Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
      Arhivă hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
  Număr și dată Titlu Anexe la
hotărâre
Hotărârea nr. 1
din 20 ianuarie 2020
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Cristina-Mara Togănel  
Hotărârea nr. 2
din 20 ianuarie 2020
pentru validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.615 și nr.617/2019 privind diminuarea, respectiv majorarea bugetului județului Mureș pentru anul 2019 dispoziţia 615
referat
anexa 1
anexa 2
anexa 3
dispoziţia 617
referat
anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 3
din 20 ianuarie 2020
privind repartizarea pe anul 2020 a sumelor reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2019-2020, precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2021, 2022 şi 2023 anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 4
din 20 ianuarie 2020
pentru stabilirea unor măsuri de asigurare a încadrării unor salarii de bază în limitele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative anexa
Hotărârea nr. 5
din 20 ianuarie 2020
privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2020 - 2021 anexa
Hotărârea nr. 6
din 30 ianuarie 2020
pentru validarea mandatului de consilier județean al domnului Alexandru Lupa  
Hotărârea nr. 7
din 30 ianuarie 2020
pentru stabilirea unor măsuri cu privire la terenul în suprafață de 15.725 mp, situat în localitatea Chirileu, identificat în CF nr.52385/Sânpaul, județul Mureș anexa
Hotărârea nr. 8
din 30 ianuarie 2020
privind stabilirea unor măsuri cu privire la imobilul situat în comuna Eremitu, sat Călugăreni nr.5 achiziționat în domeniul public al județului Mureș anexa
Hotărârea nr. 9
din 30 ianuarie 2020
privind acordul pentru realizarea investiției "Amenajare curte Clinica Boli Infecțioase 1" de către Spitalul Clinic Județean Mureș anexa
Hotărârea nr. 10
din 30 ianuarie 2020
privind acordul pentru realizarea investiției "Amenajare curte Clinica Pneumologie" de către Spitalul Clinic Județean Mureș anexa
Hotărârea nr. 11
din 30 ianuarie 2020
privind darea în folosinţă gratuită Muzeului Judeţean Mureş, a unor spaţii din imobilul situat în Târgu Mureş, str. Primăriei nr.2, care aparţine domeniului public al judeţului Mureş anexa
Hotărârea nr. 12
din 30 ianuarie 2020
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 48/12.04.2017 pentru aprobarea proiectului privind "Reabilitarea Palatului Culturii" şi a cheltuielilor legate de proiect anexa
Hotărârea nr. 13
din 30 ianuarie 2020
pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., cu privire la desemnarea auditorului statutar al societății  
Hotărârea nr. 14
din 30 ianuarie 2020
privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Actului adițional nr. 7, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 134/2019  
Hotărârea nr. 15
din 30 ianuarie 2020
privind aprobarea documentației tehnico–economice și a indicatorilor tehnico–economici ai investiției "Lucrări de reabilitare la CT1" - Regia Autonomă "Aeroport Transilvania" Târgu Mureș anexa
deviz general
Hotărârea nr. 16
din 30 ianuarie 2020
privind aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor județene din Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 - 2023 anexa
Hotărârea nr. 17
din 20 februarie 2020
privind aprobarea bugetului general al judeţului Mureş pentru anul 2020 și stabilirea unor măsuri bugetare

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9
anexa 10
anexa 11
anexa 12

Hotărârea nr. 18
din 20 februarie 2020
privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile specifice, realizate de Consiliul Județean Mureș, în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate anexa
Hotărârea nr. 19
din 20 februarie 2020
privind acordul pentru realizarea investiției "Amenajare curte Clinica Obstetrică - Ginecologie" de către Spitalul Clinic Județean Mureș anexa
Hotărârea nr. 20
din 20 februarie 2020
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în subordinea/structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2019 anexa
Hotărârea nr. 21
din 20 februarie 2020
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar, precum şi stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos, în anul 2020 anexa la referatul
de aprobare


anexa la hotărâre
Hotărârea nr. 22
din 20 februarie 2020
pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 23
din 20 februarie 2020
privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al judeţului Mureş, pentru anul 2020 în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială anexa
Hotărârea nr. 24
din 20 februarie 2020
pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa I
anexa II
Hotărârea nr. 25
din 20 februarie 2020
pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., cu privire la reînnoirea mandatului administratorilor societății anexa
Hotărârea nr. 26
din 20 februarie 2020
pentru modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Mureș anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 27
din 20 februarie 2020
pentru modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş  
Hotărârea nr. 28
din 20 februarie 2020
privind atribuirea pe o perioadă determinată de 60 zile a licenţelor de traseu aferente unui număr de 6 trasee, cuprinse în Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 - 2023, la care operatorii de transport anteriori au renunţat  
Hotărârea nr. 29
din 20 februarie 2020
privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării unui exercițiu de pregătire teoretică și practică a conducătorilor auto din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș anexa
Hotărârea nr. 30
din 20 februarie 2020
privind modificarea arondării actuale a unei localităţi la un nou serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor  
Hotărârea nr. 31
din 10 martie 2020
privind aprobarea unor măsuri pentru achiziționarea unui imobil anexa
Hotărârea nr. 32
din 10 martie 2020
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Ionela-Daniela Balaș  
Hotărârea nr. 33
din 10 martie 2020
privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2020

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7
anexa 8
anexa 9a
anexa 10a

Hotărârea nr. 34
din 10 martie 2020
privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș", pe anul 2020 anexa
Hotărârea nr. 35
din 10 martie 2020
privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului situat în localitatea Zau de Câmpie, str. Parcului nr.10 anexa
Hotărârea nr. 36
din 10 martie 2020
privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 22/20.02.2020 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean anexa
Hotărârea nr. 37
din 10 martie 2020
privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din Fondul de tineret în anul 2020 anexa
Hotărârea nr. 38
din 10 martie 2020
privind rectificarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.27/20 februarie 2020 pentru modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș  
Hotărârea nr. 39
din 10 martie 2020
privind avizarea organizării concursului de ocupare a unor funcții vacante de șef de secție din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș anexa
Hotărârea nr. 40
din 17 martie 2020
privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2020

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7b

Hotărârea nr. 41
din 24 martie 2020
privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.115/2019  
Hotărârea nr. 42
din 31 martie 2020
pentru validarea mandatului de consilier județean al domnului Nicu-Aurel Bumb  
Hotărârea nr. 43
din 31 martie 2020
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7c
anexa 8b

Hotărârea nr. 44
din 31 martie 2020
privind aprobarea Programului de interes public judeţean "SOLIDARIS" şi a convenţiei de colaborare pentru implementarea acestuia anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 45
din 31 martie 2020
privind aprobarea programului de interes public judeţean "Limitarea și prevenirea îmbolnăvirilor cu COVID 19" şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Horea" al Județului Mureș pentru implementarea acestuia anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 46
din 31 martie 2020
privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 22/20.02.2020 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean  
Hotărârea nr. 47
din 31 martie 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., pe anul 2020 anexa
Hotărârea nr. 48
din 31 martie 2020
pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 49
din 31 martie 2020
privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al judeţului Mureş anexa
Hotărârea nr. 50
din 31 martie 2020
privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Pănet pentru trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al Comunei Pănet în domeniul public al județului Mureș anexa
Hotărârea nr. 51
din 31 martie 2020
privind stabilirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al judeţului Mureş, în anul 2020  
Hotărârea nr. 52
din 31 martie 2020
privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Mureș și Fundația Culturală Czegei Wass pentru implementarea proiectului "Centrul de îngrijire intergenerațională ENLIVEN – Lunca Mureșului" anexa
Hotărârea nr. 53
din 31 martie 2020
pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.113/12.08.2010 privind reorganizarea Direcției Județene de Pază Mureș ca Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes Județean și aprobarea structurii organizatorice și statului de funcții ale acestei instituții, cu modificările ulterioare anexa I
anexa II
Hotărârea nr. 54
din 31 martie 2020
privind atribuirea licenţelor de traseu, pe o perioadă determinată de 60 zile, aferente unor trasee cuprinse în Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate pentru perioada 2013 - 2023, la care operatorii de transport anteriori au renunţat sau pentru care nu au depus solicitare de prelungire  
Hotărârea nr. 55
din 15 aprilie 2020
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7d

Hotărârea nr. 56
din 15 aprilie 2020
pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul instituțiilor subordonate  
Hotărârea nr. 57
din 15 aprilie 2020
privind aprobarea Programului de interes public judeţean "Limitarea și prevenirea îmbolnăvirilor cu COVID 19" și a Convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pentru implementarea acestuia anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 58
din 24 aprilie 2020
privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2020

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 9b
anexa 10b

Hotărârea nr. 59
din 30 aprilie 2020
pentru validarea mandatului de consilier județean al domnului Petru-Ionuț Budian  
Hotărârea nr. 60
din 30 aprilie 2020
pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a județului Mureș  
Hotărârea nr. 61
din 30 aprilie 2020
privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș"  
Hotărârea nr. 62
din 30 aprilie 2020
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 9c

Hotărârea nr. 63
din 30 aprilie 2020
privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 44/31.03.2020 privind aprobarea Programului de interes public judeţean "SOLIDARIS" şi a convenţiei de colaborare pentru implementarea acestuia anexa
Hotărârea nr. 64
din 30 aprilie 2020
pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 31 martie 2020 raport
anexa
Hotărârea nr. 65
din 30 aprilie 2020
privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2019

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexele 4-14

Hotărârea nr. 66
din 30 aprilie 2020
privind stabilirea unor măsuri cu privire la imobilul situat în Târgu Mureș, str. Dorobanților nr.30 achiziționat în domeniul public al Județului Mureș anexa
Hotărârea nr. 67
din 30 aprilie 2020
privind aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliul Judeţean Mureş pe anul 2020 anexa
Hotărârea nr. 68
din 30 aprilie 2020
privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr. 19.100/683/11i/06.09.2018 anexa

anexe la
raportul de specialitate
(arhivă .zip, aprox. 200 KB)
Hotărârea nr. 69
din 30 aprilie 2020
privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.18062/268/23.08.2018 anexa
Hotărârea nr. 70
din 30 aprilie 2020
privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ  
Hotărârea nr. 71
din 30 aprilie 2020
privind aprobarea "Notificării de încălcare" a obligațiilor derivând din Contractul nr.832 din 27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 1 Sânpaul anexa
Hotărârea nr. 72
din 30 aprilie 2020
privind aprobarea "Notificării de încălcare" a obligațiilor derivând din Contractul nr.831 din 27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 4 Reghin anexa
Hotărârea nr. 73
din 30 aprilie 2020
privind aprobarea "Notificării de încălcare" a obligațiilor derivând din Contractul nr.833 din 27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 7 Râciu anexa
Hotărârea nr. 74
din 30 aprilie 2020
pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 75
din 30 aprilie 2020
pentru modificarea anexelor 2 și 4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.80/2017 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituții publice ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș, cu modificările ulterioare anexa I
anexa II
Hotărârea nr. 76
din 30 aprilie 2020
privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2019 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia anexa
Hotărârea nr. 77
din 30 aprilie 2020
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Modernizarea aeroportului și includerea obiectivelor din Master - Planul General de Transport" care conține obiectivele: Extindere pistă decolare-aterizare, Extindere platformă de parcare aeronave și Extindere Terminal de pasageri existent anexa

deviz general

documentația
tehnico-economică
(arhivă .zip,
aprox. 228 MB)
Hotărârea nr. 78
din 30 aprilie 2020
privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean"Modernizarea aeroportului și includerea obiectivelor din Master - Planul General de Transport"care conține obiectivele: Extindere pistă decolare-aterizare, Extindere platformă de parcare aeronave și Extindere Terminal de pasageri existent

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5

Hotărârea nr. 79
din 28 mai 2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș", pe anul 2020 anexa 1a
Hotărârea nr. 80
din 28 mai 2020
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7e
anexa 8c
anexa 10c

Hotărârea nr. 81
din 28 mai 2020
privind acordul de vecinătate dat domnului Lupșa Alexandru în vederea realizării proiectului "Reconstruire împrejmuire la stradă și între proprietăți, municipiul Târgu Mureș, strada Budai Nagy Antal, nr.24/A, județul Mureș" anexa
Hotărârea nr. 82
din 28 mai 2020
privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul care aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Târgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24 -26 anexa
Hotărârea nr. 83
din 28 mai 2020
privind aprobarea "Notificării de încălcare" a obligațiilor derivând din Contractul nr.982 din 16.04.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 5 Târnăveni anexa
Hotărârea nr. 84
din 28 mai 2020
privind aprobarea "Notificării de încălcare" a obligațiilor derivând din Contractul nr.983 din 16.04.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Bălăușeri, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 6 Bălăușeri anexa
Hotărârea nr. 85
din 28 mai 2020
pentru aprobarea reînnoirii mandatelor unor administratori la R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș"

anexa 1
anexa 2
anexa 3

Hotărârea nr. 86
din 28 mai 2020
pentru desemnarea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Târgu Mureş" anexa
Hotărârea nr. 87
din 28 mai 2020
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea generală a acționarilor la S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A. anexa
Hotărârea nr. 88
din 28 mai 2020
privind inițierea procedurii de selecție pentru ocuparea a două posturi de administrator neexecutiv - membri ai comitetului de audit, vacante în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș" anexa
Hotărârea nr. 89
din 28 mai 2020
privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Mureş pentru perioada 2020-2023  
Hotărârea nr. 90
din 28 mai 2020
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Lărgire drum de acces la depozitul zonal Sânpaul" anexa
deviz general
Hotărârea nr. 91
din 25 iunie 2020
privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2020

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7f
anexa 8d
anexa 9d
anexa 11a

Hotărârea nr. 92
din 25 iunie 2020
pentru abrogarea alin.(3) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș", pe anul 2020, cu modificările ulterioare  
Hotărârea nr. 93
din 25 iunie 2020
privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A., la 31.12.2019 anexa
Hotărârea nr. 94
din 25 iunie 2020
privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare prestate de Operatorul Regional S.C. Compania Aquaserv S.A. anexa
Hotărârea nr. 95
din 25 iunie 2020
pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 96
din 25 iunie 2020
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș a unei construcții situate în Călugăreni nr.5, comuna Eremitu anexa
Hotărârea nr. 97
din 25 iunie 2020
privind darea în folosinţă gratuită a imobilului situat în Gornești, aflat în proprietatea privată a județului Mureș anexa
Hotărârea nr. 98
din 25 iunie 2020
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș a unor bunuri mobile, în vederea casării anexa
Hotărârea nr. 99
din 25 iunie 2020
privind stabilirea unor măsuri cu privire la imobilul situat în Reghin, str. Castelului nr.12, care face parte din domeniul public al județului Mureș anexa
Hotărârea nr. 100
din 25 iunie 2020
privind darea în folosinţă gratuită Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, a unor spaţii din imobilul situat în P-ţa Trandafirilor nr.5, care aparţine domeniului public al judeţului Mureş anexa
Hotărârea nr. 101
din 25 iunie 2020
privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016

anexa 1
anexa 2
anexa 3

Hotărârea nr. 102
din 25 iunie 2020
privind aprobarea încheierii unui parteneriat în vederea depunerii și implementării proiectului "Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19" anexa
Hotărârea nr. 103
din 25 iunie 2020
pentru aprobarea participării Județului Mureș - Consiliul Județean Mureș la proiectul EDUC - Copiii nu se "educă" singuri! anexa
Hotărârea nr. 104
din 25 iunie 2020
privind aprobarea participării județului Mureş la realizarea proiectului "VIA TRANSILVANICA"  
Hotărârea nr. 105
din 25 iunie 2020
pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Mureş, cu modificările și completările ulterioare

anexa 1
anexa 2

Hotărârea nr. 106
din 25 iunie 2020
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureș anexa
(arhivă .zip,
aprox. 5 MB)
Hotărârea nr. 107
din 25 iunie 2020
privind aprobarea încadrării drumurilor judeţene din judeţul Mureş pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie pe perioada de iarnă 2020-2024 anexa
Hotărârea nr. 108
din 25 iunie 2020
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 109
din 25 iunie 2020
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale unor instituții publice  
Hotărârea nr. 110
din 30 iulie 2020
privind acordul pentru realizarea investițiilor "Lucrări de reabilitare la CT1" și "Proiect tehnic și execuție privind sistemul de balizaj luminos de cat. II OACI la suprafețe de mișcare la Aeroportul Transilvania Târgu Mureş", de către R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureş" anexa 1
(arhivă .zip,
aprox. 72MB)


anexa 2
(arhivă .zip,
aprox. 7MB)
Hotărârea nr. 111
din 30 iulie 2020
privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2020

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7g
anexa 8e
anexa 9e
anexa 10d
anexa 11b

Hotărârea nr. 112
din 30 iulie 2020
pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al județului Mureș la 30 iunie 2020 raport
anexa
Hotărârea nr. 113
din 30 iulie 2020
privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș" la data de 31.12.2019 anexa
Hotărârea nr. 114
din 30 iulie 2020
pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2

Hotărârea nr. 115
din 30 iulie 2020
privind aprobarea redevenţei aferentă spaţiilor concesionate cabinetelor medicale individuale, din imobilele situate în municipiul Târgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.26-28, respectiv str. Gheorghe Marinescu nr.50 şi municipiul Târnăveni str.Victor Babeş nr.2  
Hotărârea nr. 116
din 30 iulie 2020
privind stabilirea unor măsuri asupra imobilului situat în Târgu Mureș, str. Primăriei nr.2, care aparține domeniului public al județului Mureș anexele 1 și 2
anexa 3
Hotărârea nr. 117
din 30 iulie 2020
privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii din imobilul proprietate publică a judeţului Mureş, aflat în administrarea Spitalului Clinic Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni anexa
Hotărârea nr. 118
din 30 iulie 2020
privind acordul pentru realizarea investiției "Reabilitarea scării exterioare de acces în corpul F", de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș anexa (arhivă .zip,
aprox. 18MB)
Hotărârea nr. 119
din 30 iulie 2020
privind actualizarea elementelor de identificare pentru unele imobile aflate în domeniul public al județului Mureș anexa
Hotărârea nr. 120
din 30 iulie 2020
privind închirierea unei suprafețe de teren și a unor spații din imobilele proprietate publică a județului Mureș, aflate în administrarea R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș"

anexa 1
anexa 2
(arhivă .zip,
aprox. 800KB)

Hotărârea nr. 121
din 30 iulie 2020
privind transmiterea cu caracter temporar a unui sector din drumul județean DJ154A, situat în intravilanul comunei Rușii Munți, sat Sebeș, de la km 22+609 la km 23+009, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a județului Mureș, din administrarea Consiliului Județean Mureș în administrarea Consiliului Local al Comunei Rușii Munți  
Hotărârea nr. 122
din 30 iulie 2020
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 59/21.04.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș anexa
Hotărârea nr. 123
din 30 iulie 2020
privind stabilirea unor măsuri pentru depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic zonal Sânpaul  
Hotărârea nr. 124
din 30 iulie 2020
pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 125
din 30 iulie 2020
pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea prevederilor legale referitoare la emiterea autorizației de construire în regim de urgență și a acordului unic anexa
Hotărârea nr. 126
din 30 iulie 2020

privind asumarea unor responsabilități în derularea și implementarea Programului pentru școli al României, în anul școlar 2020-2021

