R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.40
din 29 aprilie 2009
privind amplasarea unor semibariere asupra imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 24-26

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr 5207/23.04.2009 prezentată de Direcția Economică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă solicitarea Spitalului Clinic Județean Mureș, în calitate de administrator, privind amplasarea a trei semibariere asupra imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 24-26, înscris în CF nr.95781/N Tîrgu Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea legislației în domeniul construcțiilor.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș și Spitalului Clinic Județean Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 5207/ 23. 04.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind amplasarea unor semibariere asupra imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 24-26

Imobilul Policlinica II, situat în Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 24-26, face parte din domeniul public județean în baza HGR nr.867/2002, înscris în CF 95781/N Tîrgu Mureș.
În baza HGR nr.621/2007 privind înființarea Spitalului Clinic Județean Mureș prin reorganizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, a Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr.1079/2008, modificat și completat cu Ordinul MSP nr.1713/2008 precum și cu Ordinul MSP nr.2066/2008, prin care s-a aprobat structura organizatorică a Spitalului nou înființat, Consiliul Județean Mureș, prin hotărârea nr.7/29.01.2009 a transmis imobilul în cauză în administrarea acestui Spital.
Prin adresa nr.3221/2009 Spitalul Clinic Județean Mureș, în calitate de administrator, solicită acordul Consiliului Județean pentru montarea a trei semibariere, în vederea delimitării incintei imobilului situat în Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 24-26, în care funcționează secții din structura sa, amplasate conform Planul de situație avizat de OCPI Mureș, anexă la prezentul proiect de hotărâre.
Actualmente, în incinta acestuia își parchează mașinile diverse persoane fizice și juridice ceea ce creează disfuncționalități în desfășurarea în condiții optime a serviciului medical, împiedicând-se accesul ambulanțelor și distrugându-se spațiul verde.
Având în vedere motivațiile prezentate mai sus, se propune aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

Director
Bartha Iosif