R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 98
din 27 august 2009
pentru modificarea Anexei la H.C.J. nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.11347/19.VIII.2009 prezentată de Direcția Economică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1 Anexa la H.C.J. nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, se modifică la secțiunea I "Bunuri imobile", după cum urmează:
- poziția nr.245, Clădire cu teren aferent - Sediul Școlii Populare de Artă și Meserii Tîrgu Mureș, coloana (3) "Elemente de identificare", va avea următorul cuprins:
" municipiul Tîrgu Mureș, Piața Trandafirilor, nr.5, construcții din cărămidă în regim de P și S(parțial)+P+3E, acoperite cu țiglă, având suprafața construită la sol 1108 mp, suprafața desfășurată de 2738 mp și teren aferent în suprafață de 1.422 mp, coloana (4) "Situația juridică actuală" va avea următorul cuprins: "Proprietar Județul Mureș conform Legii 213/1998, punctul II din anexă, Sediul Școlii Populare de Artă și meserii Tîrgu Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, CF 97160/N Tîrgu Mureș."
- poziția nr. 240, Clădire - Muzeul de Științe ale Naturii cu teren aferent, coloana (3) "Elemente de identificare", va avea următorul cuprins: "municipiul Tîrgu Mureș, str. Horea, nr. 24, clădire monument stil neoclasic cu etaj, din cărămidă, încălzire cu sobe de teracotă și teren aferent 3180 mp"și coloana (4) "Situația juridică actuală" va avea următorul cuprins: "Proprietar Județul Mureș conform Legii 213/1998, punctul II din anexă, administrator Muzeul Județean Mureș, CF 90387/N/L Tîrgu Mureș și CF 90279/N Tîrgu Mureș";
- poziția nr.484, Sistem de alimentare cu apă a localității Săbed, comuna Ceuașu de Cîmpie, coloana (3) "Elementele de identificare" și coloana (4) "Valoare de inventar (lei)", vor avea următorul cuprins:

Elementele de identificare Valoare de inventar
(lei)
Sistem situat în loc. Săbed - comuna Ceuașu de Cîmpie, compus din:
- conductă OL Dn 300 mm, L = 50 m;
- conductă OL ZN Dn 50 mm, L = 4 m;
- conductă PEHD, PN 10, De 90 mm = 516m; condu - conductă PEHD, PN 6, De 110 mm, L = 369m;
- conductă PEHD, De 125mm, L = 729 m;
- conductă PEHD, PN 6, De 90 mm, L = 118 m;
- conductă PEHD, PN 6, De 63 mm, L = 4545 m;
- conductă PEHD, PN 6, De 75 mm, L = 288 m;
- conductă PEHD, PN 10 De 90 mm, L = 516 m;
- rezervor metalic R 150 mc,
- cămin apometru și aerisire Dn 50 mm,
- cămin vană reducere presiune Dn 50,
- cămin de deversare
- cișmele publice 15 buc.
- Subtraversare SV1,2,3 De 63 mm= 3 buc, L=11 m;
- Subtraversare SDN 1, De 125 mm =1 buc, L= 14m
880.118,85 *
3.978,24
372,96
36.316,98
79.300,62
8.557,36
217.959,45
16.410,24
44.314,90
391.706,42
4.775,96
18.130,00
6.081,32
33.431,72
8.774,92
10.007,76

*Valoarea de inventar este calculată conform situațiilor finale de plată

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.11347/19.VIII.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea și completarea Anexei la HCJ nr.42/2001, privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Inventarul bunurilor din domeniul public al județului Mureș, s-a efectuat în baza Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și a Normelor Tehnice de aplicare aprobate prin HGR nr.548/1999, și a fost însușit de Consiliul Județean prin HCJ nr.42/12 iulie 2001.
Acesta, împreună cu inventarele municipiilor, orașelor și comunelor a fost înaintat Guvernului României și a fost atestat prin HGR nr.964/2002.
Ulterior, domeniul public județean a suferit modificări și completări care au avut la bază hotărâri de consiliu județean, fiind reactualizat prin HCJ nr.34/27.03.2008, când Anexa la HCJ nr.42/2001 s-a modificat și s-a înlocuit cu o nouă anexă, dându-se bunurilor imobile și mobile o nouă numerotare.
La data promovării HCJ nr.34/2008, pentru imobilul de la poziția nr. 245, Clădire cu teren aferent - Sediul Școlii Populare de Artă și Meserii Tîrgu Mureș, nu erau finalizate ridicările topo în vederea determinării suprafeței reale de teren, aferente imobilului.
În urma măsurătorilor, a rezultat că terenul aferent imobilului este în suprafață de 1422 mp, față de 1944 mp cuprins în inventar la poziția 245 din Anexa la HCJ nr.42/2001, cu modificările și completările ulterioare.
În aceste condiții, se impune corectarea poziției menționate mai sus, din inventarul domeniului public al județului.
Pentru imobilul de la poziția nr.240, Clădire - Muzeul de Științe ale Naturii cu teren aferent, s-a depus la ADR CENTRU pe Programul Operațional Regional 2007-2013, proiectul privind reabilitarea Muzeului.
Prin adresa nr.11749/2009 ni se aduce la cunoștință că proiectul a fost declarat eligibil și că la efectuarea vizitei în teren trebuie să facem dovada proprietății cu atestarea acesteia prin HGR.
În acest sens s-a finalizat documentația cadastrală în vederea intabulării imobilului.
În urma măsurătorilor de precizie s-a determinat suprafața reală aferentă imobilului ca fiind de 3180 mp.
După efectuarea ridicărilor topo și suprapunerea suprafeței rezultate în urma măsurătorilor peste hărțile cadastrale s-a constatat că suprafața de 3045 mp aferentă incintei face parte din CF 3374/a și CF 3358 a municipiului Tîrgu Mureș, proprietatea Statului Român și s-a înscris în CF 90387/N/L Tîrgu Mureș cu intabularea dreptului de proprietate în favoarea județului Mureș, domeniul public și a dreptului de administrare în favoarea Muzeului Județean Mureș.
Diferența de suprafața de 135 mp s-a regăsit în CF 90279/N Tîrgu Mureș intabulată din eroare în favoarea Poliției, care are sediul în str. Borsos Tamás, nefiind nici măcar în vecinătatea imobilului în cauză. Până la clarificarea situației, suprafața de 135 mp care face parte din terenul aferent Muzeului de Științe ale Naturii nu se poate intabula.
În vederea atestării, se impune corectarea acestei poziții, din inventarul domeniului public al județului.
În baza HGR 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, în județul Mureș au fost realizate sisteme de alimentare cu apă în mai multe localități ale județului. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Lucrărilor Publice Transporturilor și Locuinței nr.1853/2002, în perioada de garanție de 2 ani, acestea trebuie să fie cuprinse în domeniul public al județului.
După expirarea perioadei de garanție de 2 ani, și efectuarea recepției finale,în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, sistemele care deservesc un singur teritoriu administrativ se transferă în domeniul public al acestora, iar cele care reprezintă sisteme microzonale sau zonale deservind mai multe unități administrativ-teritoriale, rămân în domeniul public al județului.
Întrucât sistemul de alimentare cu apă a localității Săbed se afla în perioada de garanție, prin HCJM nr.39/2009 a fost cuprins în domeniul public al județului.
În perioada de probă, datorită variațiilor mari de presiune din conducta magistrală și cea de aducțiune au avut loc mai multe spargeri, vana de altitudine a funcționat cu defecțiuni permițând umplerea rezervorului de acumulare peste nivelul preaplinului și evacuarea în rigolă, motiv pentru care a fost necesar înlocuirea acesteia cu vană cu fluor amplasată în rezervor. De asemenea, a fost necesar intercalarea după ramificația din conducta magistrală a unui sistem de reducere a presiunii (cu acordul și la propunerea proiectantului).Tot în această perioadă au fost remediate defectele apărute la rezervor și la conducta de aducțiune.
Ca urmare a modificărilor efectuate în perioada de garanție și a diferenței de curs valutar la data recepției finale a obiectivului, valoarea acestuia este de 880.118,85 lei, față de 502.201,70 lei, valoarea la terminarea lucrărilor, care a fost cuprinsă la poziția nr.484 în anexa la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, motiv pentru care se impune corectarea inventarului domeniului public al județului

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád
 

DIRECTOR
Bartha Iosif