R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 73
din 25 iunie 2009
privind stabilirea cotizației pe anul 2009 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive numărul nr. 8206/16.06.2009 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte privind stabilirea cotizației pe anul 2009 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ
Având în vedere prevederile art.8, alin.(2) lit.c și art.10 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare,
Având în vedere prevederile art.7 lit. a), art.16 alin.(2) lit. k) și art.21 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ,
În temeiul art.11, art. 91 alin. (1) lit e) și alin. (6) lit. c), art. 97 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă cotizația pe anul 2009 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, în valoare de 0,75 Lei/locuitor.
Se aprobă cotizația Județului Mureș de 50.000 lei.
Art. 2. Se mandatează doamna Lokodi Edita Emöke - reprezentantul Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Asociației, pentru a vota în cadrul Adunării în sensul celor menționate la art.1.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MURES.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr. 8206/16.06.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea cotizației pe anul 2009 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ


Prin Hotărârea nr. 130/2007, Consiliul Județean Mureș a aprobat participarea județului Mureș în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.
Conform Statutului Asociației principalele surse de venit ale acesteia o constituie cotizațiile anuale ale membrilor asociați. În ceea ce privește contribuțiile la bugetul Asociației, menționăm că stabilirea cotizației pentru fiecare unitate administrativ-teritorială membră a asociației, se face în funcție de numărul de locuitori, mai puțin pentru județ.
Prin Hotărârea nr. 157/30.10.2008, Consiliul Județean Mureș a aprobat cotizația la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, în valoare de 50.000 Lei. Cu ocazia Adunării Generale, care a avut loc în data de 9 iunie a.c., s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației având în vedere un nivel al cotizației de 0,75 lei / locuitor. Pentru Județul Mureș cotizația pe anul 2009 se propune a avea aceeași valoare ca și în anul precedent - 50.000 lei, această sumă fiind cuprinsă în bugetul pe anul 2009 al Consiliului județean, aprobat prin Hotărârea nr.26/24.03.2009.
Având în vedere cele de mai sus, propunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind stabilirea cotizației pe anul 2009 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.

 

Văzut
p. PREȘEDINTE
Szabo Árpád
VICEPREȘEDINTE

DIRECTOR,
Bățaga Valer

ȘEF SERVICIU,
Suciu Călin