R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 146
din 29 octombrie 2009
privind avizarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A.

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive numărul nr. 14519/23.10.2009 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte privind avizarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A., precum și avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare și ale Ordinului nr.88/2007 pentru aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și canalizare,
Având în vedere prevederile art.5 alin.(2), lit "l" art.16 alin.(3) lit. "f" și art.21 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se avizează Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A., conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează doamna Lokodi Edita Emőke - reprezentantul Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Asociației, pentru a vota în cadrul Adunării în sensul celor menționate la art.1.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică societății comerciale "Compania Aquaserv" S.A. precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MURES.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr. 14.519/23.10.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind avizarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A.

Prin Hotărârea nr. 130/2007, Consiliul Județean Mureș a aprobat participarea județului Mureș, ca membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.
Conform art. 76 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din județul Mureș,aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 112/24.09.2009, până la data intrării în vigoare a contractului este necesară aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A.
Regulamentul stabilește cadrul juridic unitar privind funcționarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, definind condițiile și modalitățile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum și relațiile dintre S.C. Compania AQUASERV S.A. și utilizatorii acestor servicii.
Conform Statutului ADI AQUA INVEST MUREȘ, unul dintre obiectivele acesteia îl constituie elaborarea și aprobarea Regulamentului serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a serviciului. Regulamentul a fost elaborat prin consultare cu specialiști ai S.C. Compania Aquaserv S.A, în baza regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și canalizare, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală.
Regulamentul anexat urmează să fie aprobat în Adunarea Generală ADI Aqua Invest Mures. Hotărârea Adunării Generale nu poate fi votată de reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației, decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.
Având în vedere cele de mai sus, propunem spre avizare Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A.

 

Văzut
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
DIRECTOR,
Bățaga Valer
ȘEF SERVICIU,
Suciu Călin