de repetiție, studio, magazie în str. Revoluției nr.45"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.2322 din 20.02.2009 a Direcției Tehnice Drumuri, Poduri Județene și Investiții privind investiția "Extindere, amenajare sală de repetiție, studio, magazie în str. Revoluției nr.45," precum și avizele comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

hotărăște:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției "Extindere, amenajare sală de repetiție, studio, magazie în str. Revoluției nr.45", în valoarea totală de 4 374 576 lei din care C+M: 3 166 014 lei, echivalent cu 1 018 717 Euro din care C+M: 737 275 Euro (1 euro = 4,2942 lei, pentru data de 12.02.2009 comunicat de BNR.), conform Studiului de fezabilitate înregistrat la Consiliul Județean Mureș cu nr.2289/20.02.2009.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică conducerii Ansamblului Artistic Profesionist Mureșul, care răspunde de executarea acesteia.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.2322/20.02.2009
Dosar nr.VIIC/3

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Extindere, amenajare sală de repetiție, studio, magazie în str. Revoluției nr.45"

Clădirea situată în Tîrgu Mureș, str. Revoluției nr.45 este monument istoric, fiind identificat în Lista monumentelor istorice cu nr. MS-II-m-B-15537.
Are regim de înălțime S+P. A fost construită în perioada 1760-1770 și reconstruită în 1896, fiind distrusă de un incendiu de proporție în acel an. Inițial a avut destinația de locuință dar pe parcursul anilor, până în zilele noastre, a suferit diferite modificări structurale și nestructurale, funcție de necesitățile persoanelor și instituțiilor care au folosit-o.
Construcția este în formă de U, în care își desfășoară activitatea mai multe instituții: Consiliul Județean Mureș (arhiva), Ansamblul Artistic Mureșul, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.
Ansamblul Artistic Mureșul din anul 2005 are în administrare aripa dreaptă a clădirii, care are o suprafață utilă de 540,39 mp dar din care se pot folosi numai 277,21 mp, subsolul clădirii cu o suprafață utilă de 263,18 mp fiind necorespunzător, pereții acestuia prezentând în unele părți fenomenul de igrasie și este acoperit cu mucegai. Totodată, având înălțimea interioară de 1.80 m sau mai mică, fără o amenajare corespunzătoare, nu poate fi folosit eficient.
În prezent, la parter sunt amenajate două magazii pentru costume, sala de repetiții, sala de studii, sala pentru orchestră, vestiare pe sexe (care sunt în același timp și depozite pentru costume), dușuri și grupuri sanitare pe sexe și o centrală termică.
Aceste spații sunt necorespunzătoare și improprii destinației lor. De exemplu sala de repetiții are suprafață prea mică, orchestra fiind nevoită să stea pe coridor în timpul repetițiilor, depozitele de costume și sala de repetiții nu au aerisire directă, costumele sunt depozitate pe coridoare și în vestiare, WC-urile, vestiarele și dușurile sunt amenajate în diferite locuri ale clădirii, centrala termică din punct de vedere al siguranței, nu corespunde prevederilor legale, instalația electrică, care a ars din cauza suprasolicitării, a fost refăcută, montându-se aparent cablurile electrice, care pot fi o sursă de accidente. Totodată, locuitorii din imobilul de la nr.47 au reclamat că sunt deranjați de zgomotul produs în timpul repetițiilor, clădirea administrată de Ansamblul Artistic Mureșul având peretele comun cu locuința lor.
La acest corp de clădire ulterior s-a mai efectuat o extindere, care în prezent este folosit ca sală de repetiție pentru orchestră, ca spălătorie-uscătorie și cameră de oaspeți.
Starea actuală a acestei părți de clădire este și mai degradată, prezentând accentuat fenomenul de igrasie, respectiv mirosul specific al acesteia. Luând în considerare starea avansată de uzură a acestei părți de clădire se propune demolarea acesteia.
Astfel, construcția în ansamblu este într-o stare avansată de degradare, necesitând lucrări de reparații capitale, atât la structură și finisaje cât și la instalații.
Pentru respectarea legislației în vigoare referitoare la protejarea monumentelor istorice, pentru folosirea clădirii cât mai eficient, pentru eliminarea deficiențelor și neajunsurilor mai sus enumerate precum și pentru asigurarea unor condiții de muncă corespunzătoare angajaților, Ansamblul Artistic Mureșul, prin această investiție, dorește extinderea și reabilitarea clădirii.

Astfel, prin acest proiect, se propun următoarele:

a, Reabilitarea subsolului nefolosit până acum amenajând la acest nivel următoarele:
- un club cu grupurile sanitare aferente, care se va folosi periodic pentru diferite activități culturale;
- două încăperi pentru studio audio-video, pentru efectuarea de înregistrări din repertoriul propriu al Ansamblului Artistic Mureșul, pentru majorarea veniturilor proprii și promovarea imaginii instituției;
- centrala termică modernă, care va asigura apa caldă și căldură atât pentru clădirea veche cât și pentru partea extinsă;
- atelierele de tâmplărie și croitorie;
- grupurile sanitare pentru personalul care va lucra la acest nivel;
- depozite pentru recuzite și alte materiale;
- casa scării care va asigura accesul atât la subsol cât și la celelalte nivele ale clădirii;
- asigurarea cu utilități (apă-canal, electrice, încălzire) a încăperilor;

b, Reabilitarea parterului clădirii care se păstrează:
- recompartimentarea și reamenajarea depozitelor pentru costume, asigurând aerisirea corespunzătoare a încăperilor;
- transformarea sălii de repetiții actuale în sală de studii, evitând astfel deranjarea vecinilor;
- amenajarea unei săli de repetiții pentru muzicieni mai mare;
- amenajarea unei spălătorii și uscătorii cu echipamente și utilaje moderne, asigurând ventilație corespunzătoare pentru eliminarea umidității din încăpere;
- modernizarea și reamenajarea grupurilor sanitare existente;
- modernizarea instalațiilor de apă-canal și electrice;
- amenajarea unei alte cabină pentru portar, pentru eliberarea spațiului de acces în curtea interioară;

c, Reabilitarea exterioară a fațadei principale a clădirii, care în momentul de față nu este corespunzătoare nici estetic și nici din punct de vedere arhitectural, prin realizarea următoarelor lucrări:
- îndepărtarea tencuielilor și zugrăvelilor deteriorate și necorespunzătoare atât din punct de vedere a compoziției lor cât și estetic;
- repararea, completarea respectiv refacerea elementelor decorative din tencuială și ipsos;
- repararea acoperișului și schimbarea în totalitate a învelitoarei;
- schimbarea și repararea tâmplăriei exterioare a clădirii;
- zugrăvirea exterioară cu materiale compatibile cu cele originale și adecvate stilului clădirii;

d, Extinderea clădirii atât în plan orizontal cât și în plan vertical, demolând o parte din clădire, realizând următoarele:
- amenajarea la parter a unei noi săli de repetiții și ocazional de spectacole, cu o suprafață de 95,44 mp;
- amenajarea în apropierea sălii de repetiții a vestiarelor, grupurilor sanitare și dușurilor pentru dansatori și muzicieni, grupate, pe sexe;
- realizarea accesului din exterior în sala de repetiții, inclusiv rampa pentru persoane cu handicap;
- amenajarea la mansardă a două camere de oaspeți și o locuință de serviciu, cu grupurile sanitare aferente și biroul administratorului;
În urma realizării lucrărilor mai sus enumerate, se va mări suprafața utilă folosibilă a clădirii de la 277,21 mp la 1011,28 mp, clădirea fiind folosită mai eficient, prin utilizarea atât a subsolului amenajat cât și a podului, mansardat.
Pentru protejarea clădirii, a bunurilor din dotare și a personalului, se va monta sistem de avertizare antiefracție și de incendiu în întreaga clădire, inexistentă în prezent.
După terminarea lucrărilor se va amenaja curtea interioară.
Valoarea totală ai investiției, conform studiului de fezabilitate, este 4 374 576 lei din care C+M:3 166 014 lei, echivalent cu 1 018 717 Euro din care C+M: 737 275 Euro (1 euro = 4,2942 lei, pentru data de 12.02.2009 comunicat de BNR.).
Prin realizarea lucrărilor de extindere și modernizări se contribuie la protejarea unui monument istoric, care, la vremea respectivă, era una dintre cele mai frumoase clădiri din oraș și nu în ultimul rând se vor asigura condiții corespunzătoare de muncă pentru personalul din cadrul Ansamblului Artistic Mureșul.
Față de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Extindere, amenajare sală de repetiție, studio, magazie în str. Revoluției nr.45" .

 

VĂZUT
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

VICEPREȘEDINTE
Cristian Chirteș

DIRECTOR EXECUTIV
Bochiș Nicoleta