 
Hotărârea nr. 127
din 30 iulie 2020
privind aprobarea documentației tehnico–economice și a indicatorilor tehnico–economici ai investiției "Construire remiza PSI – faza SF" anexa
deviz general
Hotărârea nr. 128
din 27 august 2020
privind aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării economice, la nivel județean, a proiectului "Reabilitare DJ 153 A și DJ 153, traseu Ernei – Eremitu – Sovata" anexa
Hotărârea nr. 129
din 27 august 2020
privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2020 și stabilirea unor măsuri bugetare

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7h
anexa 9f
anexa 11c

Hotărârea nr. 130
din 27 august 2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș", pe anul 2020 anexa
Hotărârea nr. 131
din 27 august 2020
privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș anexa
Hotărârea nr. 132
din 27 august 2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.124/2019 privind transmiterea din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al statului a imobilului situat în Târgu Mureș, Piața Mărășești nr.13 anexa
Hotărârea nr. 133
din 27 august 2020
pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 134
din 27 august 2020
pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.168/2019 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş anexa
Hotărârea nr. 135
din 27 august 2020
privind instituirea Diplomei de onoare "PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS"

anexa

anexa la Regulament

Hotărârea nr. 136
din 27 august 2020
privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Harmonia Cordis", în vederea sprijinirii organizării Festivalului Internaţional de Chitară – Harmonia Cordis anexa
Hotărârea nr. 137
din 27 august 2020
privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu numit în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş  
Hotărârea nr. 138
din 27 august 2020
privind aprobarea Planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureş anexa
Hotărârea nr. 139
din 27 august 2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 123/30.07.2020 privind stabilirea unor măsuri pentru depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic zonal Sânpaul  
Hotărârea nr. 140
din 27 august 2020
pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării din fonduri europene a proiectului "Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19" anexa
Hotărârea nr. 141
din 27 august 2020
privind stabilirea unor măsuri asupra imobilului situat în Comuna Mica, sat Abuș și a imobilului situat în Comuna Eremitu, sat Săcădat, aflate în domeniul privat al judeţului Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7

Hotărârea nr. 142
din 27 august 2020
privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare Reghin (CAbR Reghin)

anexa 1
anexa 2
anexa 3

Hotărârea nr. 143
din 27 august 2020
privind înființarea Centrelor de Abilitare și Reabilitare Ceuașu de Câmpie (CAbR Ceuașu de Câmpie)

anexa 1
anexa 2
anexa 3

Hotărârea nr. 144
din 27 august 2020
privind aprobarea Planului de restructurare al Centrului de Îngrijire și Asistență Lunca Mureșului anexa
Hotărârea nr. 145
din 27 august 2020
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Mureş în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2021 - 2030 anexa
Hotărârea nr. 146
din 27 august 2020
pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2021 anexa
Hotărârea nr. 147
din 30 septembrie 2020
privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2020 și stabilirea unor măsuri bugetare

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7i
anexa 8f
anexa 9g
anexa 10e

Hotărârea nr. 148
din 30 septembrie 2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș", pe anul 2020 anexa
Hotărârea nr. 149
din 30 septembrie 2020
privind trecerea unor bunuri concesionate către S.C. "Compania Aquaserv" S.A. Târgu Mureș, din domeniul public în domeniul privat al Județului Mureș anexa
Hotărârea nr. 150
din 30 septembrie 2020
privind acordul pentru realizarea investiției "Mărire grad de siguranță 20kV în zona Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Gheorghe Marinescu" de către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. anexa
(arhivă .zip,
aprox. 4MB)
Hotărârea nr. 151
din 30 septembrie 2020
privind acordul pentru realizarea investiției "Amplasare provizorie a unor containere mobile cu destinația de vestiar pentru personalul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș" anexa
(arhivă .zip,
aprox. 13MB)
Hotărârea nr. 152
din 30 septembrie 2020
privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și UAT Județul Mureș pentru realizarea proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură", ce vizează investiția "Reabilitare DJ 153 A și 153, traseu Ernei-Eremitu-Sovata" anexa
Hotărârea nr. 153
din 30 septembrie 2020
pentru completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 114/30.07.2020 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2

Hotărârea nr. 154
din 30 septembrie 2020
privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3

anexa 4
(arhivă .zip,
aprox. 8MB)

Hotărârea nr. 155
din 30 septembrie 2020
privind aprobarea documentației tehnico–economice și a indicatorilor tehnico–economici ai investiției "Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania"

anexa

deviz general

documentație
(arhivă .zip,
aprox. 30MB)

Hotărârea nr. 156
din 30 septembrie 2020
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Lucrări de intervenție la monumentul Aurel Vlaicu de la AEROPORTUL TRANSILVANIA TÂRGU MUREȘ"

documentație T-E
(arhivă .zip,
aprox. 50MB)


anexa 2

anexa 3

Hotărârea nr. 157
din 30 septembrie 2020
privind stabilirea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiție "Canalizare pluvială în incinta Aeroportului Transilvania Târgu Mureș"

anexa 1
(arhivă .zip,
aprox. 5MB)


anexa 2

anexa 3

Hotărârea nr. 158
din 5 noiembrie 2020
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mureș anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 159
din 5 noiembrie 2020
privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2020

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7j
anexa 8g
anexa 10f
anexa 11d

Hotărârea nr. 160
din 5 noiembrie 2020
privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 114/30.07.2020 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 161
din 26 noiembrie 2020
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor necesare pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada septembrie - decembrie a anului şcolar 2020 – 2021 anexa
Hotărârea nr. 162
din 26 noiembrie 2020
privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea investiției "Modernizarea aeroportului și includerea obiectivelor din Master - Planul General de Transport" care conține obiectivele: Extindere pistă decolare-aterizare, Extindere platformă de parcare aeronave și Extindere terminal de pasageri existent anexa I
anexa II
anexa III
anexa IV
deviz general - scenariul I
Hotărârea nr. 163
din 26 noiembrie 2020
pentru modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 158/5.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mureș anexa 3
Hotărârea nr. 164
din 26 noiembrie 2020
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7k
anexa 8h
anexa 9h
anexa 10g

Hotărârea nr. 165
din 26 noiembrie 2020
pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al județului Mureș la 30 septembrie 2020 raport
anexa
Hotărârea nr. 166
din 26 noiembrie 2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș", pe anul 2020 anexa
Hotărârea nr. 167
din 26 noiembrie 2020
pentru stabilirea unor măsuri financiare privind R.A."Aeroportul Transilvania Târgu Mureș" anexa
Hotărârea nr. 168
din 26 noiembrie 2020
privind achiziția imobilului situat în orașul Miercurea Nirajului, localitatea Tâmpa, nr.70/A anexa
Hotărârea nr. 169
din 26 noiembrie 2020
privind dezlipirea unui imobil situat în Sighișoara, strada Margaretelor nr.16 aflat în domeniul public al judeţului Mureş și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș anexa
(arhivă .zip,
aprox. 5MB)
Hotărârea nr. 170
din 26 noiembrie 2020
pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea nr.103, cu destinaţia de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Târgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24-26  
Hotărârea nr. 171
din 26 noiembrie 2020
privind aprobarea unor măsuri în vederea actualizării datelor topo - cadastrale ale imobilului situat în Târgu Mureș, str. Horea, nr.24 anexa
(arhivă .zip,
aprox. 12MB)
Hotărârea nr. 172
din 26 noiembrie 2020
privind aprobarea unor măsuri în vederea înregistrării în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară a drumului judeţean DJ 142A Gănești – Băgaciu – limită județ Sibiu anexa - documentație
afectată de
suprapunere


anexa - documentație
neafectată de
suprapunere
Hotărârea nr. 173
din 26 noiembrie 2020
privind alipirea unor imobile aferente amplasamentului depozitul zonal Sânpaul anexa
(arhivă .zip,
aprox. 1MB)
Hotărârea nr. 174
din 26 noiembrie 2020
privind completarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 114/30.07.2020 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean anexa 1
Hotărârea nr. 175
din 26 noiembrie 2020
privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Mureș, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş şi Administraţia Fondului pentru Mediu anexa
Hotărârea nr. 176
din 26 noiembrie 2020
privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în calitate de partener, la implementarea proiectului "VIP – PLUS "Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile"  
Hotărârea nr. 177
din 26 noiembrie 2020
privind numirea unui administrator neexecutiv – membru al comitetului de audit în Consiliul de Administrație al R.A. "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureș anexa
Hotărârea nr. 178
din 26 noiembrie 2020
privind stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului la Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 179
din 26 noiembrie 2020
pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa 2
Hotărârea nr. 180
din 26 noiembrie 2020
pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.138/11.09.2014 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa I
anexa II
Hotărârea nr. 181
din 26 noiembrie 2020
privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției "Amenajare curte Clinica Pneumologie" anexa

deviz general

documentația
tehnico-economică
(arhivă .zip,
aprox. 47 MB)
Hotărârea nr. 182
din 26 noiembrie 2020
privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico -economici ai investiției "Amenajare curte Clinica Boli Infecțioase 1" anexa

deviz general

documentația
tehnico-economică
(arhivă .zip,
aprox. 62 MB)
Hotărârea nr. 183
din 26 noiembrie 2020
privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico –economici ai investiției "Amenajare curte Clinica Obstetrică - Ginecologie" anexa

deviz general

documentația
tehnico-economică
(arhivă .zip,
aprox. 20 MB)
Hotărârea nr. 184
din 26 noiembrie 2020
privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico –economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ153E DN15 - Bogata – faza DALI" anexa

deviz general

documentația
tehnico-economică
(arhivă .zip,
aprox. 146 MB)
Hotărârea nr. 185
din 26 noiembrie 2020
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice și a indicatorilor tehnico -economici ai investiţiei "Asfaltarea unui tronson de drum pe DJ136 Sângeorgiu de Pădure – Bezid - Limita județului Harghita – actualizare DALI" anexa

deviz general - varianta 1

documentația
tehnico-economică
(arhivă .zip,
aprox. 47 MB)
Hotărârea nr. 186
din 4 decembrie 2020
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020

anexa 1
anexa 2
anexa 3

Hotărârea nr. 187
din 17 decembrie 2020
pentru alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Mureș  
Hotărârea nr. 188
din 17 decembrie 2020
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7l
anexa 9i
anexa 10h
anexa 12a

Hotărârea nr. 189
din 17 decembrie 2020
pentru aprobarea Raportului privind execuția preliminată a bugetului general consolidat al județului Mureș în 2020 raport
anexa
Hotărârea nr. 190
din 17 decembrie 2020
privind utilizarea în anul 2021 a excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare și finanțarea secțiunii de dezvoltare  
Hotărârea nr. 191
din 17 decembrie 2020
privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2021 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6

Hotărârea nr. 192
din 17 decembrie 2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 176/2020 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în calitate de partener, la implementarea proiectului "VIP – PLUS "Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile"  
Hotărârea nr. 193
din 17 decembrie 2020
pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.168/2019 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu modificările ulterioare anexa 2
Hotărârea nr. 194
din 17 decembrie 2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.49/26.04.2018 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş, cu modificările ulterioare

anexa 1
anexa 2

Hotărârea nr. 195
din 22 decembrie 2020
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Kolcsár Anquetil-Károly  
Hotărârea nr. 196
din 22 decembrie 2020
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Dumitrița Gliga  
Hotărârea nr. 197
din 22 decembrie 2020
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 10i

Hotărârea nr. 198
din 22 decembrie 2020
privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în natură, potrivit legii, în cursul anului 2021 anexa
Hotărârea nr. 199
din 22 decembrie 2020
privind inițierea demersurilor pentru elaborarea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de coronavirus "Covid 19" anexa
Hotărârea nr. 200
din 22 decembrie 2020
privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului "Modernizarea aeroportului cu includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport", respectiv extindere platformă de parcare aeronave cu minim 7720 mp și extindere terminal de pasageri cu minim 8130 mp, etapa I  
Hotărârea nr. 201
din 22 decembrie 2020
privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului "Modernizarea aeroportului cu includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport", respectiv achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI