R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 53
din 29 aprilie 2009
privind modificarea componenței comisiei paritare înființate în baza Hotărârii nr. 48/27.03.2008 și modificată prin Hotărârea nr.185/23.12.2008, pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport public rutier de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive a Direcției Economice nr.5229 / 23. 04. 2009 , precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile:
- art.37 alin. (10) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, respectiv ale art.19, alin.(1),(2) și (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative;
- Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 48/2008 privind înființarea comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru anii 2008-2011;
- Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 185/2008 privind modificarea componenței comisiei paritare, înființate în baza Hotărârii nr. 48/27.03.2008, pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport public rutier de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011
- art.91 alin.(5), lit.a), pct.13 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.97 și a drepturilor conferite prin art. 115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se modifică componența comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport public rutier de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011, prin înlocuirea reprezentanților agenției Autorității Rutiere Române - A.R.R., domnii Lupa Alexandru și Naste Bogdan, cu domnii Suciu Marian - șef Agenție A.R.R. Mureș, respectiv Buzaș Lucian - inspector în cadrul agenției.
Art.2. Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 48/2008, modificată prin Hotărârea nr.185/23.12.2008, se modifică în mod corespunzător.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Autorității Județene de Transport și Autorității Rutiere Române-A.R.R. Agenția Mureș.

 

p. PREȘEDINTE
Szabo Árpád
Vicepreședinte
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 5229/23. 04. 2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței comisiei paritare, înființate în baza Hotărârii nr. 48/27.03.2008, modificată prin Hotărârea nr.185/23.12.2008, pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport public rutier de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011

În conformitate cu prevederile Legii Serviciilor de transport public local nr.92/2007 și ale Normelor de aplicare a legii, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al ministrului internelor și reformei administrative, Consiliul Județean Mureș a aprobat, prin Hotărârea nr.48/27.03.2008, înființarea comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport public rutier de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011.
Conform art.19, alin.(3) din Normele de aplicare a Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul
M.I.R.A. nr.353/2007, "Comisia paritară este formată din 4 reprezentanți ai administrației publice la nivel județean și 2 reprezentanți ai agenției A.R.R. din județul respectiv".
Urmarea adresei nr.2461/10.04.2009 transmisă de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Agenția Mureș și înregistrată sub nr.4800 din 14.04.2009, privind înlocuirea reprezentanților agenției județene A.R.R. în comisia paritară și decizia de numire a noilor reprezentanți, propunem Consiliului Județean Mureș modificarea componenței comisiei paritare, pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport public rutier de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011, prin înlocuirea domnilor Lupa Alexandru și Naste Bogdan cu domnii Suciu Marian - șef Agenție A.R.R. Mureș, respectiv Buzaș Lucian - inspector în cadrul agenției.
Pentru aceste motive, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

  VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád