R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 178
din 17 decembrie 2009
privind modificarea Hotărârii nr. 143 din 29 octombrie 2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu-Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 16.872 din 08.12.2009 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 a POR 2007-2013 - "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.1 - "Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate".
În temeiul art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 143 din 29 octombrie 2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu-Mureș" se modifică, după cum urmează:
1. Art. 2. se modifică și va avea următorul conținut:
"Art. 2. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a sumei de 303.932,00 lei, reprezentând contribuția proprie de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale Proiectului."
Art.II. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte și Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu-Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Serviciul Dezvoltare Regională
Nr. 16.872 din 8.XII.2009
Dosar I.A./2.

Expunere de motive
privind modificarea Hotărârii nr. 143 din 29 octombrie 2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu-Mureș"


Consiliul Județean Mureș a depus în 11 noiembrie 2009, în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 3 - "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.1 - "Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate", proiectul "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu-Mureș". Acesta a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 143 din 29 octombrie 2009.

Urmare a verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare, ADR Centru a constatat, că suma de 303.931,00 lei, reprezentând contribuția Consiliului Județean Mureș, în urma unei rotunjiri, nu acoperă minimul de 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului. În consecință ADR Centru a solicitat refacerea bugetului proiectului și a hotărârii de aprobare a acestuia.

În urma modificării contribuției Consiliului Județean Mureș, valoarea totală a proiectului, așa cum rezultă din bugetul anexă la Cererea de finanțare, rămâne de 18.067.180,00 lei, iar împărțirea pe surse de finanțare se modifică după cum urmează:

1. Cheltuieli eligibile: 15.196.573,00 lei, din care:
   - 303.932,00 lei (2%) - contribuția Consiliului Județean Mureș;
   - 14.892.641,00 lei (98%) contribuția comunitară (FEDER) și contribuția publică națională de la Bugetul de stat la finanțarea acordată.
2. Cheltuieli neeligibile: 0,00 lei;
3. TVA în valoare de 2.870.607,00 lei, aferent cheltuielilor eligibile, urmând a se recupera de la bugetul de stat.

Transmiterea unei copii conform cu originalul după hotărârea de modificare a Hotărârii nr. 143/29.10.2009 la ADR Centru reprezintă o condiție pentru continuarea evaluării proiectului.

Ca urmare, supunem spre aprobare modificarea Hotărârii nr. 143 din 29 octombrie 2009 privind proiectul "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu-Mureș".

 

VĂZUT
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

DIRECTOR EXECUTIV
Bățaga Valer

ȘEF SERVICIU
Suciu Călin