ROMÂNIA  

                      JUDEȚUL MUREȘ

                    CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

  HOTĂRÂREA NR. 130

 din 13 octombrie 2009

 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș” cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției

 

 

         Consiliul Județean Mureș,

         Văzând Expunerea de motive nr. 13731/09.10.2009 prezentată de Compartimentul Protecția Mediului al Direcției de Dezvoltare Regională Implementare Proiecte, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere adresa nr. 85864/11.09.2009 a Ministerului Mediului comunicată Consiliului Județean Mureș privind documentele ce trebuie aprobate de către autoritățile publice locale în vedere promovării Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Mureș”, precum și adresa S.C. „Interdevelopment” S.R.L nr.399/12.10.2009,

Potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

hotărăște:

 

 Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”, cuprins în anexa nr. 1, cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției. Valoarea investiției este de 42.211.795 Euro din care C+M reprezintă 20.450.400 Euro, la care se adaugă TVA, conform Devizului general estimativ cuprins în anexa nr. 2.

Art.2.  Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcțiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire, precum și ADI Ecolect Mureș și Ministerului Mediului.

 

 

      p.  PREȘEDINTE                                                        Contrasemnează

         Szabó Árpád                                                               Secretar

                                                                          

                 Vicepreședinte                                                       Aurelian Paul Cosma

 

                                                                         

 

 ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

Direcția Dezvoltare Regională Implementare Proiecte

Nr. 13731 / 12.X/ 2009

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș” cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției

 

 

 

În cadrul programului  PHARE–2005 „Asistență tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domeniul deșeurilor“, C.J. Mureș a beneficiat de consultanță de specialitate  din partea Ministerului Mediului și consorțiului format din firmele Fichtner – Germania, Ramboll – Danemarca, PM Group – Irlanda și Interdevelopment – Romania, pentru realizarea documentației tehnice suport aferentă realizării unui proiect de gestiune integrată a deșeurilor la nivel județean.

 

În conformitate cu Studiul de fezabilitate realizat, măsurile care fac obiectul acestui proiect sunt următoarele:

 

·         Implementarea colectării separate a deșeurilor reciclabile, atât în mediul urban cât și în mediul rural;

·         Implementarea colectării separate a deșeurilor menajere biodegradabile de la 80 % din gospodăriile din Municipiul Tîrgu Mureș;

·         Implementarea compostării individuale la 50 % din gospodăriile din mediul rural;

·         Realizarea unei stații de transfer, unei stații de sortare și a unei stații de compostare pentru zona Tîrgu Mureș;

·         Realizarea unui depozit zonal și a unei instalații de tratare mecano-biologică la Sînpaul;

·         Închiderea depozitelor neconforme: Tîrgu Mureș, Reghin, Iernut, Luduș și Sovata;

·         Asistență tehnică, supervizare și campanii de informare și conștientizare.

Valoarea investiției este de 42.211.595 Euro din care C+M reprezintă 20.450.400 Euro, la care se adaugă TVA, conform Devizului general estimativ cuprins în anexa nr. 2.

 

Prin realizarea acestor investiții  în cadrul proiectului „ Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Mureș” se urmărește să stabilească un sistem județean eficient de management al deșeurilor municipale, care să asigure atingerea țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

 

Față de cele prezentate se propune aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș” cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției.

 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE

Lokodi Edita Emoke

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: UIP – Spinei Radu

Văzut: director DDRIP– Bățagă Valer

 

 

 

 

   Anexa nr.2 la HCJM nr.130/13.10.2009

 

DEVIZ GENERAL 

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL MURES - PRETURI CURENTE

in conformitate cu legislatia romana, in RON fara TVA, la rata de schimb 1 Euro = 4,29 RON

 

Nr crt

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare fara TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

(RON)

(Euro)

(RON)

(RON)

(Euro)

1

2

3

4

5

5

6

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obtinerea terenului

0

0

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

25.150.662

5.782.511

4.778.626

29.929.288

6.881.188

1.3

Amenajari pentru protectia mediului

128.030

28.976

24.326

152.356

34.481

TOTAL Cap. 1

25.278.692

5.811.487

4.802.952

30.081.644

6.915.669

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Deviere retele exterioare

0

0

0

0

0

2.2

Dezafectare retele exterioare existente

0

0

0

0

0

2.3

Retele de incinta

0

0

0

0

0

TOTAL Cap. 2

0

0

0

0

0

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1

Studii de teren                                               

0

0

0

0

0

 

TOTAL 3.1

0

0

0

0

0

3.2

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii                                                          

1.289.586

296.171

245.839

1.534.607

352.443

 

TOTAL 3.2

1.289.586

296.171

245.839

1.534.607

352.443

3.3

Proiectare si inginerie                                   

 

 

 

 

 

1

3.3.1. Cheltuieli pentru intocmirea Documentatiilor de atribuire a contractelor de proiectare+executie lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0

0

0

0

0

2

3.3.2. Cheltuieli cu intocmirea Proiectelor tehnice aferente contractelor de executie lucrari

1.774.879

427.027

376.098

2.112.106

508.162

3

3.3.3. Cheltuieli pentru verificarea proiectelor

363.414

79.807

70.305

432.463

94.970

 

TOTAL 3.3

2.138.293

506.834

446.403

2.544.569

603.132

3.4

Organizarea procedurilor de achizitie publica

 

 

 

 

 

1

3.4.1. Costuri pentru multiplicarea documentatilor de atribuire, faxuri si corespondenta

0

0

0

0

0

 

TOTAL 3.4

0

0

0

0

0

3.5

Consultanta

 

 

 

 

 

1

3.5.1. Asistenta Tehnica  pentru Managementul Proiectului

0

0

0

0

0

2

3.5.2. Publicitate pentru Proiect

2.573.203

590.206

488.909

3.062.111

702.345

3

3.5.3. Asistenta tehnica pentru imbunatatirea capacitatii institutionale a beneficiarului

513.550

131.208

105.457

611.125

156.138

 

TOTAL 3.5

3.086.753

721.414

594.365

3.673.236

858.482

3.6

Asistenta Tehnica pentru supervizare

 

 

 

 

 

 

3.6.1. Supervizarea Lucrarilor pe parcursul executiei, inclusiv Asistenta Tehnica la executie (dirigentie de santier)

7.365.489

1.691.489

1.406.092

8.764.932

2.012.872

 

3.6.3. Asistenta tehnica acordata de proiectant pe durata executiei (dupa caz, numai daca nu e inclusa in tariful de proiectare)

1.841.339

422.872

351.523

2.191.193

503.218

 

TOTAL 3.6

9.206.828

2.114.361

1.757.615

10.956.125

2.516.090

TOTAL Cap. 3

15.721.460

3.638.780

3.044.223

18.708.537

4.330.148

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

4.1. Constructii si Instalatii

 

 

 

 

 

4.1.1 Inchidere depozite existente

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.1.1

12.818.640

2.919.409

2.435.542

15.254.182

3.474.096

4.1.2 Infiintare depozite noi

 

 

 

 

 

9

Object 9. Depozit Sinpaul

15.734.456

3.614.550

2.989.547

18.724.003

4.301.315

 

TOTAL 4.1.2

15.734.456

3.614.550

2.989.547

18.724.003

4.301.315

4.1.3 Colectare si transport deseuri- GLOBAL

0

0

0

0

0

4.1.4 Instalatie sortare si statie de transfer

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.1.4

6.488.438

1.490.537

1.232.803

7.721.242

1.773.739

4.1.5 Instalatie compostare

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.1.5

8.066.894

1.853.143

1.532.710

9.599.603

2.205.240

4.1.6 Statii de transfer

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.1.6

0

0

0

0

0

4.1.7 Instalatie tratare mecano-biologica pentru deseuri reziduale

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.1.7

15.227.098

3.430.419

2.893.149

18.120.246

4.082.199

 

TOTAL 4.1- Constructii si Instalatii

58.335.526

13.308.058

11.083.750

69.419.276

15.836.589

4.2. Montaj utilaj tehnologic

 

 

 

 

 

4.2.1 Inchidere depozite existente

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.2.1

48.113

10.924

9.142

57.255

13.000

4.2.2 Infiintare depozite noi

 

 

 

 

 

9

Object 9. Depozit Sinpaul

617.780

141.918

117.378

735.159

168.882

 

TOTAL 4.2.2

617.780

141.918

117.378

735.159

168.882

4.2.3 Colectare si transport deseuri- GLOBAL

0

0

0

0

0

4.2.4 Instalatie sortare si statie de transfer

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.2.4

505.289

116.076

96.005

601.294

138.130

4.2.5 Instalatie compostare

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.2.5

210.907

48.450

40.072

250.979

57.656

4.2.6 Statii de transfer

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.2.6

0

0

0

0

0

4.2.7 Instalatie tratare mecano-biologica pentru deseurile reziduale

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.2.7

1.686.372

379.912

320.411

2.006.783

452.096

 

TOTAL 4.2- Montaj utilaj tehnologic

3.068.462

697.280

583.008

3.651.470

829.764

4.3. Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj

 

 

 

 

 

4.3.1 Inchidere depozite existente

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.3.1

481.134

109.242

91.415

572.550

129.998

4.3.2 Infiintare depozite noi

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.3.2

6.177.803

1.419.177

1.173.783

7.351.586

1.688.821

4.3.3 Colectare si transport deseuri- GLOBAL

0

0

0

0

0

4.3.4 Instalatie sortare si statie transfer

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.3.4

5.052.891

1.160.760

960.049

6.012.940

1.381.304

4.3.5 Instalatie compostare

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.3.5

4.329.146

994.500

822.538

5.151.684

1.183.455

4.3.6 Statii de transfer

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.3.6

0

0

0

0

0

4.3.7 Instalatie tratare mecano-biologica pentru deseuri reziduale

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.3.7

16.863.724

3.799.125

3.204.108

20.067.831

4.520.958

 

TOTAL 4.3- Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj

32.904.698

7.482.804

6.251.893

39.156.591

8.904.536

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport

 

 

 

 

 

4.4.1 Inchidere depozite existente

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.4.1

0

0

0

0

0

4.4.2 Infiintare depozite noi

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.4.2

1.864.863

428.400

354.324

2.219.187

509.796

4.4.3 Colectare si transport deseuri- GLOBAL

3.946.800

920.000

749.892

4.696.692

1.094.800

4.4.4 Instalatie sortare si statie de transfer

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.4.4

1.132.238

260.100

215.125

1.347.364

309.519

4.4.5 Instalatie compostare

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.4.5

932.432

214.200

177.162

1.109.593

254.898

4.4.6  Statii de transfer

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.4.6

0

0

0

0

0

4.4.7 Instalatie tratare mecano-biologica deseuri reziduale

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.4.7

4.962.316

1.117.930

942.840

5.905.156

1.330.336

 

TOTAL 4.4- Utilaje fara montaj si echipamente de transport

12.838.648

2.940.630

2.439.343

15.277.992

3.499.349

4.5. Dotari

 

 

 

 

 

4.5.1 Inchidere depozite existente

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.5.1

0

0

0

0

0

4.5.2 Infiintare depozite noi

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.5.2

2.485.375

570.945

472.221

2.957.597

679.425

4.5.3 Colectare si transport deseuri- GLOBAL

19.705.686

4.593.400

3.744.080

23.449.766

5.466.146

4.5.4 Instalatie sortare si statie transfer

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.5.4

927.991

213.180

176.318

1.104.310

253.684

4.5.5 Instalatie compostare

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.5.5

377.413

86.700

71.708

449.121

103.173

4.5.6  Statii de transfer

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.5.6

0

0

0

0

0

4.5.7 Instalatie tratare mecano-biologica pentru deseuri reziduale

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.5.7

612.370

137.957

116.350

728.720

164.169

 

TOTAL 4.5- Dotari

24.108.835

5.602.182

4.580.679

28.689.514

6.666.597

4.6

Active necorporale

 

 

 

 

 

4.6.1 Inchidere depozite existente

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.6.1

0

0

0

0

0

4.6.2 Infiintare depozite noi

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.6.2

0

0

0

0

0

4.6.3 Colectare si transport deseuri- GLOBAL

0

0

0

0

0

4.6.4 Instalatie sortare si statie transfer

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.6.4

0

0

0

0

0

4.6.5 Instalatie compostare

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.6.5

0

0

0

0

0

4.6.6  Statii de transfer

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.6.6

0

0

0

0

0

4.6.7 Instalatie de tratare mecano-biologica pentru deseuri reziduale

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.6.7

0

0

0

0

0

 

TOTAL 4.6- Active necorporale

0

0

0

0

0

TOTAL Cap. 4

131.256.171

30.030.954

24.938.672

156.194.843

35.736.835

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de santier

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Lucrari de constructii

2.220.146

506.860

421.828

2.641.973

603.163

 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

555.036

126.715

105.457

660.493

150.791

 

TOTAL 5.1

2.775.182

633.575

527.285

3.302.467

753.954

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

 

 

 

 

 

 

5.2.1. Comisioane:  

229.858

53.580

43.919

273.531

63.760

 

5.2.2. Taxe

229.858

53.580

43.919

273.531

63.760

 

5.2.3. Cote legale                                                                               

229.858

53.580

43.919

273.531

63.760

 

5.2.4. Costul creditului

0

0

0

0

0

 

TOTAL 5.2

689.574

160.740

131.758

820.593

191.281

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

7.177.761

1.540.829

1.282.823

8.541.536

1.833.587

 

TOTAL 5.3

7.177.761

1.540.829

1.282.823

8.541.536

1.833.587

TOTAL Cap. 5

10.642.517

2.335.144

1.941.865

12.664.596

2.778.822

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

436.894

99.763

83.010

519.904

118.717

6.2

Probe tehnologice si teste

1.295.085

295.668

246.066

1.541.151

351.845

TOTAL Cap. 6

1.731.979

395.431

329.076

2.061.055

470.563

Total Deviz General    

184.630.819

42.211.795

35.056.788

219.710.675

50.232.036

din care, C+M

89.457.863

20.450.400

16.996.994

106.454.857

24.335.976

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului

Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului

159.534

36.222

29.371

189.845

43.104

Cheltuieli cu  auditul  anual al proiectului 

45.822

10.404

8.436

54.529

12.381

TOTAL

205.356

46.626

37.808

244.374

55.485

 

 

 

 

 

 

 

Total  Proiect

184.836.175

42.258.421

35.094.596

219.955.048

50.287.521