R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 5
din 29 ianuarie 2009
privind acordul de preluare fără plată a bunurilor mobile din dotarea Complexului "Parc", imobil situat în Tîrgu Mureș, str.Primăriei, nr.2, preluat în domeniul public al județului Mureș, și în administrarea Consiliului Județean Mureș, din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive a Direcției Economice nr.19497/18.XII.2008, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Ținând cont de prevederile HGR nr.880/20.08.2008, privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome " Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș,
În temeiul art.91 alin.(1) lit.(c) și art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

hotărăște :

Art.1 (1) Se aprobă preluarea fără plată, a bunurilor mobile din dotarea Complexului "Parc", imobil situat în Tîrgu Mureș, str.Primăriei, nr.2, transmis prin HGR nr.880/2008 din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș.
(2) Bunurile mobile prevăzute la alineatul 1 sunt evidențiate fizic și valoric în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", în vederea promovării proiectului de Hotărâre de Guvern, pentru completarea HGR nr.880/2008, Direcției Economice precum și Direcției Juridice și Administrației Publice a Consiliului Județean.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.19497/18.XII.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acordul de preluare fără plată a bunurilor mobile din dotarea Complexului "Parc", imobil situat în Tîrgu Mureș, str.Primăriei, nr.2, preluat în domeniul public al județului Mureș, și în administrarea Consiliului Județean Mureș, din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"


Prin Hotărârea Guvernului României nr.880 din 20 august 2008, Complexul Parc, compus din hotel, restaurant și teren aferent în suprafață de3209,00 mp, situat în Tîrgu Mureș, str. Primăriei nr.2, a fost transmis din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean.
Întrucât Hotărârea de Guvern nu a prevăzut și transmiterea bunurilor mobile din dotarea Complexului "Parc", acestea au fost preluate în custodie de Consiliul Județean odată cu preluarea imobilului, prin protocolul de predare-primire. În Protocol s-a prevăzut ca în perioada de custodie R.A.P.P.S. să facă demersuri pentru transferul fără plată a acestor bunuri în patrimoniul județului Mureș.
În vederea promovării proiectului de completare a HGR nr.880/2008 în sensul transmiterii fără plată a dotărilor aferente Complexului "Parc" în patrimoniul județului Mureș este necesar acordul Consiliului Județean de preluare a acestor bunuri, motiv pentru care, am formulat proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl supunem spre analiză și aprobare.

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif
  VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád