R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr. 124
din 24 septembrie 2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Sistem Integrat de securitate la R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.12760/18.IX.2009 a Direcției Tehnice Drumuri, Poduri Județene și Investiții privind investiția "Sistem Integrat de securitate la R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ," precum și avizele comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției "Sistem Integrat de securitate la R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ", valoarea totală a investiției fiind 24.671.150 lei din care C+M 8.003.830 lei (prețuri iulie 2009) echivalent cu 5.804.980 Euro din care C+M: 1.883.250 Euro, conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din fonduri atrase și alocări din bugetul local în cuantum de până la 30% din veniturile proprii rezultate din activitatea curentă a RA AEROPORT TRANSILVANIA Târgu Mureș.
Art.3 Pentru realizarea investiției răspunde conducerea R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș cu asistența direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 12760/18.IX.2009
Dosar nr.VII/C2

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Sistem Integrat de securitate la R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ"

În vederea realizării unui sistem de securitate integrat la RA AEROPORT TRANSILVANIA Târgu Mureș a fost elaborat un studiu de fezabilitate de către SC UTI SA București.
Scopul lucrării este de a analiza oportunitatea și soluțiile tehnice specifice în vederea implementării unui sistem integrat de securitate la Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș. În cadrul studiului s-a urmărit menținerea unei balanțe între măsurile de securitate și facilitățile aeronautice, astfel încât operațiile specifice aviației civile să se deruleze normal, fără a fi perturbate de măsurile de securitate impuse prin legislația cu privire la prevenirea și combaterea actelor de intervenție ilicită. Sistemul de securitate propus cuprinde următoarele:
- Subsistemul de detecție perimetrală care conține următoarele echipamente:
     - echipamente centrale de monitorizare și semnalizare
     - detecție cu cablu senzor de tip fibră optică
     - stâlpi frangibili
     - supraînălțare cu concertină pe toată lungimea (cca. 11.000 m)
- Subsistemul de control acces cu următoarele echipamente:
     - echipamentele centrale de control, înregistrare, monitorizare și comandă
     - filtre de control acces, simple (1 cititor pe intrare și 1 buton de deschidere, pe ieșire)
     - filtre de control acces, duble (1 cititor pe intrare și 1 cititor pe ieșire)
     - filtre de control acces cu cititor și cu tastatură, pe intrare (în zonele de securitate)
     - instalare turnicheți
     - instalare poartă de metal, batantă
- Subsistemul de supraveghere prin TVCI are în componență următoarele echipamente:
     - echipamentele centrale de înregistrare, vizualizare, comutare și comandă
     - camere video, de exterior, pe perimetru
     - camere video, de exterior, pentru supravegherea acceselor și a zonei critice
     - camere video, de interior, în zona publică și în zonele restricționate
     - camere de tip termoviziune
- Subsistemul de alarmare la incendii cu următoarele componete:
     - echipamente centrale de supraveghere și comandă
     - detectoare interioare de fum
     - detectoare de temperatură
     - butoane de incendiu
     - sirene de semnalizare la incendiu, optice și acustice
- Subsistemul DISPECERAT care cuprinde:
     - echipamentele centrale de supraveghere și comandă pentru Dispeceratul Principal
     - echipamentele centrale de supraveghere și comandă pentru Centrul de control în situații de criză
     - echipamente de interconectare pentru îndeplinirea funcției de integrare a sistemului de securitate
     - echipamente necesare pentru vizualizarea la unitatea SRI a unor zone importante
     - aplicația software pentru managementul securității
     - echipamente pentru comunicații de securitate
     - alte echipamente și dotări specifice

Datorită complexității și importanței obiectivului s-a prevăzut o durată de realizare de 4 ani, eșalonată astfel:
-Etapa 1. Întărirea gardului perimetral existent și efectuarea traseelor principalelor cabluri la exterior
-Etapa 2. Instalarea echipamentelor de detecție perimetrală, a echipamentelor de TVCI pe perimetru și platformă, a celor de CA în clădirea nouă, precum și amenajarea Dispeceratului principal
-Etapa 3. Instalarea restului de echipamente de TVCI și CA(control acces)
-Etapa 4. Instalarea echipamentelor de detecție și alarmare la incendiu, completarea detecției perimetrale, a echipamentelor de comunicații de securitate, a echipamentelor de supraveghere prin termoviziune și realizarea Centrului de criză.
Finanțarea investiției se propune a fi asigurată din fonduri atrase și alocări din bugetul local în cuantum de până la 30% din veniturile proprii rezultate din activitatea curentă a RA AEROPORT TRANSILVANIA Târgu Mureș.

Față de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Sistem Integrat de securitate la R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ", valoarea totală a investiției fiind 24.671.150 lei din care C+M 8.003.830 lei (prețuri iulie 2009) echivalent cu 5.804.980 Euro din care C+M: 1.883.250 Euro și semnarea proiectului de hotărâre anexat.

 

VICEPREȘEDINTE
Cristian Chirteș
 

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Bochiș Nicoleta