Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
      Arhivă hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
  Număr și dată Titlu Anexe la
hotărâre
Hotărârea nr. 1
din 15 ianuarie 2018

privind aprobarea repartizării, pe anul 2018, a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2019, 2020 şi 2021

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 2
din 25 ianuarie 2018

privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş

anexa
Hotărârea nr. 3
din 25 ianuarie 2018

privind acordul pentru realizarea lucrării "Construcție buncăr și spații conexe la laboratorul de radioterapie" din incinta unui imobil care face parte din domeniul public al județului Mureș și se află în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș

anexa
Hotărârea nr. 4
din 25 ianuarie 2018

pentru stabilirea unor măsuri cu privire la imobilul proprietate publică a judeţului Mureş aflat în administrarea Muzeului Judeţean Mureş

anexa
Hotărârea nr. 5
din 25 ianuarie 2018

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016

anexa
Hotărârea nr. 6
din 25 ianuarie 2018

pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2017 privind luarea unor măsuri în vederea delegării operării Stației de Tratare Mecano-Biologică (TMB) din localitatea Sînpaul, Judeţul Mureş

anexa
Hotărârea nr. 7
din 25 ianuarie 2018

privind utilizarea în anul 2018 a sumei de 138.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare şi acoperirea golurilor de casă ale secţiunii de funcţionare

 
Hotărârea nr. 8
din 25 ianuarie 2018

privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş

 
Hotărârea nr. 9
din 25 ianuarie 2018

privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2018 – 2019

anexa
Hotărârea nr. 10
din 25 ianuarie 2018

privind aprobarea statului de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş

anexa
Hotărârea nr. 11
din 25 ianuarie 2018

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.113/12.08.2010 privind reorganizarea Direcţiei Judeţene de Pază Mureş ca Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean şi aprobarea structurii organizatorice şi statului de funcţii ale acestei instituţii

anexa
Hotărârea nr. 12
din 25 ianuarie 2018

privind actualizarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013–2019

anexa
Hotărârea nr. 13
din 15 februarie 2018

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi desemnarea experţilor cooptaţi în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare pentru operarea Stației de Sortare, Compostare şi Transfer (SSCT) din localitatea Cristeşti, Judeţul Mureş

 
Hotărârea nr. 14
din 15 februarie 2018

privind aprobarea unor măsuri în vederea înregistrării în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară a drumului judeţean DJ 151C Zau de Câmpie – Valea Largă - lim. jud. Cluj km 0+000-12+500 neafectat de suprapuneri cu alte imobile

anexa
(arhivă .rar,
aprox. 8MB)
Hotărârea nr. 15
din 15 februarie 2018

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018 şi stabilirea unor măsuri bugetare

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9
anexa 10
anexa 11
Hotărârea nr. 16
din 15 februarie 2018

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", pe anul 2018

anexa 1
Hotărârea nr. 17
din 15 februarie 2018

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în subordinea/structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 18
din 15 februarie 2018

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar precum şi stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos, în anul 2018

anexa
Hotărârea nr. 19
din 15 februarie 2018

privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

anexa
Hotărârea nr. 20
din 15 februarie 2018

privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş, pentru anul 2018 în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială

anexa
Hotărârea nr. 21
din 15 februarie 2018

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 22
din 15 februarie 2018

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 23
din 15 februarie 2018

pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 24
din 15 februarie 2018

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Construcție buncăr și spații conexe Laborator Radioterapie", în Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 3

anexa
deviz general
Hotărârea nr. 25
din 15 februarie 2018

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 26
din 29 martie 2018

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.13/2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi desemnarea experţilor cooptaţi în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare pentru operarea Staţiei de Sortare, Compostare şi Transfer (SSCT) din localitatea Cristeşti, Judeţul Mureş

 
Hotărârea nr. 27
din 29 martie 2018

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Revoluţiei nr.45, aflat în domeniul privat al Judeţului Mureş

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 28
din 29 martie 2018

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 8a
Hotărârea nr. 29
din 29 martie 2018

