R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.80
din 25 iunie 2009
privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 8050 din 12.06.2009, adresa nr. 4655 din 27.05.2009 a Inspectoratului Școlar Județean Mureș și adresa nr. 3203 din 18.06.2009 a Direcției de Muncă și Protecție Socială Mureș,
Având în vedere prevederile art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, ale art. 4 și ale art. 5 alin. (2) lit. "d" din Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului,
În temeiul prevederilor art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se modifică componența Comisiei pentru Protecția Copilului, prin înlocuirea doamnei Györfi Maria cu domnul Radu Groza, director coordonator la Direcția de Muncă și Protecție Socială Mureș și a doamnei Illes Ildiko cu domnul Dumitru Matei, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Mureș.
Art.2. Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 128/2008 se modifică în mod corespunzător.
Art.3. Compartimentul cancelarie va comunica prezenta hotărâre Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și persoanelor nominalizate la art.1.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.8050/12.06.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Mureș

În conformitate cu prevederile art. 104 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și ale H.G. nr.1437/2004 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 58 din 16 decembrie 2004 s-a aprobat componența Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș, actualizată ulterior prin hotărâri ale Consiliului județean, după caz.
Întrucât raportul de serviciu al doamnei Györfi Maria cu Direcția de Muncă și Protecție Socială a încetat la data de 25 mai 2009, potrivit prevederilor art. 5 alin. 2 lit. d din H.G. nr. 1437/2004 aceasta nu mai îndeplinește condițiile prevăzute pentru calitatea de membru al comisiei, astfel că se impune desemnarea unei alte persoane ca reprezentant al direcției în Comisia pentru protecția copilului.
Prin adresa nr. 2956 din 09.06.2009, Direcția de Muncă și Protecție Socială Mureș ne face cunoscut că domnul Vasile Dorin Tinca este desemnat din partea instituției să facă parte din Comisia pentru protecția copilului Mureș, în locul doamnei Györfi Maria.
De asemenea, prin adresa nr. 4655 din 27 mai 2009 a Inspectoratului Școlar Județean Mureș, domnul Dumitru Matei, inspector școlar general, este persoana desemnată de către Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș să facă parte din Comisia pentru protecția copilului în locul doamnei Illes Ildiko.
Față de cele prezentate propunem Consiliului Județean Mureș modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Mureș, conform proiectului de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emőke

 

SECRETAR
Paul Cosma