R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 49
din 29 aprilie 2009
privind stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei pentru protecția copilului Mureș, precum și a secretarului acesteia

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 5231 din 23.04.2009, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. IX pct. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar și ale Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 58/2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecția copilului și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru protecția copilului,
În temeiul prevederilor art. 97 alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se stabilește indemnizația de ședință pentru membrii Comisiei pentru protecția copilului Mureș, precum și pentru secretarul acesteia, în cuantum de 1% din indemnizația președintelui consiliului județean.
Art.2. Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 58/2004 se modifică în mod corespunzător.
Art.3. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, membrilor Comisiei pentru protecția copilului Mureș și secretarului acesteia.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 5231/23.04.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei pentru protecția copilului Mureș, precum și a secretarului acesteia

Comisia pentru protecția copilului este organul de specialitate al Consiliului județean, cu activitate decizională în materia protecției și promovării drepturilor copilului. Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 58 din 16 decembrie 2004 s-a stabilit componența Comisiei pentru protecția copilului Mureș, actualizată ulterior prin hotărâri ale Consiliului județean, după caz.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 58/2004 s-a stabilit, potrivit legii, cuantumul indemnizației de ședință de care pot beneficia membri comisiei, în procent de 5% din indemnizația președintelui Consiliului județean.
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar stabilește că președintele, vicepreședintele și membrii comisiilor pentru protecția copilului, precum și secretarul acestora, prevede la art. IX pct. 1 că aceștia au dreptul la o indemnizație de ședință al cărei cuantum se stabilește prin hotărâre a consiliului județean și va fi de 1% din indemnizația președintelui consiliului județean.
Față de cele prezentate, propunem Consiliului Județean Mureș adoptarea proiectului de hotărâre anexat.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte