R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 167
din 26 noiembrie 2009
privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.15775 din 18.11.2009, adresa nr. 5747 din 10.11.2009 a Direcției de Muncă și Protecție Socială Mureș, Ordinul nr. 442 din 30.10.2009 al Președintelui Agenției Naționale pentru Prestații Sociale, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 și ale art. 5 alin. (2) lit. d din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului,
În temeiul prevederilor art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se constată încetarea calității de membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș a domnului Radu Groza, începând cu 30 octombrie 2009.
Art.2. Cu data prezentei domnul Răduț Viorel Cristian, director coordonator la Direcția de Muncă și Protecție Socială Mureș se numește membru în Comisia pentru Protecția Copilului Mureș.
Art.3. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 128/2008 se modifică în mod corespunzător.
Art.4. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și persoanelor nominalizate la art.1 și 2.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.15775/18.11.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Mureș

În conformitate cu prevederile art. 104 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr.1437/2004 privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 58 din 16 decembrie 2004 s-a aprobat componența Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș, actualizată ulterior prin hotărâri ale Consiliului județean, după caz.
Prin adresa nr. 5747 din 10.11.2009, Direcția de Muncă și Protecție Socială Mureș ne face cunoscut că, prin Ordinul nr. 442 din 30.10.2009 al Președintelui Agenției Naționale pentru Prestații Sociale, cu data de 30 octombrie a.c., domnul Răduț Viorel Cristian se numește în funcția de director coordonator la Direcția de Muncă și Protecție Socială Mureș și în consecință este desemnat din partea instituției să facă parte din Comisia pentru protecția copilului Mureș, în locul domnului Radu Groza.
Față de cele prezentate propunem Consiliului Județean Mureș modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Mureș, conform proiectului de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR
Paul Cosma