R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 24
din 24 martie 2009
privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei KARDOȘ MIHAELA


Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Lazăr Lădariu din partea Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Mureș, constatată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.143 din 30 octombrie 2008, precum și adresa Organizației Județene Mureș a Partidului Social Democrat cu nr.0223/12.03.2009, prin care confirmă faptul că doamna Kardoș Mihaela deține calitatea de membru al Partidului Social Democrat ,
Luând în considerare procesul-verbal nr.3.142/24 martie 2009 al Comisiei de validare, constituită prin Hotărârea nr.85/20 iunie 2008 a Consiliului Județean Mureș,
Având în vedere prevederile art.96 alin.(9) din Legea nr.67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.31 alin.(5) și ale art.311 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art.97 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se validează mandatul de consilier județean al doamnei Kardoș Mihaela, supleant pe lista de candidați a Partidului Social Democrat, la alegerile locale din 1 iunie 2008.
Art.2. Doamna consilier județean Kardoș Mihaela va face parte din Comisia social-culturală.
Art.3. Hotărârile Consiliului Județean Mureș nr. 86 din 20 iunie 2008 privind validarea și invalidarea mandatelor de consilier județean și nr. 89 din 20 iunie 2008 privind constituirea comisiilor de specialitate, se modifică în mod corespunzător.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică doamnei Kardoș Mihaela prin grija Direcției Juridice și Administrație Publică.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Comisia de validare
Nr. 3142/24.03.2009

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 24 martie 2009, în ședința Comisiei de validare a mandatului de consilier județean al doamnei Kardoș Mihaela


Astăzi, 24.03.2009 , Comisia de validare aleasă de Consiliul Județean Mureș, în ședința de constituire din data de 20 iunie 2008, având în vedere dispozițiile art.96 alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările și completările ulterioare, a examinat legalitatea alegerii consilierilor județeni.
În urma examinării dosarului BEJ privind alegerile din 1 iunie 2008 și a listei de supleanți a Partidului Social Democrat Mureș, Comisia a constatat legalitatea alegerii doamnei Kardoș Mihaela ca supleant pe lista acestuia și propune:
Validarea mandatului de consilier județean al doamnei Kardoș Mihaela.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal.

 

PREȘEDINTE  

SECRETAR

  MEMBRI