R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 12
din 29 ianuarie 2009
privind utilizarea în anul 2009 a fondului de rulment constituit la 31 decembrie 2008

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.1025.26.01.2009 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2009 a fondului de rulment constituit la 31 decembrie 2008, precum și avizul comisiei de specialitate,
Ținând seama de dispozițiile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin(3), lit(a) și ale art.97, alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2009 a fondului de rulment constituit la 31 decembrie 2008 astfel:
- 50% pentru finanțarea investițiilor
- 50% pentru acoperirea golurilor temporare de casă
Art.2. Se aprobă veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului pe anul 2009, finanțate în trimestrul I conform anexelor nr.1, de la nr.1/1 până la nr.1/19.
Art.3. Se aprobă programul de investiții pentru trimestrul I 2009 conform anexei nr.2.
Art.4. Se aprobă cofinanțarea proiectului " Achiziționarea echipamentelor specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea Centru" cu suma de 7.200.000 lei din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor de casă.
Art.5. Anexele de la nr.1 la nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 1025/26.01.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2009 a fondului de rulment constituit la 31 decembrie 2008

Potrivit art. 58 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, disponibilitățile fondului de rulment sunt purtătoare de dobândă, se păstrează într-un cont distinct, deschis la Trezoreria Statului, în afara bugetului local, și pot fi utilizate temporar pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielilor anului curent, precum și pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar la finele exercițiului bugetar.
De asemenea fondul de rulment poate fi utilizat pentru finanțarea unor investiții din competența autorităților administrației publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul colectivității.
Potrivit contului de execuție a bugetului la 31 decembrie 2008, Consiliul Județean are constituit un fond de rulment în volum de 62.129.858,43 lei.
Propunem utilizarea acestuia astfel:
- 50% pentru finanțarea investițiilor
- 50% pentru acoperirea golurilor temporare de casă,
Față de cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emőke
 

VICEPREȘEDINTE,
Szabó Árpád

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif