R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 92
din 30 iulie 2009
privind aprobarea asocierii județului Mureș cu celelalte unități administrativ - teritoriale din județ pentru realizarea proiectului Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.10.013/21.07.2009 prezentată de Direcția Juridică și Administrație Publică împreună cu Unitatea de Implementare a Proiectului Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 49, lit."d" din OUG nr.78/2000 privind regimul deșeurilor aprobată și modificată prin Legea nr. 426/2001, cu modificările ulterioare, ale art.8, alin. (1) și alin. (2), lit. "a" și "b" din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.35, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art.11, lit."c" din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ,
În temeiul prevederilor art.14, ale art.91, alin.(3), lit. "d", precum și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă asocierea Județului Mureș, prin Consiliul Județean Mureș, cu celelalte unități administrativ - teritoriale din județ, pentru realizarea proiectului Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș.
Art.2. Se aprobă Contractul de Asociere conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se împuternicește doamna Lokodi Edita Emőke - președintele Consiliului Județean Mureș să semneze Contractul de Asociere menționat la art.2.
Art.4. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre membrilor asociați, Direcției Economice și Direcției de Dezvoltare Regională și Implementarea Proiectelor.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Juridică și
Administrație Publică
DDRIP - Unitatea de
Implementare a Proiectului
Nr. 10.013/21.VII.07.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Mureș cu celelalte unități administrativ - teritoriale din județ pentru realizarea proiectului Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș


Prin Hotărârea nr. 65/2008, Consiliul Județean Mureș a aprobat participarea județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.
În luna mai 2008 Asociația a fost înființată și înregistrată inițial cu un număr de 99 de membri, în prezent toate unitățile administrativ teritoriale din județul Mureș aderând la aceasta.
Cooperarea unităților administrativ - teritoriale prin înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ", persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, are în vedere implementarea Proiectului "Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor la nivelul județului Mureș".
Proiectul vizează finanțarea tuturor activităților legate de managementul integrat al deșeurilor la nivel județean, respectiv prevenire, colectare selectivă, valorificare și reciclare, tratare și eliminare a deșeurilor în condiții de maximă siguranță pe un depozit ecologic zonal, inclusiv închiderea actualelor depozite de deșeuri, în conformitate cu procedurile europene.
Una dintre principalele obligații pe care membrii asociației și le - au asumat prin Statut, este aceea de a încheia un contract de asociere prin care să se stabilească în detaliu contribuția fiecăruia la susținerea Proiectului (cheltuieli eligibile - finanțare locală, cheltuieli neeligibile) precum și la implementarea acestuia.
Având în vedere cele mai sus arătate, precum și prevederile art.11, lit."c" din Statutul Asociației, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat, privind aprobarea asocierii județului Mureș cu celelalte unități administrativ - teritoriale din județ pentru realizarea proiectului Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș, în condițiile contractului de asociere cuprins în anexa la acesta.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  SECRETAR
Paul Cosma