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C "Parc Industrial Mureş" S.A, pe anul 2018

anexa
Hotărârea nr. 30
din 29 martie 2018

privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din Fondul de tineret în anul 2018

anexa
Hotărârea nr. 31
din 29 martie 2018

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 32
din 29 martie 2018

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.117/27.07.2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş precum şi pentru consilierii judeţeni

anexa
Hotărârea nr. 33
din 29 martie 2018

privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 2018

 
Hotărârea nr. 34
din 29 martie 2018

privind numirea administratorului executiv - vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania"

anexa
Hotărârea nr. 35
din 29 martie 2018

privind aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2018

anexa
Hotărârea nr. 36
din 29 martie 2018

privind aprobarea cooperării între Judeţul Mureş şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, având ca obiect realizarea în comun a unor investiţii la imobilul situat în Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor nr.26-28, judeţul Mureş

anexa
Hotărârea nr. 37
din 29 martie 2018

pentru prelungirea duratei de implementare a programului de interes public judeţean "Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului"

anexa
Hotărârea nr. 38
din 29 martie 2018

privind aprobarea cooperării între Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Consiliul Judeţean Mureş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, având ca obiect furnizarea de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor

anexa
Hotărârea nr. 39
din 29 martie 2018

privind acordul Consiliului Judeţean Mureş cu privire la proiectul Fundaţiei Transilvană Alpha iniţiat în Tîrgu Mureş, strada Budai Nagy Antal nr.24/A

 
Hotărârea nr. 40
din 29 martie 2018

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.28/16.03.2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentaţii tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora, precum şi aprobarea finanţării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală a unor obiective de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 41
din 29 martie 2018

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 42
din 29 martie 2018

privind atribuirea licenţelor de traseu aferente unui număr de 2 trasee nou-înfiinţate, cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019

anexa
pv
Hotărârea nr. 43
din 26 aprilie 2018

privind trecerea din domeniul public al Județului Mureș în domeniul privat al acestuia a unor construcții situate în Tîrgu Mureș, str. Köteles Sámuel, nr.33

anexa
Hotărârea nr. 44
din 26 aprilie 2018

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 8b
anexa 10a
Hotărârea nr. 45
din 26 aprilie 2018

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 31 martie 2018

raport
anexa
Hotărârea nr. 46
din 26 aprilie 2018

privind aprobarea bilanţului la S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A., pentru anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 47
din 26 aprilie 2018

privind modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 23/15.02.2018 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

 
Hotărârea nr. 48
din 26 aprilie 2018

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 49
din 26 aprilie 2018

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 50
din 26 aprilie 2018

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Amplasare rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități în imobil" la intrarea în unitatea școlară Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Tîrgu-Mureș, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 32

anexa
deviz general
Hotărârea nr. 51
din 26 aprilie 2018

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Eficientizare energetică şi lucrări conexe la clădirea administrativă a Consiliului Judeţean Mureş", în Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr. 2

anexa
descrierea
investiţiei

deviz general
Hotărârea nr. 52
din 26 aprilie 2018

privind atribuirea licenţelor de traseu aferente unui număr de 2 trasee, cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, la care operatorii de transport anteriori au renunţat

anexa
proces-verbal
Hotărârea nr. 53
din 24 mai 2018

privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeş, nr.2

anexa
Hotărârea nr. 54
din 24 mai 2018

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.190 din 21 decembrie 2016 privind transmiterea unui imobil, din domeniul public al Judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare

 
Hotărârea nr. 55
din 24 mai 2018

privind aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2017

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexele 5-15
Hotărârea nr. 56
din 24 mai 2018

privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș" la data de 31.12.2017

anexa
Hotărârea nr. 57
din 24 mai 2018

privind aprobarea tarifelor aeroportuare la Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

anexa
Hotărârea nr. 58
din 24 mai 2018

privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei "VISIT MURES" Egyesület

anexa
Hotărârea nr. 59
din 24 mai 2018

privind aprobarea unei colaborări între Județul Mureș și Comuna Adămuș pentru realizarea în comun a lucrării "Recalibrare rețea de canalizare pluvială cu reproiectarea acceselor la locuințe particulare - rural"

anexa
Hotărârea nr. 60
din 24 mai 2018

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Amenajare parcări în localitatea Band"

anexa
Hotărârea nr. 61
din 24 mai 2018

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 8c
anexa 10b
anexa 12
Hotărârea nr. 62
din 8 iunie 2018

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.15/15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
Hotărârea nr. 63
din 22 iunie 2018

privind stabilirea unor măsuri asupra unor elemente de infrastructură aeroportuară aflate în domeniul public al Judeţului Mureş

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 64
din 28 iunie 2018

privind aprobarea Programului de interes public judeţean "Reabilitarea sporturilor pe gheață în județul Mureș" şi a convenţiei de cooperare dintre Judeţul Mureş, Fundația MENS SANA și Asociația "Visit Mures" Egyesület pentru implementarea acestuia

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 65
din 28 iunie 2018

privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul care aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei, nr.2

anexa
Hotărârea nr. 66
din 28 iunie 2018

privind unele măsuri asupra unor imobile care fac parte din domeniul public al Județului Mureș, aflate în administrarea Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni

anexa
Hotărârea nr. 67
din 28 iunie 2018

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 8d
anexa 9a
anexa 10c
Hotărârea nr. 68
din 28 iunie 2018

