R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 125
din 24 septembrie 2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Platformă multimodală Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.12761/18.IX.2009 a Direcției Tehnice Drumuri, Poduri Județene și Investiții privind investiția "Platformă multimodală Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș," precum și avizele comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției "Platformă multimodală Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", valoarea totală a investiției fiind 741.490.040 lei din care C+M 612.455.630 lei echivalent cu 195.158.950 Euro din care C+M: 161.172.530 Euro, conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Finanțarea investiției se va asigura din fonduri atrase, parteneriat public privat, alocațiile din bugetul local neputând depăși 2% din valoarea totală a investiției.
Art.3. Pentru realizarea investiției răspunde conducerea R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș cu asistența direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 12761 /18.IX.2009
Dosar nr.VII/C2

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Platformă multimodală Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"


Obiectivul "Platformă multimodală Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș" face parte din programul de dezvoltare a infrastructurii de afaceri a Aeroportului Transilvania Târgu Mureș. Conform cu PUG-ul Recea, zona N-E a aeroportului este destinată dezvoltării traficului greu pe aeroport, respectiv: trafic intern și extern în regim regulat de pasageri și trafic cargo, precum și pentru dezvoltarea unui nod de transport intermodal între cele trei căi de comunicație existente în zonă, auto, cale ferată, aviație. Platforma multimodală proiectată, în conjuncție cu parcul industrial din zonă creează premizele dezvoltării industriale pe diferite ramuri precum și a comerțului, serviciilor, turismului și agriculturiii pentru toată zona deservită.
Această platformă se propune a fi realizată în locația dintre pista aeroportului și calea ferată în continuarea Parcului Industrial Mureș pe o suprafață de aproximativ 23 hectare cu două funcționalități importante, una pentru transferul de marfă între formele de transport aerian, feroviar și aerian auto și cea de-a doua pentru transferul de pasageri dintre formele de transport menționate.
În imediata vecinătate a Parcului Industrial Mureș se pretează realizarea zonei cargo pe aproximativ 6 hectare printr-un complex de construcții depozit modular metalic cu capacități de stocare de minim 1000 tone/zi ce are în continuare platforme de parcare aeronave cargo, legătura cu pista aeroportului prin două căi de rulare dispuse oblic. Construcția este prevăzută cu o rampă auto pe care de la nivelul camionului pot fi transferați paleții de marfă. Pe aceeași parte a clădirii cu rampa auto se continuă zona rampei de cale ferată care intră în racordul intern al platformei din gara Ungheni unde se face schimbul de macaz în orientarea garniturilor.
Pentru obiectivul "Platformă Multimodală Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș" sunt prevăzute a se realiza următoarele obiective:

I. Terminal pasageri curse regulate interne și externe
- Suprafața de mișcare cu o suprafață totală de 84376 mp din care suprafață portantă 57665 mp, acostamente 26710 mp
- Terminal pasageri, clădire demisol +mezanin +1 etaj cu o suprafață construită de 8115 mp și o suprafață desfășurată de 24345 mp
- Finger, 4 module -parter parțial + 1etaj cu o suprafață construită de 1150 mp/modul și o suprafață desfășurată de 1500 mp/modul
- Scări, tuneluri, poduri îmbarcare în avion, 5 unități
- Punct control trafic auto cu o suprafață de 40 mp
- Remiza PSI, hală + anexă(P+1), suprafață hală 360 mp, suprafață construită anexe 135 mp, suprafață desfășurată anexe 270 mp
- Remiza utilaje handling, hală +anexă(P+1), suprafață construită 1125 mp și o suprafață desfășurată anexe 1325 mp
- Remiza utilaje întreținere aeroport, hală +anexă(P+1) suprafață construită 1125 mp și o suprafață desfășurată anexe 1325 mp
- Drumuri și platforme în incintă, 24810 mp
- Drumuri și platforme zona publică, 25240 mp
II. Gara CF pasageri -linie CF cargo, terminal auto pasageri (autogară), hotel tranzit
- Terminal auto și CF (P+1), suprafață construită 3655 mp, suprafață desfășurată 7310 mp
- Două peroane CF a 300 m lungime
- Pasarele legătură terminal CF-auto cu terminal aviație (construcție etaj+piloni),suprafață construită 1250 mp, suprafață desfășurată 1250 mp
- Două poduri CF linie simplă -lungime 50 m
- Dublare linie curentă Războieni-Deda
- Linie CF de garaj cargo din triajul Ungheni la Parcul Industrial
- Deviere magistrală gaze alimentare Parc Industrial, pe o lungime de 700 m
- Peroane autogară: 32
- Hotel tranzit (P+5) și parțial (P+2), suprafață construită 3725 mp, suprafață desfășurată 17290 mp
- Drumuri și platforme, suprafață 42250 mp
III. Dezvoltare drumuri și poduri
- capacități două fire de circulație pe sens 800-1200 auto/oră
- Dublare pod pe drum acces Parc Industrial, 2 fire de circulație
- Pasaj superior peste E60 spre autostradă, lungime 410 m, 4 fire de circulație (două fire de circulație pe sens)
- Extindere sens giratoriu din intersecția E60-drum acces Parc Industrial și dublare drum acces Parc Industrial, suprafață 36100 mp

Durata de realizare a investiției propusă în studiu de fezabilitate este de 4 ani. Finanțarea investiției se propune a fi asigurată din următoarele surse:
- fonduri europene prin Programul Marco Polo II care este un program comunitar, finanțat și gestionat de Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.1692/2006 al Parlamentului European și Consiliului, care pentru perioada 2007-2013 are alocat un buget de 450 milioane euro
- parteneriat public privat
- alocări din bugetul local

Față de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Platformă multimodală Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", valoarea totală a investiției fiind 741.490.040 lei din care C+M 612.455.630 lei echivalent cu 195.158.950 Euro din care C+M: 161.172.530 Euro și semnarea proiectului de hotărâre anexat.

 

VICEPREȘEDINTE
Cristian Chirteș
 

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Bochiș Nicoleta