R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 161
din 26 noiembrie 2009
pentru aprobarea Protocolului de Colaborare între Consiliul Județean Mureș și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) în vederea elaborării proiectului "Mureș - Județ Digital"


Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 15095 /12.11.2009 a Direcției Economice și propunerea de Protocol de Colaborare transmisă de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În temeiul prevederilor art.91, alin. (1) lit."e", alin. (6), lit."a" și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Protocolul de Colaborare între Consiliul Județean Mureș și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale în vederea elaborării proiectului "Mureș - Județ Digital", cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Doamna Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș, se împuternicește cu semnarea Protocolului de Colaborare prevăzut la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș și Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 15095/ 12.11.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de Colaborare între Consiliul Județean Mureș și Ministerul Comunicațiilor si Societății Informaționale (MCSI) în vederea elaborării proiectului "Mureș - Județ Digital"

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, a transmis Consiliului Județean Mureș spre analiză în vederea încheierii unui protocolul de colaborare în vederea elaborării proiectului "Mureș - Județ Digital".
Obiectivul protocolului este colaborarea părților pentru asigurarea datelor necesare în vederea elaborării proiectului "Mureș - Județ Digital, în conformitate cu standardele și specificațiile din Anexa nr. 1.
Proiectul își propune realizarea de soluții care să acopere întreaga arie de servicii utile (administrație, educație, sănătate, cultură, turism, etc.), servicii a căror înaltă calitate poate fi asigurată numai prin tehnologiile comunicațiilor și informației.
Proiectul propus spre realizare are ca obiectiv general îmbunătățirea și eficientizarea relației dintre instituția consiliului județean - pe de o parte și cetățeni, entități administrative și mediul de afaceri - pe de altă parte. Utilizatori sistemului vor beneficia de un acces facil la serviciile administrației publice, după implementarea acestui proiect.
Implementarea conceptului de județ digital remodelează modul în care administrația lucrează, dar și interacționează cu cetățenii, mediul privat ori alte instituții și autorități publice.
Informatizarea instituțiilor publice locale este necesară pentru ca acestea să gestioneze în mod unic toate categoriile de date și informații existente la nivelul lor, să răspundă cerințelor solicitanților si beneficiarilor și să asigure informarea corectă, completă și în timp util a factorilor de decizie.

Întrucât, prin Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, art.91, alin.(6), lit. a), consiliul județean "hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean", recunoscând oportunitatea promovării serviciilor de interes județean în folosul cetățenilor și mediului de afaceri, vă rugăm să aprobați protocolul de cooperare între Consiliul Județean Mureș și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, potrivit proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR ECONOMIC
Bartha Iosif

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Arpád