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare nr.6573/03.04.2018 încheiată între Judeţul Mureş şi Inspectoratul de Poliție Județean Mureş

anexa
Hotărârea nr. 69
din 28 iunie 2018

privind prelungirea duratei de implementare a programului de interes județean "Siguranța cetățeanului – parteneriat în slujba comunității"

anexa
Hotărârea nr. 70
din 28 iunie 2018

privind organizarea concursului de ocupare a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni

anexa
Hotărârea nr. 71
din 28 iunie 2018

privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Mureş pentru perioada 2016-2019, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.82/2016 și actualizată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.91/2017

 
Hotărârea nr. 72
din 28 iunie 2018

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 73
din 25 iulie 2018

privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul situat în Tîrgu Mureş, str. Primăriei, nr.2, care aparţine domeniului public al Județului Mureș

anexa
Hotărârea nr. 74
din 25 iulie 2018

privind scăderea din inventar, ca urmare a pierii, a unui bun care face parte din domeniul public al Judeţului Mureş şi se află în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Mureş

anexa
Hotărârea nr. 75
din 25 iulie 2018

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

 
Hotărârea nr. 76
din 25 iulie 2018

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018

anexa 1f
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 8e
anexa 9b
anexa 10d
anexa 11a
Hotărârea nr. 77
din 25 iulie 2018

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al județului Mureș la 30 iunie 2018

raport
anexa
Hotărârea nr. 78
din 25 iulie 2018

privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2017 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

anexa
Hotărârea nr. 79
din 25 iulie 2018

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 80
din 25 iulie 2018

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.24 din 15 februarie 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Construcție buncăr și spații conexe Laborator Radioterapie", în Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr.3

anexa
deviz general
Hotărârea nr. 81
din 25 iulie 2018

privind aprobarea unei colaborări între Judeţul Mureş şi Comuna Band pentru realizarea în comun a lucrării "Amenajare parcări în localitatea Band"

anexa
deviz general
Hotărârea nr. 82
din 25 iulie 2018

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 83
din 9 august 2018

privind atribuirea aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României preşcolarilor din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi elevilor din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular, din judeţul Mureş, în anii şcolari 2018-2019 și 2019-2020, precum şi a măsurilor educative aferente

anexa
Hotărârea nr. 84
din 9 august 2018

privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune a operării Stației de Transfer, Sortare şi Compostare de la Cristești – Vălureni, județul Mureș – Proiect ”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mureș”

Contract secţiunea 1
Contract secţiunea 2
Contract secţiunea 3
Contract secţiunea 4
Hotărârea nr. 85
din 9 august 2018

privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune a operării Stației  de Tratare Mecano - Biologică (TMB) de la Sînpaul, Judeţul Mureş – Proiect ”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mureș”

Contract secţiunea 1
Contract secţiunea 2
Contract secţiunea 3
Contract secţiunea 4
Hotărârea nr. 86
din 9 august 2018

privind aprobarea Regulamentului de utilizare și a tarifelor de închiriere a Complexului Transilvania Motor Ring

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 87
din 30 august 2018

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018

anexa 1g
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 8f
anexa 9c
anexa 11b
anexa 12a
Hotărârea nr. 88
din 30 august 2018

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", pe anul 2018

anexa 1
Hotărârea nr. 89
din 30 august 2018

privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul care aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2

anexa
Hotărârea nr. 90
din 30 august 2018

privind darea în folosință gratuită a unui teren aflat în domeniul public al Județului Mureș și în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș

anexa
Hotărârea nr. 91
din 30 august 2018

privind trecerea unor bunuri concesionate către S.C. "Compania Aquaserv" S.A., din domeniul public în domeniul privat al Județului Mureș

anexa
Hotărârea nr. 92
din 30 august 2018

privind acordul pentru realizarea investiției "Amenajare bucătărie și sală de mese și extindere clădire" în incinta imobilului situat în Reghin, str. Castelului nr.12, care face parte din domeniul public al Județului Mureș și se află în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

anexa
(arhivă .zip,
aprox. 55MB)
Hotărârea nr. 93
din 30 august 2018

pentru stabilirea unor măsuri asupra unui imobil situat în localitatea Gornești, aflat în domeniul public al Județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș

anexa 1
anexa 2
(arhivă .zip)
Hotărârea nr. 94
din 30 august 2018

privind achiziţia unui imobil din localitatea Sânvăsii în vederea înfiinţării unui centru de conservare a tradiţiilor şi culturii populare

anexa
Hotărârea nr. 95
din 30 august 2018

privind achiziţia unui imobil din localitatea Călugăreni în vederea înfiinţării unui centru interdisciplinar de cercetare

anexa
Hotărârea nr. 96
din 30 august 2018

privind acordul pentru realizarea lucrării "Autorizare heliport existent" din incinta imobilului situat pe str. Gheorghe Marinescu nr. 50, care face parte din domeniul public al județului Mureș și se află în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș

anexa
Hotărârea nr. 97
din 30 august 2018

privind acordul pentru aprobarea lucrării "Plan Urbanistic Zonal – Dezvoltarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș zona străzii Gheorghe Marinescu – Parcul Eroilor", situat în Tîrgu Mureș

anexa
regulament
Hotărârea nr. 98
din 30 august 2018

privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură

anexa
Hotărârea nr. 99
din 30 august 2018

pentru prorogarea unui termen

 
Hotărârea nr. 100
din 30 august 2018

privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş și Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, în vederea implementării proiectului "SME Academy" ID 117398, finanțat din POCU 2014-2020

anexa
Hotărârea nr. 101
din 30 august 2018

privind modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 23/15.02.2018 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 102
din 30 august 2018

privind selectarea variantei de dezvoltare propuse prin Studiul de prefezabilitate pentru modernizarea aeroportului și includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș

anexa
Hotărârea nr. 103
din 30 august 2018

privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei tehnice de urbanism și amenajare a teritoriului și pentru actualizarea componenței acesteia

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 104
din 30 august 2018

privind aprobarea modificării structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului propriu şi al serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

anexa I
anexa II
anexa III
anexele 1-24
(arhivă .zip)
Hotărârea nr. 105
din 30 august 2018

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.138/11.09.2014 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa I
anexa II
Hotărârea nr. 106
din 30 august 2018

privind aprobarea componenței comisiilor de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică, constituite pentru concursul de ocupare a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal "Dr.Gheorghe Marinescu" Târnăveni

anexa
Hotărârea nr. 107
din 30 august 2018

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 108
din 27 septembrie 2018

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018

anexa 1h
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 8g
anexa 9d
anexa 10e
anexa 11c
anexa 13
Hotărârea nr. 109
din 27 septembrie 2018

pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 110
din 27 septembrie 2018

privind aprobarea unor măsuri în vederea înregistrării în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară a drumului judeţean DJ 162A DN 16- Cozma limită județ Bistrița Năsăud km 0+000-11+000 neafectat de suprapuneri cu alte imobile

anexe
(arhivă .rar,
aprox. 23 MB)
Hotărârea nr. 111
din 27 septembrie 2018

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Consiliul Județean Mureș şi Serviciul de Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară 0952 Tîrgu Mureș

anexa
Hotărârea nr. 112
din 27 septembrie 2018

privind aprobarea modificării tarifului de operare pentru activitatea de depozitare deșeuri la depozitul de deșeuri nepericuloase Sînpaul

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 113
din 27 septembrie 2018

privind aprobarea aderării Județului Mureș, în calitate de membru, la Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate

anexa
Hotărârea nr. 114
din 27 septembrie 2018

privind modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 23/15.02.2018 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

 
Hotărârea nr. 115
din 27 septembrie 2018

pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 116
din 27 septembrie 2018

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare drum judeţean DJ151 Luduş – Sărmaşu – limită judeţ Bistriţa Năsăud, km 9+000-10+000, judeţul Mureş", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 117
din 27 septembrie 2018

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 118
din 19 octombrie 2018

pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 119
din 19 octombrie 2018

privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului ‹‹Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni››

anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 120
din 24 octombrie 2018

privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, în vederea implementării proiectului "Sprijinul pentru consolidarea reţelei de asistenţi maternali"

 
Hotărârea nr. 121
din 24 octombrie 2018

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 8h
anexa 10f
Hotărârea nr. 122
din 24 octombrie 2018

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 30 septembrie 2018

raport
anexa
Hotărârea nr. 123
din 24 octombrie 2018

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

 
Hotărârea nr. 124
din 24 octombrie 2018

privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în natură în cursul anului 2019

anexa
Hotărârea nr. 125
din 24 octombrie 2018

privind modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 23/15.02.2018 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

 
Hotărârea nr. 126
din 24 octombrie 2018

privind avizarea Documentațiilor de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), aferente zonelor 1-7

anexe
(arhivă .rar,
aprox. 19MB)
Hotărârea nr. 127
din 24 octombrie 2018

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ151B Bahnea - Cund - limită județ Sibiu, km 29+072-30+922, Județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 128
din 24 octombrie 2018

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Amenajare acostamente și șanțuri pe drumul județean DJ135 Tîrgu Mureş-Miercurea Nirajului-Sărățeni-lim. jud. Harghita, km 1+900-10+350"

anexa
deviz general
Hotărârea nr. 129
din 24 octombrie 2018

privind atribuirea licenţelor de traseu aferente unui traseu cuprins în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, la care operatorul de transport anterior a renunţat

anexa
cerere
Hotărârea nr. 130
din 24 octombrie 2018

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 131
din 22 noiembrie 2018

privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea unor spaţii din imobilul proprietate publică a Judeţului Mureş, aflat în administrarea Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
Hotărârea nr. 132
din 22 noiembrie 2018

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 8i
anexa 9e
anexa 10g
anexa 11d
Hotărârea nr. 133
din 22 noiembrie 2018

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", pe anul 2018

anexa 1
Hotărârea nr. 134
din 22 noiembrie 2018

privind suplimentarea sumelor repartizate în anul 2018 pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș conform anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 1/2018

anexa
Hotărârea nr. 135
din 22 noiembrie 2018

privind acordul pentru realizarea lucrării "Construire buncăr și spații conexe-laborator radioterapie, amenajări exterioare, demolare corp C9, alimentare cu energie electrică, eliberare de amplasament, branșamente utilități" și stabilirea unor măsuri pentru realizarea acesteia

anexa
Hotărârea nr. 136
din 22 noiembrie 2018

pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
Hotărârea nr. 137
din 22 noiembrie 2018

privind modificarea și completarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 23/15.02.2018 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

 
Hotărârea nr. 138
din 22 noiembrie 2018

privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2019 bugetului propriu al Judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
Hotărârea nr. 139
din 22 noiembrie 2018

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr. 19.100/683/11i / 06.09.2018 de delegare prin concesiune a activităților de sortare, compostare și transfer (inclusiv transport la TMB / DDN) prin exploatarea stației de sortare, compostare și transfer de la Cristești din cadrul SIMDS Mureș

anexa
Hotărârea nr. 140
din 22 noiembrie 2018

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.18062/268/14S/23.08.2018 de delegare prin concesiune a activității de tratare mecanică și biologică din cadrul SMIDS, în județul Mureș

anexa
Hotărârea nr. 141
din 22 noiembrie 2018

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 142
din 22 noiembrie 2018

pentru prorogarea unui termen

 
Hotărârea nr. 143
din 22 noiembrie 2018

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.120/24.10.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, în vederea implementării proiectului "Sprijinul pentru consolidarea reţelei de asistenţi maternali"

 
Hotărârea nr. 144
din 22 noiembrie 2018

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea prin pietruire a drumului judeţean DJ136 Bezid - lim. jud. Harghita"

anexa
deviz general
Hotărârea nr. 145
din 22 noiembrie 2018

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.66/21.04.2016 privind aprobarea încadrării drumurilor județene din județul Mureș pe niveluri de viabilitate și de intervenție pe perioada de iarnă, cu modificările și completările ulterioare

 
Hotărârea nr. 146
din 22 noiembrie 2018

privind actualizarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013–2019

anexa
Hotărârea nr. 147
din 22 noiembrie 2018

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 148
din 7 decembrie 2018

privind rectificarea bugetului general al judeţului Mureş pentru anul 2018

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 8j
Hotărârea nr. 149
din 17 decembrie 2018

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.190/2016 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş în domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare

 
Hotărârea nr. 150
din 17 decembrie 2018

privind rectificarea bugetului general al judeţului Mureş pentru anul 2018

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 8k
anexa 9f
anexa 10h
anexa 11e
Hotărârea nr. 151
din 17 decembrie 2018

pentru aprobarea Raportului privind execuția preliminată a bugetului general consolidat al județului Mureș în 2018

raport
anexa
Hotărârea nr. 152
din 17 decembrie 2018

privind suplimentarea sumelor repartizate în anul 2018 pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș conform anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 1/2018 şi anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 134/2018

anexa
Hotărârea nr. 153
din 17 decembrie 2018

privind dezlipirea unor părți din imobilele DJ 153 Reghin-Eremitu-Sovata și DJ 153A Ernei-Eremitu, aflate în domeniul public al Judeţului Mureş în vederea lămuririi situației juridice a acestora

anexe
(arhivă .zip,
aprox. 7 MB)
Hotărârea nr. 154
din 17 decembrie 2018

privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea recuperării unor prejudicii

anexa
Hotărârea nr. 155
din 17 decembrie 2018

privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111 din 12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 156
din 17 decembrie 2018

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere