R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 111
din 24 septembrie 2009
privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Palatului Culturii din Tîrgu Mureș


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.12.694/17.IX.2009, prezentată de Direcția Economică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani, a spațiului situat la parterul Palatului Culturii din Tîrgu Mureș (fost magazin de instrumente muzicale), în suprafață de 20 mp, Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Mureș, în vederea organizării de expoziții cu profil cultural-artistic.
Art.2. Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Mureș va suporta cota cheltuielilor cu utilitățile consumate, calculate și facturate de Administrația Palatului Culturii, în funcție de suprafața ocupată.
Art.3. Predarea - preluarea spațiului se va face prin Proces-Verbal încheiat în termen de 30 de zile între Administrația Palatului Culturii și Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Administrației Palatului Culturii și Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național, care răspund pentru aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 12.694/17.09.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre
privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Palatului Culturii din Tîrgu Mureș

Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național prin adresa nr. 11966/2009 s-a adresat instituției noastre, cu rugămintea de a analiza posibilitatea de atribuire a unui spațiu expozițional în incinta Palatului Culturii din Tîrgu Mureș.
Instituția își motivează cererea prin faptul că nu deține în prezent nici un spațiu cu această destinație, și posibilele spații existente în oraș aparțin unor instituții cu alt profil de activitate decât cel cultural.
Ținând cont că activitatea desfășurată de instituție are ca scop promovarea valorilor culturale și patrimoniale mureșene iar spațiul solicitat urmează să găzduiască manifestări deschise creatorilor mureșeni și nu numai, propunem atribuirea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 20mp, eliberat de SC DIVERTAS SRL la parterul Palatului Culturii(fost magazin de instrumente muzicale).
Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif