R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 42
din 29 aprilie 2009
privind modificarea unor poziții din Anexa la HCJ nr.42/2001, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la drumul județean DJ 135 Tîrgu Mureș-Miercurea Nirajului-Sărățeni-Cobătești și a zonei de protecție a acestuia

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.5209/23.04.2009 a Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 3 alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.7 și 22 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1 Anexa la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, se modifică la Secțiunea I " Bunuri imobile", după cum urmează:
- la poziția nr.33, coloana (3)," Elementele de identificare" va avea următorul cuprins:"Tîrgu Mureș-limita județului Harghita, km 1+110-45+400 L=44,290 km din care: 28,770 km îmbrăcăminte asfaltică, 12,870 km pietruit, 2,650 km pământ" iar coloana (5) " Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: " 1.352.090 lei".
- la poziția nr.34, coloana (3)," Elementele de identificare" va avea următorul cuprins: "1.062.960 mp" iar coloana ((5) " Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins:" 1.062.960 lei".
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Direcției Tehnice, Drumuri, Poduri Județene și Investiții, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

p. PREȘEDINTE
Szabo Árpád
Vicepreședinte
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr5209./23.04.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
privind modificarea unor poziții din Anexa la HCJ nr.42/2001, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la drumul județean DJ 135 Tîrgu Mureș-Miercurea Nirajului-Sărățeni-Cobătești și a zonei de protecție a acestuia

Drumul județean 135 Tîrgu Mureș -Miercurea Nirajului-Sărățeni-Cobătești și zona de protecție aferentă sunt inventariate în domeniul public al județului la pozițiile 33 și 34 din Anexa la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare,ultima actualizare fiind efectuată prin HCJ nr.34/2008.
În conformitate cu prevederile art. 11 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, " drumurile naționale , județene și comunale își păstrează categoria funcțională din care fac parte, fiind considerate continue în traversarea localităților, servind totodată și ca străzi", iar în conformitate cu prevederile art.22 din aceeași Ordonanță " Administrarea drumurilor județene se asigură de către consiliile județene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepție sectoarele de drumuri județene, situate în intravilanul localităților urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective."
În acest sens, drumul județean DJ 135 trece prin satul Sărățeni fiind identificat cu 4 străzi : Vagas, Bisericii, Kiraly și Tul a viz, străzi administrate de orașul Sovata , în conformitate cu prevederile legale menționate mai sus, pentru perioada în care satul Sărățeni a făcut parte din teritoriul administrativ al orașului, respectiv până în anul 2004, când prin Legea nr.84 /5.04.2004 s-a înființat comuna Sărățeni prin reorganizarea orașului Sovata.
La inventarierea domeniului public al noii comune, în mod eronat străzile Bisericii, Kiraly și Tul a viz(parțial) au fost trecute în inventarul acesteia, prin HCL nr.23/2004 , modificată prin HCL nr.9/2008, și fiind atestate prin HGR nr.1614/2008.
În realitate, străzile nominalizate mai sus, precum și strada Vagas care în prezent nu mai este inventariată la nici una din unitățile administrativ teritoriale implicate, intră în componența drumului județean 135 și trebuie să aparțină domeniului public al județului, respectiv administrarea Consiliului Județean Mureș.
Astfel, se impune modificarea datelor de identificare ale drumului județean 135 prin includerea segmentelor de drum care trec prin comuna Sărățeni , respectiv străzile Vagas, Bisericii, Kiraly și Tul a viz( parțial -270 m din 330 m), în total 1,5 km, respectiv sectorul cuprins între 41+400-42+900.
În mod corespunzător se modifică și zona de protecție aferentă drumului județean.
Față de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

  VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád