R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 2
din 29 ianuarie 2009
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean a domnului ALEXANDRU PETRU FRĂTEAN

Consiliul Județean Mureș,
Văzând referatul constatator nr.885/22 ianuarie 2009 privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean a domnului Alexandru Petru Frătean, precum și demisia acestuia, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.773/20 ianuarie 2009,
Având în vedere prevederile art.88 alin. (1), lit. h) și art.91, alin.(3) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri și prevenirea corupției, cu modificările și completările ulterioare, art.9, alin.(2) lit. a), alin.(3) și art.10 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.12, alin.(1), lit. h), art.15, alin.(3) și art.16, alin.(2), lit.a) din Regulamentul de organizare si funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 116/2006 a Consiliului Județean Mureș,
In temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Ia act de demisia domnului Alexandru Petru Frătean din funcția de consilier județean, constată încetarea de drept a mandatului de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Mureș și declară vacant locul acestuia.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunica domnului Alexandru Petru Frătean prin grija Direcției Juridice și Administrație Publică.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDETEAN
NR.885/22.01.2009

R e f e r a t
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean a domnului ALEXANDRU PETRU FRĂTEAN

Prin adresa nr.773 din 20 ianuarie 2009, Domnul Alexandru Petru Frătean, a înregistrat la Consiliului Județean Mureș demisia sa din funcția de consilier județean întrucât, prin numirea în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, a intervenit starea de incompatibilitate a calității sale de ales local.
Potrivit prevederilor art.9, alin.(2), lit. a) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, mandatul de consilier județean încetează de drept în caz de demisie.
Întrucât, conform prevederilor art. 88, alin (1), lit.h) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri și prevenirea corupției, funcția de consilier județean este incompatibilă cu funcția de secretar de stat,
Având in vedere prevederile art.9, alin.(2) lit. a), alin.(3) și art.10 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.12, alin.(1), lit. h), art.15, alin.(3) și art.16, alin.(2), lit.a) din Regulamentul de organizare si funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 116/2006 a Consiliului Județean Mureș, precum și demisia domnului Alexandru Petru Frătean,
Propunem Consiliului Județean Mureș să ia act de demisia domnului Alexandru Petru Frătean din funcția de consilier județean, să constate încetarea de drept a mandatului de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Mureș și să declare vacant locul acestuia.

 

PREȘEDINTE,
LOKODI EDITA EMŐKE
  SECRETAR,
PAUL COSMA