R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 135
din 29 octombrie 2009
privind administrarea unui spațiu din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Aleea Carpați, nr.5, proprietate publică a județului Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Având in vedere Expunerea de motive nr. 14.544/23.10.2009 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.11 și ale art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
În temeiul art.91 alin.(1) lit."c" și art.97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările anterioare

hotărăște:

Art.1. Se aprobă menținerea destinației de "confecționarea și comercializarea de proteze, orteze și aparatură medicală, încălțăminte ortopedică" pentru spațiul în suprafață de 134,72 mp, situat la parterul imobilului din municipiul Tîrgu Mureș, str. Aleea Carpați, nr.5 - Policlinica Sportivă, domeniul public al județului Mureș, acesta putând face obiectul unei locațiuni în sensul dispozițiilor art.11 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.
Art.2. Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, actualul administrator al imobilului mai sus menționat, îi revine competența stabilirii și încheierii actului juridic în sensul prevederilor art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 14544/23.10.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind administrarea unui spațiu din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Aleea Carpați, nr.5, proprietate publică a județului Mureș

Imobilul situat în Tîrgu Mureș,str. Aleea Carpați, nr.5, face parte din domeniului public al județului în baza Hotărârii de Guvern nr.867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective, fiind administrat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș.
Încă de la preluarea imobilului în domeniul public județean, în spațiul cu suprafața de 134,72 mp, format din 4 încăperi, situat la parterul imobilului, își desfășura activitatea SC ROMHANDICAP S A, având ca obiect de activitate "confecționarea și comercializarea de proteze, orteze și aparatură medicală, încălțăminte ortopedică", în baza unui Contract de închiriere încheiat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș.
Întrucât Contractul de închiriere a expirat în luna septembrie a acestui an, SC ROMHANDICAP S A prin adresa nr.1172/03.09.2009 a solicitat Spitalului prelungirea Contractului de închiriere pe o perioadă de 3 ani.
Deoarece, prin HCJ nr.102/2007 au fost modificate prevederile art. 2 din HCJ nr.34/2003 privind darea în administrare a imobilelor preluate în domeniul public județean în baza HGR nr.867/2002, în sensul că terenurile și clădirile transmise în administrare pot fi folosite în vederea desfășurării propriilor activități, acestea neputând face obiectul unor acte juridice încheiate de titularii dreptului de administrare cu agenți privați, precum închirierea, concesionarea, comodatul, asocierea în participațiune, darea în folosință sau diverse parteneriate, Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș prin adresa nr.14324/23.09.2009, ne solicită acordul privind prelungirea contractului de închiriere cu SC ROMHANDICAP S A.
Potrivit art.14 din din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, închirierea bunurilor din domeniul public al județului se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, iar contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare.
În acest sens propunem menținerea destinației de "confecționarea și comercializarea de proteze, orteze și aparatură medicală, încălțăminte ortopedică" pentru spațiul în suprafață de 134,72 mp, situat la parterul imobilului din municipiul Tîrgu Mureș, str. Aleea Carpați, nr.5, acesta putând face obiectul unui contact de închiriere încheiat de către titularul dreptului de administrare - Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș. Ținând cont de motivele expuse, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif
 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád