R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 19
din 26 februarie 2009
pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația de Go Shusaku din Tîrgu Mureș, în vederea organizării celei de-a II-a ediții a Concursului Internațional de Go - "Cupa Shusaku 2009"


Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 2318/20.02.2009 a Direcției Economice, pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația de Go Shusaku din Tîrgu Mureș, în vederea organizării celei de-a II-a ediții a Concursului Internațional de Go - "Cupa Shusaku 2009", precum și avizele comisiilor de specialitate,
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (6), litera "a" și ale art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația de Go Shusaku din Tîrgu Mureș pentru organizarea celei de-a II-a ediții a Concursului Internațional de Go - "Cupa Shusaku 2009", în condițiile prevăzute de Convenția de cooperare cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește doamna Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș, cu semnarea actului prevăzut la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș care răspunde de aducerea sa la îndeplinire, precum și Asociației de Go Shusaku din Tîrgu-Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.2318/20.02.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația de Go Shusaku din Tîrgu Mureș, în vederea organizării celei de-a II-a ediții a Concursului Internațional de Go - "Cupa Shusaku 2009"

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.1664/ 09.02.2009, Asociația de Go Shusaku din Tîrgu Mureș solicită Consiliului Județean Mureș sprijin pentru desfășurarea celui mai important concurs de Go din Europa - sport al minții, considerat cel mai puternic joc de strategie din lume.
Asociația de Go Shusaku, cu sediul în Tîrgu-Mureș, Str. Pădurii, Nr. 11/C, desfășoară activități cultural-educative oferind copiilor posibilitatea de a alege o formă distractivă de evoluție individuală, promovând spiritul de competiție și lucrul în echipă. Dezvoltă activități de inițiere și susținere a unor programe de atragere a tinerilor pentru popularizarea si practicarea jocului de GO prin stagii de lucru aplicate direct în colaborările cu Palatul Copiilor din Tîrgu-Mureș și alte organizații din țară și străinătate.
Acțiunile organizate sunt promovate prin taberele inițiate, cantonamentele sau competițiile de masă desfășurate în sălile de club din incinta organizației, în sălile altor cluburi colaboratoare, respectiv în sălile Palatului Copiilor din Tîrgu-Mureș și ale unor unități de învățământ care au adoptat acest joc drept obiect opțional de predare (se consideră un mijloc eficient de educație care dezvoltă capacitatea de concentrare și organizare).
Datorită activității desfășurate, Asociația de Go Shusaku din Tîrgu Mureș găzduiește cel mai important concurs de Go din Europa, la care vor participa un număr de 260 de jucători din România și alte 9 țări europene: Ungaria, Serbia, Ucraina, Cehia, Italia, Grecia, Rusia, Polonia, Olanda precum și Korea de Sud, motiv pentru care solicită susținerea Consiliului Județean Mureș.
În anexa nr. 1, la solicitarea mai sus menționată, Asociația de Go Shusaku a prezentat programul conceput pentru participanții la Concursul Internațional de Go, evidențiind etapele pe care le presupune o asemenea manifestare: cazarea participanților și a personalităților invitate, asigurarea meselor pentru perioada celor 3 zile de ședere în Tîrgu Mureș - de la Deschiderea festivă până la Festivitatea de premiere, premierea câștigătorilor, vizitarea unor obiective turistice reprezentative, prezentând costurile estimative ale activităților desfășurate.
Astfel, costurile pe care le implică organizarea acestei manifestări culturale și sportiv-aplicative, se ridică la o valoare estimativă de - 53000 lei, sumă detaliată de către Asociația de Go Shusaku pe 6 categorii de cheltuieli, așa cum rezultă din anexa nr. 2 la adresa nr. 1664/ 09.02.2009. Menționăm că manifestarea este susținută de mai multe persoane juridice - Primăria Tîrgu Mureș, E-on Gaz România, MSB Invest Financial Consulting, Business Catalog "Focus", Sports Bar-Curtis, KUROKIGOISHITEN - Japonia și unități din mass-media locală, națională și internațională - Televiziune prin internet "Live EuroGoTv".
Considerăm că prin acțiuni de acest gen putem promova eficient imaginea județului Mureș, contribuind la dezvoltarea turismului prin diversificarea ofertei, prin stimularea unor activități conexe turismului care pot mări atractivitatea zonei și valorificarea factorilor de atracție turistică completând și cu oferte turistice complexe adaptate stilului de petrecere în mod activ a timpului liber. O ofertă integrată la nivel județean va da posibilitatea realizării de tururi tematice care să acopere un teritoriu cu potențial turistic ridicat.
Recunoscând oportunitatea promovării județului Mureș din punct de vedere cultural și turistic, având în vedere prevederile art. art.91 alin.(6) lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, potrivit cărora consiliile județene pot încheia convenții de cooperare cu alte persoane juridice, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni comune, vă rugăm să aprobați participarea Consiliului Județean Mureș la organizarea Concursului Internațional de Go , potrivit proiectului de hotărâre alăturat și convenției care face parte integrantă din acesta, urmând ca în calitate de co-organizator, Consiliul Județean Mureș să contribuie cu suma de 6700 lei, materiale de prezentare a județului și acordarea de gratuități privind vizitarea obiectivelor turistice.

 

DIRECTOR ECONOMIC
Bartha Iosif
 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád