R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.69
din 25 iunie 2009
privind numirea unui nou Consiliu de Administrație la RA "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.8348/17.06.2009, a Direcției Economice,
În conformitate cu prevederile art. 12 și 13 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, a art.9 din Anexa 2 a HGR nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea Consiliului Județean, precum și ale art. 9 și 10 din Regulamentul de organizare și funcționare al regiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.37/1997,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit."a" și art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată,

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Mandatul Consiliului de Administrație al R.A " Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș", numit prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.69/2003, modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.5/2006, încetează prin ajungere la termen.
Art.2 Se numește un nou Consiliu de Administrație la R.A "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș", având componența din Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Prezenta hotărâre modifică Anexa nr.4 a Hotărârii Consiliului Județean Mureș, nr.37/1997, privind înființarea Regiei Autonome " Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș", cu modificările ulterioare, și va sta la baza înregistrării la Registrul Comerțului.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, RA "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș" și persoanelor nominalizate în anexă, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 8348/17.06.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
privind numirea unui nou Consiliu de Administrație la RA "Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureș"

Potrivit prevederilor art. 9 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a regiilor autonome aeroportuare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.398/1997, Consiliile de Administrație la regiile aeroportuare se compun din 7-9 membri, dintre care obligatoriu directorul regiei, reprezentanți ai Consiliului Județean și ai unor autorități cu atribuții în domeniu.
Actuala componență a Consiliului de Administrație la RA "Aeroportul
Transilvania Tîrgu Mureș" a fost stabilită prin HCJ nr.69/2003, modificată prin HCJ nr.5/2006 și este formată din următorii membri: Runcan Petru Ștefan, director general la RA "Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureș"; Căprioară Marin, inspector, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii; Vernea Candid, comandor, Ministerul Apărării Naționale; Morent Ileana, director, Casa Teritorială de Pensii Mureș; Pop Felicia, fost director executiv, Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș; Csegzi Sandor, viceprimar- Primăria municipiului Tîrgu Mureș; Moldovan Virgil, director comercial, SC " ALPAFLOR" S.A; Kolozsvary Zoltan,director general, S.C."PLAST MATERM" S.A; Blanc Daniel Pascal, fost comandant, Compania TAROM.
În conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr.15/1990 privind regiile autonome, precum și ale art.10 din Regulamentul de organizare și funcționare al R.A " Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani.
Întrucât perioada mandatului pentru membrii actualului Consiliu de Administrație a expirat, se propune numirea unui nou Consiliu de Administrație, format din 9 membri, din a cărui componență fac parte obligatoriu, conform Art.9 din Regulamentul de Organizare și funcționare al RA "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș": directorul general al regiei, care este și președintele Consiliului de Administrație; reprezentantul Consiliului Județean Mureș; reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice; reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii; reprezentantul Ministerului Apărării Naționale; reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, alți specialiști(ingineri, economiști, juriști sau alte persoane specializate în domeniul de activitate al regiei).
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád