R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 39
din 29 aprilie 2009
pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.J. nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.5290/24.04.2009, prezentată de Direcția Economică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, prevederile H.G.R. nr. 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, ale Ordinului M.L.P.T.L. nr.1853/11.11.2002 privind organizarea recepțiilor la obiectivele de investiții de alimentare cu apă la sate și locuințe sociale realizate în conformitate cu prevederile H.G.R. nr.687/1997, cu modificările ulterioare, precum și prevederile H.C.J. nr.30/25.03.2004 privind aprobarea " Regulamentului de organizare a activității de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă realizate în baza H.G.R. nr.687/1997 în perioada de garanție",
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1 Anexa la H.C.J. nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
a) la secțiunea I "Bunuri imobile", se modifică poziția nr.356, coloana (3) "Elementele de identificare", care va avea următorul cuprins: "Comuna Glodeni, nr.369, jud. Mureș; construcții tip parter din cărămidă acoperite cu țiglă, dotate cu utilități și teren aferent în suprafață de 10975 mp. "
b) secțiunea I " Bunuri imobile" se completează prin introducerea după poziția nr. 482 a încă opt poziții noi, pozițiile nr.483-490, reprezentând sisteme de alimentare cu apă, aflate în perioada de garanție, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.5290/24.04.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea și completarea Anexei la HCJ nr.42/2001, privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Inventarul bunurilor din domeniul public al județului Mureș, s-a efectuat în baza Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și a Normelor Tehnice de aplicare aprobate prin HGR nr.548/1999, și a fost însușit de Consiliul Județean prin HCJ nr.42/12 iulie 2001.
Acesta, împreună cu inventarele municipiilor, orașelor și comunelor a fost înaintat Guvernului României și a fost atestat prin HGR nr.964/2002.
Ulterior, domeniul public județean a suferit modificări și completări care au avut la bază hotărâri de consiliu județean, ultimele modificări înregistrându-se în baza HCJ nr.34/27.03.2008, când Anexa la HCJ nr.42/2001 s-a modificat și s-a înlocuit cu o nouă anexă, dându-se bunurilor imobile și mobile o nouă numerotare.
La data promovării HCJ nr.34/2008 , pentru imobilul de la poziția nr. 356 "Centru de Îngrijire și Asistență Glodeni" nu erau finalizate ridicările topo în vederea determinării suprafeței reale de teren, aferente imobilului.
În urma măsurătorilor, a rezultat că terenul împrejmuit aferent imobilului este în suprafață de 10.975 mp, față de 4.363 mp cuprins în inventar la poziția 356 din Anexa la HCJ nr.42/2001, cu modificările și completările ulterioare.
În aceste condiții, se impune corectarea poziției menționate mai sus, din inventarul domeniului public al județului.
În baza HGR 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, în județul Mureș au fost realizate sisteme de alimentare cu apă în mai multe localități ale județului. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Lucrărilor Publice Transporturilor și Locuinței nr.1853/2002, în perioada de garanție de 2 ani, acestea trebuie să fie cuprinse în domeniul public al județului.
După expirarea perioadei de garanție de 2 ani, și efectuarea recepției finale,în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, sistemele care deservesc un singur teritoriu administrativ se transferă în domeniul public al acestora, iar cele care reprezintă sisteme microzonale sau zonale deservind mai multe unități administrativ-teritoriale, rămân în domeniul public al județului.
Întrucât sistemele de alimentare cu apă nominalizate în anexa la prezentul proiect de hotărâre se află în perioada de garanție, propunem cuprinderea acestora în domeniul public al județului.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif