R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 81
din 25 iunie 2009
privind modificarea componenței comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport public rutier de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive a Direcției Economice nr. 8302/17.06.2009 , precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile:
- art.37 alin. (10) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, respectiv ale art.19, alin.(1),(2) și (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative;
- Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 48/2008 privind înființarea comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru anii 2008-2011;
- Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 185/2008 privind modificarea componenței comisiei paritare, înființate în baza Hotărârii nr. 48/27.03.2008, pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport public rutier de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011;
- Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 53/2009 privind modificarea componenței comisiei paritare, înființate în baza Hotărârii nr. 48/27.03.2008 și modificată prin Hotărârea nr.185/2008, pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport public rutier de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011
- art.91 alin.(5), lit.a), pct.13 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.97 și a drepturilor conferite prin art. 115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se modifică componența comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport public rutier de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011, prin înlocuirea doamnei Savu Mirela cu doamna Lefter Erika, consilier juridic în cadrul Direcției juridice și administrație publică a Consiliului Județean Mureș.
Art.2. Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 48/2008, modificată prin Hotărârea nr.185/23.12.2008 și Hotărârea nr.53/29.04.2009, se modifică în mod corespunzător.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Autorității Județene de Transport și Autorității Rutiere Române-A.R.R. Agenția Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 8302/17.06.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței comisiei paritare, înființate în baza Hotărârii nr. 48/27.03.2008, pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport public rutier de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011


În conformitate cu prevederile Legii Serviciilor de transport public local nr.92/2007 și ale Normelor de aplicare a legii, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al ministrului internelor și reformei administrative, Consiliul Județean Mureș a aprobat, prin Hotărârea nr.48/27.03.2008, înființarea comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport public rutier de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011.
Conform art.19, alin.(3) din Normele de aplicare a Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul
M.I.R.A. nr.353/2007, "Comisia paritară este formată din 4 reprezentanți ai administrației publice la nivel județean și 2 reprezentanți ai agenției A.R.R. din județul respectiv".
Întrucât doamna Savu Mirela, membru în comisie, nu mai îndeplinește condiția reprezentării C.J.Mureș, urmare a încetării raportului de muncă, este necesară modificarea componenței comisiei înființate în baza Hotărârii nr.48/27.032008 (modificată prin Hotărârea nr.185/23.12.2008, respectiv prin Hotărârea nr.53/29.04.2009), în sensul nominalizării unui alt reprezentant, din cadrul executivului C.J.Mureș, care să completeze numărul necesar al membrilor comisiei.
Față de cele prezentate propunem Consiliului Județean Mureș modificarea componenței comisiei paritare, pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport public rutier de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011, prin înlocuirea doamnei Savu Mirela cu doamna Lefter Erika, angajată a Consiliului Județean Mureș.
Pentru aceste motive, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

Văzut
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád