R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 29
din 24 martie 2009
privind încetarea raporturilor de muncă ale doamnei Teodor Corina, director al Bibliotecii Județene Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr.3517/18.III.2009 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte privind încetarea raporturilor de muncă ale doamnei Teodor Corina, director al Bibliotecii Județene Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Văzând solicitarea doamnei Teodor Corina nr.2123/18.02.2009, și adresa nr.3411/17.03.2009 a Bibliotecii Județene Mureș,
În conformitate cu prevederile art.32 lit. "e" din OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public și ale art.18 din Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 41/1998,
Potrivit prevederilor art. 55 lit. "b" din Legea nr. 53/2001 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91 alin. (1) lit. "a", alin. (2) lit. "e", art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se constată încetarea raporturilor de muncă ale doamnei Teodor Corina, director al Bibliotecii Județene Mureș, potrivit art.32 lit. "e" din OUG nr.189/2008, începând cu data de 15 martie 2009.
Art.2. (1)Până la ocuparea prin concurs a postului de director al Bibliotecii Județene Mureș, atribuțiile specifice vor fi exercitate temporar de către doamna Moldovan Liliana, șef serviciu în cadrul instituției.
(2)Drepturile salariale pentru perioada exercitării temporare a funcției de director al Bibliotecii Județene Mureș vor fi stabilite prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Bibliotecii Județene Mureș și persoanelor nominalizate la art.1 și 2.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane,
Consilieri Președinte
Nr.3517/18.III.2009

Expunere de motive
la proiectul de hotărâre privind încetarea raporturilor de muncă ale doamnei Teodor Corina, director al Bibliotecii Județene Mureș


Potrivit prevederilor art.91, alin.2 lit."e" din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea instituțiilor publice de interes județean, consiliul județean are competența de a numi, sancționa și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru conducătorii acestor instituțiilor.
Doamna Teodor Corina, director al Bibliotecii Județene Mureș, instituție de cultură de sub autoritate Consiliul Județean Mureș, cu adresa nr. 2123/18.02.2009 solicită încetarea raporturilor de muncă, începând cu data de 15 martie 2009.
Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene Mureș, prevede la art.18 faptul că directorul Bibliotecii Județene Mureș se numește de către Consiliul Județean Mureș, în urma concursului organizat și desfășurat conform prevederilor legale.
Pentru continuitatea activității în perioada de derulare a termenelor stabilite de prevederile legale pentru organizarea concursului de ocupare a postului, se propune ca postul de director al Bibliotecii Județene Mureș să fie ocupat temporar de doamna Moldovan Liliana, șef serviciu în cadrul instituției.
Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind încetarea raporturilor de muncă ale doamnei Teodor Corina.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emőke
  ȘEF SERVICIU
Gâlea Elena