R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.9
din 29 ianuarie 2009
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare și aprobarea contractului de delegare


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii și aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile:
- art.5 litera "a" și art.17 litera "d" din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Aquainvest Mureș",
- art.8 alin.(2) litera "d", art.10 alin.(4), art.30 și art.311 din Legea nr.51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilități publice,
- art.10 litera "d" și art.12 alin.(1) litera "e" din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare,
- art.36 alin.(2) literele "c" și "d", alin.(5) litera "a" și alin.(6) litera "a" pct.14 din Legea nr.215/2001,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1) lit."c" și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al județului Mureș către SC "Compania Aquaserv" SA, operator regional cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Koos Karoly nr.1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Mureș cu nr. J26/464/1998, CIF RO10755074.
Art.2. Se aprobă concesionarea către SC "Compania Aquaserv" SA a bunurilor din domeniul public al județului Mureș, aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, cuprinse în lista anexă nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și canalizare conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se mandatează președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Aquainvest Mureș", doamna Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș să semneze în numele și pe seama Județului Mureș Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu SC "Compania Aquaserv" SA.
Art.5. Pe data începerii operării în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Aquainvest Mureș" și operatorul regional SC "Compania Aquaserv" SA, încetează contractul de concesiune/cesiune existent.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Aquainvest,, Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 852/22.01.2009

Expunere de motive
la proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii și aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare


Tratatul de Aderare a României la Comunitatea Europeană, la capitolul 22 -Mediu - cuprinde o serie de angajamente ferme ce implică investiții mari în sectorul de apă și apă uzată dar și îmbunătățirea sistemului instituțional prin crearea operatorilor regionali și a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice.
Acestea sunt și premise pentru accesarea de fonduri prin programele Uniunii Europene din cadrul politicii de coeziune.
O altă condiție pentru accesarea programelor de finanțare este realizarea cadrului contractual necesar între A.D.I. și operatorul regional, care să permită atât administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canal la standardele cerute cât și realizarea unui program investițional fără precedent.
Conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice și Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, autoritățile au competența exclusivă de a hotărî cu privire la modalitatea de gestiune a serviciilor comunitare de utilități publice și cu privire la administrarea domeniului public aferent serviciilor. Aceste competențe pot fi exercitate și prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare, pe bază de mandat.
Potrivit art.30, alin (7,8) și art.31 din Legea nr.51/2006, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi atribuit direct operatorului regional de către Asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice dacă acționarii operatorului regional sunt toți membri ai ADI.
În județul Mureș aceste condiții sunt îndeplinite în sensul că s-a înființat ADI AQUAINVEST MURES și S.C. Compania Aquaserv S.A. este operator regional.
Având în vedere aceste prevederi legale și pe baza contractului cadru elaborat de Ministerul Mediului, s-a elaborat un proiect de contract de delegare a gestiunii serviciilor de apă și canal și de concesionare a sistemelor publice aferente serviciilor de la unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației.

Proiectul de contract cuprinde 4 părți și mai multe anexe: Dispoziții generale; Dispoziții speciale - partea comună; Dispoziții speciale - partea de apă; Dispoziții speciale - partea de canalizare.
O parte din anexe vor fi definitivate la semnarea/intrarea în vigoare a Contractului iar o parte vor fi definitivate în perioada de tranziție, în special cele referitoare la lucrările care necesită expertizarea sistemului existent.
Proiectul de contract a fost transmis pentru consultare și observații la toate U.A.T. membre ale asociației iar forma definitivă se supune spre aprobare Consiliilor locale, respectiv și Consiliului Județean Mureș.
După aprobarea proiectului de contract de către autorități, hotărârile de aprobare, vizate spre conformitate, având anexate listele bunurilor ce fac parte din sistemul public de alimentare cu apă și canal, se vor transmite în maxim 3 zile la ADI AQUAINVEST.
După aprobarea de către toate consiliile a proiectului de contract, acesta se va supune aprobării Adunării Generale a Asociației, ca autoritate delegantă și se va semna de președintele asociației.
Față de cele de mai sus, propunem Consiliului local/județean, aprobarea delegării gestiunii și a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, conform proiectului de hotărâre alăturat.

 

Președinte,
Lokodi Edita Emöke
 

Secretar,
Paul Cosma