R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 150
din 29 octombrie 2009
privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Județene Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte nr. 14223/19.10.2009, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată prin Legea nr.269/2009,
În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă rezultatul final și proiectul de management câștigător al concursului organizat în vederea ocupării postului de director-manager al Bibliotecii Județene Mureș, conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Începând cu data de 1 noiembrie 2009 doamna Avram Monica Olivia se numește în funcția de director - manager al Bibliotecii Județene Mureș.
(2) Contractul de management se va încheia pe o durată de 3 ani, clauzele acestuia urmând a fi negociate pe baza proiectului de management, cu respectarea dispozițiilor legale.
Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Direcția Economică și Biblioteca Județeană Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane,
Consilieri Președinte
Nr.14223 din 19.X.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Județene Mureș

Consiliul Județean Mureș a organizat concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Județene Mureș în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură aprobată prin Legea nr.269/2009 și ale Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.108/2009.
Membrii comisiei de concurs, numiți prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.108/2009 au analizat proiectele de management a 4 candidați cu mape de concurs admise:
1. Csiki Emese - mapa de concurs nr.12835/21.09.2009;
2. Avram Olivia Monica - mapa de concurs nr. 12894 /22.09.2009;
3. Macarie Angela - mapa de concurs nr.12930/22.09.2009;
4. Makkai Reka Imola - mapa de concurs nr.12932/22.09.2009.
Întrucât proiectele de management ale celor 4 candidați au obținut note mai mari de 7, conform prevederilor OUG nr.189/2008 aprobată prin Legea nr.269/2009, aceștia au participat la cea de-a doua etapă a concursului - susținerea proiectelor de management în cadrul unui interviu.
Rezultatul concursului, pentru fiecare candidat, s-a calculat ca medie aritmetică a notelor obținute pentru fiecare etapă, fiind declarat câștigător candidatul care a obținut cea mai mare medie, respectiv doamna Avram Olivia Monica, cu media 8,73.
Potrivit prevederilor art.20 alin.(5) din OUG nr.189/2009 rezultatul final al concursului, proiectul de management câștigător și durata pentru care se va încheia contractul de management se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Județean Mureș.
Totodată, potrivit art.22(1) din OUG nr.189/2008, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință publică a rezultatului final al concursului, câștigătorul acestuia și ordonatorul principal de credite au obligația de a negocia, pe baza proiectului de management, clauzele contractului de management.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director - manager al Bibliotecii Județene Mureș.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emőke

 

Șef Serviciu Resurse Umane,
Consilieri Președinte
Gâlea Elena