R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.84
din 25 iunie 2009
privind transformarea unor posturi din structura Teatrului pentru Copii și Tineret "Ariel"

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr. 7944 din 10.06.2009 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte privind transformarea unor posturi din structura Teatrului pentru Copii și Tineret "Ariel",
Având în vedere solicitările Teatrului pentru Copii și Tineret "Ariel", înregistrate la Consiliul Județean Mureș sub nr.5233/2009 și respectiv nr.6765/2009,
În temeiul dispozițiilor art.91 alin.1 lit. "a", alin.2 lit. "c", art.97 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e :

Art.1.(1) Se aprobă transformarea a două posturi de referent din structura Teatrului pentru Copii și Tineret "Ariel" în posturi de impresar artistic.
(2) Statul de funcții al Teatrului pentru Copii și Tineret "Ariel", aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.134/2008, se modifică corespunzător.
Art.2. Teatrul pentru Copii și Tineret "Ariel" va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane,
Consilieri Președinte
Nr. 7944/10. 06. 2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind transformarea unor posturi din structura Teatrului pentru Copii și Tineret "Ariel"

Potrivit prevederilor art.91 alin.(2) lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean are competențe privind aprobarea organigramei, statului de funcții, regulamentului de organizare și funcționare ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean.
Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic aprobată prin Legea nr.353/2007, prevede la art.25 alin.(3) că instituțiile de spectacole sau concerte care desfășoară activități de impresariere a propriilor producții artistice au obligația să prevadă distinct această activitate în propriile regulamente de organizare și funcționare și să se înscrie în Registrul artelor spectacolului.
Având în vedere că Teatrului pentru Copii și Tineret "Ariel" este înscris în Registru, iar la art.31 din Regulamentul de organizare și funcționare este prevăzută desfășurarea activității de impresariere a producțiilor proprii, se propune modificarea corespunzătoare a statului de funcții prin transformarea a două posturi de referent în impresar artistic.
Sumele suplimentare de 267,5 lei/lună necesare pentru acoperirea diferențelor salariale ca urmare a modificărilor propuse, incluzând atât creșterile salariale cât și obligațiile față de buget, vor fi acoperite din economiile realizate la cheltuielile de personal.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind transformarea unor posturi din structura Teatrului pentru Copii și Tineret "Ariel".

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 

ȘEF SERVICIU,
Gâlea Elena