ROMÂNIA                                                                                                    

                           JUDEȚUL MUREȘ                                                                               

                       CONSILIUL JUDEȚEAN

               Acționar unic la SC SERVICII DE

                 UTILITĂȚI  RURALE MUREȘ S.A

                Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr.13

                                J26/805/1998

                           Cod fiscal: R261553                                                                                           

 

 

         HOTĂRÂREA  NR. 60

 

privind  dizolvarea societății  S.C. „ Servicii de Utilități Rurale Mureș” S.A

 

 

Consiliul Județean Mureș, în calitate de acționar unic la S.C. „ Servicii de Utilități Rurale Mureș” S.A - S.C. „S.U.R.M.” S.A, societate înființată prin Hotărârea Consiliului Județean nr.37/8.10.1998,

          Văzând Expunerea de motive nr. 7190/25.05.2009, prezentată de Direcția Economică, precum și avizele comisiilor de specialitate,

          Având în vedere prevederile art. 153^24 , 228 alin(1) lit. a și 233 ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.29 din Statutul societății,

          Ținând cont de Raportul Consiliului de administrație cu privire la situația patrimonială a societății,

          Întrunit în ședința din 28 mai 2009, orele 13,00 îndeplinind atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C.SURM S.A, la sediul acționarului unic, Consiliul Județean Mureș, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare privind convocarea și cvorumul pentru ținerea ședinței,

         În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. a și d)  și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

hotărăște :

 

Art.1. Se aprobă dizolvarea Societății Comerciale „ Servicii de Utilități Rurale Mureș” S.A., societate cu acționar unic Consiliul Județean Mureș, persoană juridică română, cu sediul în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești nr.13, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J26/805/1998, cod fiscal R2612553.

Art.2.(1) Se aprobă deschiderea  procedurii de lichidare a societății SC SURM SA.

        (2) Până la preluarea funcției de către lichidator, administratorii și directorul societății își vor exercita atribuțiile, prin continuarea afacerilor în curs și inițierea acelora care ușurează lichidarea sau o face mai avantajoasă pentru acționar.

        (3) Numirea lichidatorului autorizat se va face prin achiziție publică a serviciului de lichidare, în conformitate cu procedura prevăzută de legislația în vigoare, cu respectarea limitelor puterilor conferite acestuia, stabilite în caietul de sarcini.

Art.3. Se mandatează directorul societății, d-l Blaj Virgil, să îndeplinească toate formalitățile de înregistrare și înscriere de mențiuni care se impun, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș.

          Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș și membrilor Consiliului de Administrație a S.C. „ S.U.R.M. S.A,   care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

 

 

     PREȘEDINTE                                                         Contrasemnează

                                                                                            SECRETAR

 Lokodi Edita Emőke                                          

                                                                 Aurelian  Paul Cosma     

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

Direcția Economică

Nr………./22.05.2009

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind  dizolvarea societății  S.C. „ Servicii de Utilități Rurale Mureș” S.A

 

 

          S.C. „ Servicii de Utilități Rurale Mureș” S.A, a cărei acționar unic este Consiliul Județean Mureș, s-a înființat în baza HCJ nr.37/8.08.1998, prin reorganizarea Regiei Autonome pentru Utilități Rurale, având ca obiect principal de activitate asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, în cadrul sistemelor zonale ce aparțin domeniului public al județului , vizând cu precădere clienții din mediul rural.

         Situația economico-financiară a societății s-a deteriorat continuu, înregistrându-se pierderi economice ca urmare a stării precare a conductelor de distribuție ce necesita un amplu Program de investiții, precum și a costurilor unitare mari , consecință a unui număr relativ mic de clienți raportat la nivelul cheltuielilor.

        Toate acestea au condus la practicarea de prețuri și tarife la cel mai mare nivel din țară, avizate de A.N.R.S.C ca autoritate de reglementare specializată în domeniul serviciilor de apă și canalizare, prețuri care deși erau la pragul de suportabilitate al populației, nu acopereau costurile reale.

        Întrucât  reabilitarea și înlocuirea conductelor necesita  un volum mare de fonduri era nevoie de atragerea de fonduri europene, care nu pot fi accesate decât de operatori puternici.

         Consiliul Județean Mureș, ținând cont de strategia Guvernului României cu privire la eficientizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, prin reorganizarea teritorială a operatorilor actuali, pe principii de eficiență economică și performanță operațională la nivel european, a subscris la înființarea în județul Mureș, a operatorului regional SC „ Compania Aquaserv” S.A.

         Ulterior, prin HCJ nr. 70/2008, Consiliul Județean a aprobat cesionarea de către S.C. „ S.U.R.M.” S.A a contractelor de concesiune, pentru exploatarea sistemelor zonale de alimentare cu apă și de canalizare, aflate în patrimoniul județului, către operatorul regional, S. C. „ Compania Aquaserv” S.A.

         Prin cedarea către S.C. „ Aquaserv” S.A a principalului obiect de activitate al societății, activitatea SC SURM SA s-a diminuat semnificativ.

           Conform bilanțului încheiat la 31 decembrie 2008 , activul net al societății , determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor societății are  valoare negativă în sumă de 1.317.258 lei, mult sub nivelul capitalului social în valoare de 2.003.865 lei. În această situație sunt îndeplinite condițiile prevăzute de articolul 153 ^24 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, de convocare a Adunării Generale Extraordinare, pentru a decide dizolvarea societății sau „ reducerea capitalului social cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor, care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.”

         Întrucât societatea nu mai are principalul obiect de activitate pentru care a fost înființată, iar activul net este mult sub limita prevăzută de lege, adică jumătate din valoarea capitalului social subscris, nu se poate realiza reconstituirea activului net la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social, motiv pentru care propunem dizolvarea societății.

        În acest sens, se impune deschiderea procedurii de lichidare a societății și numirea lichidatorului autorizat , în conformitate cu legislația în vigoare.

        Pe de altă parte, ținând cont de prevederile art. 233 din  Legea nr.31/1990, până la preluarea funcției de către lichidator, administratorii și directorul societății își vor exercita atribuțiile, prin continuarea afacerilor în curs și inițierea acelora care ușurează lichidarea sau o face mai avantajoasă pentru acționar.

 

      Față de cele prezentate mai sus, supunem  aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

     

 

 

 

 

    

 

VICEPREȘEDINTE                                               DIRECTOR

    Szabo Árpád                                                  Bartha Iosif

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Monica Dohotariu

              Silvia Moldovan