ROMÂNIA                                      

                      JUDEȚUL MUREȘ

                  CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

 

 

      HOTĂRÂREA NR. 131

   din 13 octombrie 2009

 

privind aprobarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș”, a cofinanțării acestuia și a planului anual de evoluție a taxelor

 

 

 

 Consiliul Județean Mureș,

 Văzând Expunerea de motive nr. 13732/09.10.2009 prezentată de UIP/Compartimentul Protecția Mediului al Direcției de Dezvoltare Regională Implementare Proiecte, precum și avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mureș,

Având în vedere adresa nr. 85864/11.09.2009 a Ministerului Mediului comunicată Consiliului Județean Mureș privind documentele ce trebuie aprobate de către autoritățile publice locale în vedere promovării Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Mureș”, precum și adresa S.C. „Interdevelopment” S.R.L nr.399/12.10.2009,

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 92/30.07.2009 a Consiliului Județean Mureș privind aprobarea asocierii județului Mureș cu celelalte unități administrativ teritoriale din județ pentru realizarea proiectului Sistem Integrat de Gestionare a deșeurilor în județul Mureș,

Ținând cont de prevederile cuprinse în „Ghidul solicitantului” pentru Axa prioritară 2 - „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate”, Domeniu Major de Intervenție 2.1. - „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor” eliberat de Autoritatea de Management pentru POS Mediu, în corelare cu prevederile POS Mediu 2007-2013 și cu normele legislației comunitare și naționale privind asistența nerambursabilă acordată României prin instrumentele structurale,

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin (3) lit. d) și f) și ale alin. (5) lit. a) punctul 13 și ale art. 97, alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

hotărăște:

 

  Art. 1. Se aprobă proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș” (denumit în continuare Proiect) în valoare totală de 53.568.308 Euro și inițierea procedurilor pentru depunerea acestuia în vederea finanțării în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 2 - „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate”, Domeniu Major de Intervenție 2.1. - „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor”.

 

Art. 2. (1) Se aprobă cofinanțarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș” de către Consiliul Județean Mureș cu suma de 15.031.840 Euro, din care:

-      3.721.953 Euro – contribuția județului Mureș la finanțarea costurilor eligibile;

-      2.829.538 Euro – contribuția județului la finanțarea costurilor neeligibile pentru realizarea Proiectului;

-      8.480.349 Euro – TVA aferentă costurilor eligibile și neeligibile ale Proiectului;

 (2) Structura contribuției județului Mureș la finanțarea Proiectului este prezentată în anexa nr.1.

 (3) Consiliul Județean Mureș va recupera ulterior de la Bugetul de stat cota parte din TVA aferentă cheltuielilor eligibile în condițiile legii și va suporta orice alte costuri suplimentare care pot surveni în perioada implementării Proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 3. Se aprobă planul anual de evoluție a taxelor în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș” cuprins în anexa nr. 2.

Art. 4. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, doamna Lokodi Edita Emöke să întreprindă toate demersurile necesare în vederea finanțării și implementării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș”

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Direcțiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mureș care răspund de aducerea sa la îndeplinire, precum și ADI Ecolect Mureș și Ministerului Mediului.

  

 

 

 

 p.  PREȘEDINTE  Contrasemnează

   Szabó Árpád       Secretar

   

  Vicepreședinte      Aurelian Paul Cosma

   

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

Direcția Dezvoltare Regională Implementare Proiecte

Nr. 13732/9.10. 2009

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Mureș”, a cofinanțării și a planului anual de evoluție a taxelor

 

 

 

Obiectivul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș” este crearea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș, pentru a promova prevenirea gestionării deșeurilor și a valorificării acestora, precum și pentru a asigura atingerea țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, precum și a celor stabilite prin POS Mediu.

Acest proiect prioritar va fi finanțat de către Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul POS Mediu, 2 Axa prioritară 2 - „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate”, Domeniu Major de Intervenție 2.1. - „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor” și cofinanțat de la bugetul național și bugetul local în condițiile legii.

 

Prin acest proiect vor fi realizate investițiile prioritare legate de managementul integrat al deșeurilor la nivel județean (colectare separată, valorificare-reciclare, tratare și eliminare a deșeurilor în condiții de maximă siguranță pe un depozit ecologic zonal, inclusiv închiderea actualelor depozite de deșeuri).

 

Obiectivele și măsurile prioritare care fac obiectul acestui proiect sunt următoarele:

 

1.    Implementarea colectării separate a deșeurilor reciclabile, atât în mediul urban cât și în mediul rural;

2.    Implementarea colectării separate a deșeurilor menajere biodegradabile de la 80 % din gospodăriile din Municipiul Tîrgu Mureș;

3.    Implementarea compostării individuale la 50 % din gospodăriile din mediul rural;

4.    Realizarea unei stații de transfer, unei stații de sortare și a unei stații de compostare pentru zona Tîrgu Mureș;

5.    Realizarea unui depozit zonal și a unei instalații de tratare mecano-biologică la Sînpaul;

6.    Închiderea depozitelor neconforme: Tîrgu Mureș, Reghin, Iernut, Luduș și Sovata;

7.    Asistență tehnică, supervizare și campanii de informare și conștientizare.

 

 

Valoarea totală a proiectului

 

Conform valorilor finale ale indicatorilor tehnico-economici cuprinși în Analiza Cost Beneficiu a proiectului și transmise de către consultant rezultă următoarele:

 

  • Valoarea totală a proiectului este de 53.568.308 Euro din care:

 

-      42.258.421 Euro - costuri eligibile

-       2.829.538 Euro - costuri neeligibile

-       8.480.349 Euro – TVA

 

·         Consiliul Județean Mureș va contribui la cofinanțarea proiectului  „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș” cu suma de 15.031.840 Euro, din care:

 

-      3.721.953 Euro – contribuția județului Mureș la finanțarea costurilor eligibile;

-      2.829.538 Euro – contribuția județului la finanțarea costurilor neeligibile pentru realizarea Proiectului;

-      8.480.349 Euro – TVA aferent cheltuielilor eligibile și neeligibile ale Proiectului;

 

 

 

 

Tabelul următor prezintă un rezumat al investițiilor prioritare care vor fi finanțate prin POS Mediu :

 

 

U.M.

Investiții

Costuri investiționale POS

 

 

Euro

 

 

 

 

Colectarea separată și transportul deșeurilor reciclabile

Containere și pubele

buc

6.460 containere de 1,1 m3 și 41.000 pubele de 0,24 m3

2.323.000

Colectarea separată și trasportul deșeurilor biodegradabile

Pubele

buc

12.400 pubele de 0,12 m3

260.400

Stații de transfer

Tîrgu Mureș-Cristești (nouă)

Capacitate (t/an)

65.000 t

1.241.633

Transport/transfer de la stația de transfer la depozit sau instalații TMB

buc

8 camioane

920.000

Stații de sortare

 

 

 

Tîrgu Mureș-Cristești (nouă)

Capacitate (t/an)

28.000 t

3.928.317

Stație de compostare

 

 

 

Tîrgu Mureș-Cristești (nouă)

Capacitate (t/an)

10.000 t

3.698.441

Compostare individuală

 

 

 

Unități de compostare

buc

52.000 buc

2.010.000

TMB

 

 

 

TMB

Capacitate (t/an)

65.000 t

9.104.345

Depozit

 

 

 

Depozit conform

Capacitate (t/an)

200.000 t

10.440.511

Închiderea depozitelor neconforme

 

Tîrgu Mureș

 

 

1.957.289

Sovata

 

 

491.420

Luduș

 

 

913.379

Reghin

 

 

822.812

Iernut

 

 

475.072

TOTAL investiții

 

 

38.586.620

Proiectare

 

 

491.046

Asistență tehnică

 

 

167.577

Conștientizarea publicului

 

 

571.096

Supervizare pe perioada construcției/implementării

 

 

2.046.023

Cheltuieli neprevăzute

 

 

1.496.616

Comisioane – taxe legale

440.637

TOTAL (prețuri constante)

43.799.614

TOTAL (prețuri curente)

45.087.959

 

 

Planul anual de evoluție a taxelor

 

Conform Obiectivului de Convergență, Uniunea Europeană finanțează doar acele proiecte integrate care oferă servicii accesibile tuturor beneficiarilor, mai ales consumatorilor din gospodăriile cu veniturile cele mai mici (decila 1).

De aceea, în cadrul documentației economice a proiectului un capitol special este dedicat analizei privind capacitatea de plată a populației. Capacitatea de plată a populației (sau Rata de suportabilitate) este acea parte din venitul mediu lunar al familiei (gospodăriei) care poate fi cheltuit pe o categorie de servicii comunitare de utilități publice fără a-și pune în pericol resursele necesare pentru a-și satisface nevoile personale/individuale esențiale (hrană, locuire, sănătate, încălzire).

Pe baza analizei realizate, a rezultat că valoarea taxei propuse pentru operarea sistemului include contravaloarea tuturor serviciilor prestate – colectare, transport, operare sistem și poate fi suportat de populație, încadrându-se în limitele legale.

 

 PREȘEDINTE

Lokodi Edita Emöke

 

 

 

 

 

Întocmit: UIP – Spinei Radu

Văzut: director DDRIP– Bățagă Valer


  Anexa nr.1 la HCJM nr.131/13.10.2009

 

 

 

 

Structura contribuției județului Mureș la finanțarea Proiectului

 

 

 

 

EURO

Contribuția județului la finanțarea costurilor eligibile

3.721.953

Contribuția județului la finanțarea costurilor neeligibile

2.829.538

Total

6.551.491

Contribuție TVA

8.480.349

TOTAL contribuție inclusiv contribuție TVA*

15.031.840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*TVA se va prefinanța de către Consiliul Județean Mureș, recuperându-se ulterior de la bugetul de stat, conform prevederilor legale


Anexa nr.2 la HCJM nr.131/13.10.2009

 

 

PLANUL MULTIANUAL DE EVOLUTIE A TAXELOR PROGNOZAT:

 

 

 

 

Ani

RON/Tona

RON/Tona

lei/pers/luna

lei/pers/luna

lei/pers/luna

lei/pers/luna

Taxa agenți economici

Taxa persoane fizice

Taxe Urban

Taxe Rural

Taxe urban cu TVA

Taxe Rural cu TVA

2010

226.30

204.92

              5.94

              2.62

              7.06

              3.11

2011

229.25

208.39

              6.09

              2.68

              7.24

              3.19

2012

226.29

214.03

              6.32

              2.79

              7.52

              3.31

2013

223.41

222.53

              6.60

              2.91

              7.86

              3.46

2014

219.47

232.53

              6.96

              3.07

              8.28

              3.65

2015

219.41

244.85

              7.38

              3.25

              8.78

              3.87

2016

220.31

256.41

              7.81

              3.44

              9.30

              4.10

2017

221.58

267.97

              8.21

              3.62

              9.77

              4.31

2018

222.05

278.25

              8.59

              3.79

           10.22

              4.51

2019

221.86

288.67

              8.99

              3.96

           10.69

              4.71

2020

222.03

299.27

              9.42

              4.15

           11.20

              4.94

2021

222.27

310.21

              9.81

              4.33

           11.67

              5.15

2022

222.54

320.38

           10.21

              4.50

           12.15

              5.36

2023

222.84

328.06

           10.54

              4.65

           12.54

              5.53

2024

223.16

335.04

           10.88

              4.80

           12.95

              5.71

2025

223.51

344.07

           11.23

              4.95

           13.37

              5.89

2026

224.05

347.51

           11.44

              5.04

           13.61

              6.00

2027

224.18

350.45

           11.63

              5.13

           13.83

              6.10

2028

224.34

352.48

           11.82

              5.21

           14.06

              6.20

2029

224.49

356.45

           12.01

              5.30

           14.30

              6.30

2030

224.62

359.45

           12.21

              5.38

           14.53

              6.41

2031

224.78

362.51

           12.42

              5.47

           14.77

              6.51