R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 157
din 26 noiembrie 2009
pentru menținerea propunerii de expropriere privind imobilele, terenuri, identificate prin extrasele de Carte Funciară nr. 50542/Ungheni (nr. cad. 328/3) și nr. 50529/Ungheni (nr. cad 499/2)

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 15817/18.XI.2009 a Arhitectului-Șef, la proiectul de hotărâre pentru menținerea propunerii de expropriere privind imobilele, terenuri, identificate prin Extrasele de Carte Funciară nr. 50542/Ungheni (nr. cad. 328/3) și nr. 50529/Ungheni (nr. cad 499/2), precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, coroborate cu cele ale Hotărârilor Consiliului Județean Mureș nr. 75/2007 și nr. 11/2008, precum și adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 14430/21.10.2009,
În temeiul dispozițiilor articolului 97, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se menține propunerea de expropriere a imobilelor, terenuri, identificate prin extrasele de Carte Funciară nr. 50542/Ungheni (nr. cad. 328/3) și nr. 50529/Ungheni (nr. cad. 499/2) de pe teritoriul localității Vidrasău, oraș Ungheni, făcută în baza Hotărârilor Consiliului Județean Mureș nr. 75/2007 și nr. 11/2008.
Art.2. (1) De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Arhitectul-Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.
(2) Prezenta hotărâre se comunică petenților și Comisiei pentru soluționarea întâmpinărilor proprietarilor de teren și titularilor altor drepturi reale din unitatea administrativ-teritorială a orașului Ungheni.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Arhitectul Șef
Nr. 15817/18.XI.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre pentru menținerea propunerii de expropriere privind imobilele identificate prin extrasele de Carte funciară nr. 50542/Ungheni (nr. cad. 328/3) și nr. 50529/Ungheni (nr cad 499/2)


Consiliul Județean Mureș prin Hotărârea nr. 75/2007 a declarat utilitatea publică de interes local a obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania Tg-Mureș" având la bază procesul-verbal pentru consemnarea rezultatului cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice și propunerea ca lucrarea de interes local să fie declarată de utilitate publică, având ca expropriator Consiliul Județean Mureș.
Pentru evaluarea terenurilor, conform prevederilor legale, a fost încheiat Contractul de servicii nr. 5161/18.04.2007 cu o societate specializată. Aceasta a folosit pentru evaluare trei metode de calcul.
Din analiza valorilor obținute prin cele trei metode de calcul, ținând cont de caracteristicile terenurilor, de PUZ cu propunerea de dezvoltare a aeroportului, prin care aceste terenuri nu pot fi folosite în alt scop, de ofertele și solicitările de pe piața imobiliară pentru astfel de proprietăți, prin raportul de evaluare s-a stabilit de către evaluator că valorile de piață estimate pentru aceste terenuri sunt următoarele:
- 10 euro/mp pentru terenurile situate pe teritoriul administrativ al orașului Ungheni
- 8 euro/mp pentru terenurile situate pe teritoriul administrativ al comunei Sînpaul
Raportul de evaluare întocmit a fost recepționat de către Comisia de evaluare a ofertelor, constituită conform Dispoziției Președintelui nr. 27/06.02.2007, prin procesul-verbal de recepție nr. 5828/08.06.2007.
În cadrul ședinței Consiliului Județean Mureș din data de 31.01.2008 s-a cerut completarea raportului de evaluare.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 2542/21.02.2008, SC Experților Tehnici Mureș SRL a comunicat completarea raportului de evaluare, adăugând metodelor de evaluare (metoda comparațiilor prin bonitare, metoda capitalizării directe și metoda comparațiilor de piață), metoda legată de capacitatea productivă (producție agricolă), precum și o estimare legată de arendarea terenului. În baza estimării producției agricole a rezultat valoarea terenului de 1,78 euro/mp, iar pentru arendă a rezultat valoarea terenului de 0,89 euro/mp.
Întrucât în anul 2003 prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 73/23.10.2003 s-a aprobat raportul de expertiză referitor la achiziționarea unor terenuri în zona Parcului Industrial Mureș de către Consiliul Județean Mureș, urmată de Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 20/26.08.2004 prin care s-a stabilit prețul de achiziție de 4 euro/mp, expertul evaluator propune și metoda de stabilire a valorii de achiziție a terenurilor prin actualizarea prețului de 4 euro/mp cu indicele de inflație din 2003 până în 2008, indicat de Institutul Național de Statistică de 1,4239, rezultând o valoare de piață a terenurilor de 5,70 euro/mp.
Analizând cele 6 metode prezentate, s-a propus adoptarea soluției "prin actualizarea prețului", rezultând o valoare de piață a terenului de 5,70 euro/mp.
Având în vedere cele mai sus arătate, prin Hotărârea nr. 11/2008, Consiliul Județean Mureș și-a însușit raportul de evaluare a terenurilor ce urmează a fi expropriate în vederea realizării obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania Tg-Mureș" și a stabilit oferta de despăgubire de 5,70 euro/mp pentru imobilele propuse exproprierii în vederea executării obiectivului de investiții.
În contextul reglementărilor Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, propunerile de expropriere a imobilelor și procesul-verbal privind rezultatul cercetării prealabile au fost notificate d-nei Liț Viorica, domiciliată în localitatea Vidrasău, nr. 13, or. Ungheni, comunicându-i-se că din suprafața totală de teren pe care o deține în calitate de proprietar pe teritoriul administrativ al or. Ungheni și aflată în vecinătatea Aeroportului Transilvania Tg-Mureș, urmează a fi expropriată pentru cauză de utilitate publică, suprafața de teren de 3740 mp din parcela A 1252/4 (CF nr. 50542/Ungheni, nr cad 328/3) și 14268 mp din parcela A 1231/13 (CF nr. 50529/Ungheni, nr cad 499/2), situate în localitatea Vidrasău, or. Ungheni.
La data de 19.05.2008 petenta Liț Viorica a formulat întâmpinare pentru fiecare parcelă de teren ce urmează a fi expropriată, care a fost înregistrată la Primăria or. Ungheni sub nr. 16764.
Prin întâmpinarea formulată, petenta și-a exprimat acordul în ceea ce privește exproprierea pentru cauză de utilitate publică a suprafeței de teren mai sus arătate, apreciind însă că, oferta de despăgubire a expropriatorului de 5,70 euro/mp este insuficientă în raport cu evoluția prețurilor pentru terenuri similare din zona or. Ungheni.
Prin Sentința civilă nr. 17/2009, dosar 2932/102/2008, Tribunalul Mureș a obligat Consiliul Județean Mureș la soluționarea întâmpinării lui Liț Viorica.
Astfel, în ședința Comisiei pentru soluționarea întâmpinărilor - Ungheni, din data de 28.08.2009, atât reprezentantul Consiliului Județean Mureș cât și petenta și-au susținut punctele de vedere.
Reprezentantul Consiliului Județean Mureș, d-na șef serviciu Preotu Mariana, a susținut în fața Comisiei propunerile formulate în notificările transmise proprietarilor de teren, inclusiv în ceea ce privește oferta de despăgubire de 5,70 euro/mp.
Petenta a susținut cele menționate în întâmpinare, arătând că este de acord cu exproprierea suprafețelor de teren, dar a insistat asupra faptului că nu este de acord cu valoarea despăgubirilor, solicitând pentru terenurile propuse pentru expropriere 45 euro/mp, acceptând cel mult o diminuare cu 10% din această sumă, ținând cont de criza economică existentă.
În urma votului Comisia a respins propunerea expropriatorului, Consiliul Județean Mureș, admițând întâmpinarea depusă.
Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 33/1994, supunem spre aprobare menținerea propunerii de expropriere a imobilelor, terenuri, identificate prin extrasele de Carte Funciară nr. 50542/Ungheni (nr. cad. 328/3) și nr. 50529/Ungheni (nr. cad. 499/2) de pe teritoriul localității Vidrasău, oraș Ungheni, făcută în baza Hotărârilor Consiliului Județean Mureș nr. 75/2007 și nr. 11/2008.

 

VICEPREȘEDINTE
Ioan Cristian Chirteș

 

ARHITECT ȘEF
arh. Csortan Ilona