R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 152
din 29 octombrie 2009
privind aprobarea comisiilor pentru evaluarea managerilor instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr.14543/23.10.2009 a Direcției Economice și prevederile art.38, alin. (1) și (3) din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea 269/ 2009, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În temeiul art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

hotărăște:

Art.1. Se constituie comisiile pentru evaluarea performanțelor manageriale ale directorilor instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Mureș, comisia de contestații, respectiv secretariat, după cum urmează:

1. Comisiile de evaluare

a) Biblioteca Județeană:
Friss Csaba - consilier Direcția Economică/ CJM;
Boldea Iulian - prof.univ. Universitatea "Petru Maior";
Suba Katona Klára - consilier juridic Direcția de Muncă și Protecție Socială;
Stănescu Aurora - inspector școlar Inspectoratul Școlar Mureș (lb.rom. și biblioteci);
Solyom Annamaria - bibliotecar Universitatea "Sapientia".

b) Redacțiile revistelor "Vatra" și "Látó":
Vaida Gabriela - consilier Direcția Economică/ CJM;
Nagy Miklos Kund - redactor la Ziarul "Nepujsag";
Iacob Letiția - profesor Școala Generală Nr. 20;
Lazok Janos - conf.univ. Universitatea de Artă Teatrală;
Moraru Cornel - prof.univ. Universitatea "Petru Maior".

c) Muzeul Județean Mureș:
Mărginean Alin - șef Birou Financiar Contabil/ CJM;
Sigmirean Cornel - prof. universitar/ cancelar Universitatea "Petru Maior";
Spilman Mihai - director Secția "Biblioteca Teleki", din cadrul Bibliotecii Județene;
Keresztes Géza - arhitect, membru al Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice;
Bonta Adriana - consilier Institutul de Statistică Mureș.

d) Centrul de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale:
Moldovan Silvia - referent de specialitate Direcția Economică/ CJM;
Kim Imola - profesor Liceul de Artă ;
Olaru Maria - director Universitatea Populară;
Bodolai Győngyi - redactor etnografic Ziarul "Nepujsag";
Pop Angela - șef secție Etnografie și Artă Populară din cadrul Muzeului Județean Mureș.

e) Școala Populară de Arte și Meserii:
Tcaciuc Ioana - șef Serviciu Buget / CJM;
Barabási Attila - director adjunct Ansamblul Artistic Profesionist "Mureșul";
Leahu Oana - conf. univ. Universitatea de Artă Teatrală;
Cealera Ioana Silvia - consilier Consiliul Național de Formare Prof. a Adulților
Murvay Olga - prof.univ. Universitatea "Sapientia".

f) Ansamblul Artistic Profesionist "Mureșul"
Iordache Mihaela - consilier Direcția Economică/CJM;
Laszlo Alexandru - concertmaestru Filarmonica de Stat;
Maier Octavian Nicușor - inspector Inspecția Socială Mureș;
Albert-Lőrincz Márton - prof. univ. Universitatea "Sapientia".
Bartha Iosif - șef partidă Filarmonica de Stat;

g) Teatrul pentru copii și tineret "Ariel"
Győrfi Mária - consilier Direcția Economică/CJM;
Gásparik Attila - rector Universitatea de Artă Teatrală;
Cristian Ioan - regizor Teatrul Național Tîrgu Mureș;
Marian Liviu - rector Universitatea "Petru Maior";
Gászpor Réka - prof.univ. Universitatea "Sapientia".

h) Filarmonica de Stat
Dohotariu Monica - consilier Direcția Economică/CJM;
Csiki Boldizsar - compozitor;
Szőny Zoltán - profesor Liceul de Artă;
Mihăiescu Carmen - lector Facultatea de Muzică;
Grosu Corneliu - prof. univ. Universitatea "Petru Maior".

2. Comisia de contestații

Iosib Viorel - director executiv Direcția Juridică și Administrație Publică;
Tanțoș Florentina - consilier Direcția Economică/ CJM;
Lefter Erika - consilier juridic, Direcția Juridică și Administrație Publică/CJM.

3. Secretariat

Radu Doina Teodora - consilier Serviciu Resurse Umane și Consilieri Președinte
Mureșan Rodica - consilier Serviciu Resurse Umane și Consilieri Președinte
Popa Elena - consilier Serviciu Resurse Umane și Consilieri Președinte

Art.2. Comisiile de evaluare se vor întâlni în 10 zile lucrătoare de la data limită de depunere a raportului de activitate al managerului pentru anul precedent, respectiv cu cel puțin 150 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de management, pentru evaluarea finală, la comunicarea secretariatului.
Art.3. Evaluarea performanțelor manageriale se va efectua în conformitate cu reglementările legale, verificându-se modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin Contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate.
Art.4. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică, membrii comisiilor și secretariatul acestora.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Serviciului Resurse Umane și Consilieri Președinte, respectiv membrilor comisiilor.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 14543/23.10.2009

EXPUNEREA DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Comisiilor de evaluare a managerilor instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Mureș

Conform OG nr. 26 din 14 iulie 2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură, angajarea directorilor - conducătorii instituțiilor publice de cultură, s-a făcut prin contract de management, pe baza unui concurs de proiecte de management. Astfel, proiectele de management menite să dezvolte actul cultural au fost elaborate pentru o perioadă de minimum 3 ani și de maximum 5 ani.
Având în vedere faptul că aplicarea dispozițiilor OG 26/2006 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea 114/ 2006, a generat litigii, în considerarea problemelor existente - lipsa unei delimitări clare între proiectul de management, documentul de referință care stă la baza angajării, elaborat întotdeauna pe durată determinată și contractul de management "asimilat contractului de muncă pe durată nedeterminată", incertitudinea actului juridic în baza căruia își desfășoară activitatea conducătorul instituției - contractul de management, ineficiența dispozițiilor referitoare la modalitatea de aplicare a dispozițiilor legale privind procedura de concurs și cea de evaluare, coroborate cu insuficienta reglementare a interimatului și a altor prevederi, Guvernul României adoptă OUG N. 189/ 2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură aprobată cu modificări prin Legea nr. 269/2009. Astfel, conform noilor reglementari, "În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, conducătorii instituțiilor publice de cultură aflați în exercițiu la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/ 2008, vor încheia cu ordonatorul principal de credite un nou contract de management".
Întrucât obligativitatea evaluării proiectelor de management prezentate revine autorităților publice în subordinea cărora funcționează instituțiile publice de cultură, se propun comisii de evaluare, contestații și secretariat la nivelul Consiliului Județean Mureș, conform prevederilor art.38, alin. (1) și (3) din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea 269/ 2009.
Aceste comisii sunt alcătuite din specialiști ai aparatului propriu și externi, și vor evalua performanțele manageriale ale conducătorilor instituțiilor publice de cultură, menționate în Anexele fiecărui Contract de management, întrucât la Proiectele de management elaborate, trebuie urmărite cel puțin următoarele:
"a) modalitățile de asigurare a cunoașterii și de satisfacere a nevoilor culturale ale comunităților în care își desfășoară activitatea instituția publică de cultură;
b) modalitățile de diversificare a ofertei culturale a instituției publice de cultură;
c) promovarea concurenței în domeniul ofertei culturale;
d) promovarea excelenței, a experimentului și a inovației;
e) dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului din subordine;
f)aplicarea principiilor de eficiență, eficacitate și economie în gestionarea mijloacelor financiare și a resurselor umane și materiale ale instituției publice de cultură".
Ținând cont de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare componența comisiilor alcătuite în condițiile legii.

 

DIRECTOR ECONOMIC
Bartha Iosif

 

VAZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Arpád