R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTARÂREA NR. 148
din 29 octombrie 2009
pentru eliberarea unui acord de vecinătate în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 14212/19.10.2009 a Arhitectului Șef, la proiectul de hotărâre pentru eliberarea unui acord de vecinătate în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul comisiei de specialitate,
Având în vedere prevederile Anexei I din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și adresa nr. 13184/29.09.2009 a d-nei Viciu Iris Maria,
În temeiul dispozițiilor articolului 97, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. (1) Se încuviințează desființarea casei de cărămidă și întocmirea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere și supraetajare clădire pe terenul identificat prin extrasul CF nr. 2816/ Tg - Mureș, nr. Top.59/2, noua clădire cu regim de înălțime P+1+M urmând a fi amplasată cu latura dinspre est la 7 m de limita de proprietate cu imobilului situat în str. Mărăști nr.8, proprietate a județului Mureș.
(2) Prezentul acord nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor de desființare a construcției existente, beneficiarul lucrării fiind dator a obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare potrivit legii.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică d-nei Viciu Iris Maria.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Arhitectul Șef
Nr. 14212 /19.10.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre pentru eliberarea unui acord de vecinătate în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Prin adresa d-nei Viciu Iris Maria înregistrată la noi cu nr. 13184/29.09.2009 s-a solicitat eliberarea acordului de vecinătate în vederea obținerii autorizației de desființare casă din cărămidă și întocmire Plan Urbanistic de Detaliu pentru extindere și supraetajare clădire.
Prin certificatul de urbanism nr.991/24.06.2009 eliberat de către Primăria Municipiului Tg - Mureș s-a solicitat acordul vecinilor necesar pentru obținerea autorizației de desființare casă din cărămidă și întocmire Plan Urbanistic de Detaliu pentru extindere și supraetajare clădire pe terenul situat în str. Mărăști nr.18 și identificat prin CF nr. 2816/Tg-Mureș, nr. top.59/2. În certificatul de urbanism emis de Primăria Municipiului Tg-Mureș este specificat la regimul economic, unitatea teritorială de referință -UTR CP3- zonă centrală, conform Planului de Urbanism General, în care este amplasat imobilul d-nei Viciu Iris Maria iar la regimul tehnic sunt precizate obligațiile de natură urbanistică ce vor fi avute în vedere la proiectarea investiției - retrageri și distanțe obligatorii la amplasarea construcției față de proprietățile vecine și prevederi extrase din regulamentul local de urbanism - înălțimea maximă admisă P+2, procentul maxim de ocupare al terenului - POT și coeficientul maxim de utilizare al terenului - CUT.
Conform proiectului, investitorul dorește desființarea unui corp de clădire - casa de cărămidă și extinderea și supraetajarea clădirii rămase. Prin regimul de înălțime P+1+M al clădirii proiectate nu se vor aduce prejudicii și nici nu va fi afectată exploatarea normală a construcției amplasată pe terenul din str. Mărăști nr.8, proprietate a județului Mureș, latură dinspre est a noii clădiri urmând a fi situată la 7 m de limita de proprietate.
Având în vedere prevederile Anexei I din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare și adresa nr.13184/29.09.2009 a d-nei Viciu Iris Maria propunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru eliberarea acordului de vecinătate .

 

VICEPREȘEDINTE
Ioan Cristian Chirteș
 

ARHITECT ȘEF
arh. Csortan Ilona