R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 180
din 17 decembrie 2009
privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la "RA Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.17055/11.XII.2009 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile articolelor 12 și 13 din legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, a articolului 9 din Anexa 2 a HG 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea Consiliului Județean,
În temeiul prevederilor art. art.91 alin.(1), lit."a" și art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă modificarea componenței Consiliului de Administrație la RA "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș", numit prin HCJ nr.69/2009, modificat prin HCJ nr.105/2009, prin înlocuirea d-lui Iclănzan Alexandru cu domnul Ovidiu Radian Vasu - director coordonator adjunct al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Mureș, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.
Art.2. Prezenta hotărâre modifică Anexa 4 a Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.37/1997, privind înființarea Regiei Autonome "Aeroportul Tîrgu Mureș", cu modificările ulterioare, și va sta la baza înregistrării la Registrul Comerțului.
Art.3. De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde directorul RA "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș"
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și RA "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș."

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 17055/11.XII.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la "RA Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș"


Potrivit prevederilor art. 9 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a regiilor autonome aeroportuare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.398/1997, Consiliile de Administrație la regiile aeroportuare se compun din 7-9 membri, dintre care obligatoriu reprezentanți ai unor autorități cu atribuții în domeniu.

Actuala componență a Consiliului de Administrație la RA "Aeroportul Tîrgu Mureș" a fost stabilită prin HCJ nr.69 din 25 iunie 2009, modificată prin HCJ nr.105/27.08.2009 când a fost înlocuit reprezentantul Ministerului Transporturilor.
În prezent, Ministerul Finanțelor Publice prin adresa nr.363024/7.12.2009 ne comunică înlocuirea d-lui Iclănzan Alexandru director coordonator adjunct la Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș- activitatea de inspecție fiscală, cu d-l Ovidiu Radian Vasu, director coordonator adjunct la Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș-activitatea de administrare a veniturilor statului.

Având în vedere cele prezentate mai sus, se propune modificarea componenței Consiliului de Administrație la RA "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș", conform proiectului de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif